DPH – Povinná registrácia podnikateľského subjektu

O tejto skutočnosti pojednáva zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v §4. Právnická alebo fyzická osoba (zdaniteľná osoba), ktorá podniká na Slovensku a má tu aj sídlo, prevádzkareň alebo trvalý pobyt musí presiahnuť obrat 49 790 €. Tento obrat sa zisťuje spätne za 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov podnikania. Pozor, nejedná sa len o obdobie kalendárneho roka daného zúčtovacieho obdobia, ale sleduje sa 12 mesiacov aj v prípade, že sa zdaňovacie obdobia prelínajú. Preto je dôležité, aby váš účtovník vždy sledoval obrat a včas vás upozornil o danej povinnosti. Pretože nie každý podnikateľ sa chce stať platiteľom DPH.

Ak túto hranicu prekročíte, ste povinný zo zákona podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty, a to v lehote do 20 dní nasledujúceho mesiaca, po ktorom ste zistili prekročenie hranice 49 790 €. Ak svoju povinnosť nesplníte a budete aj naďalej podnikať ako neplatiteľ DPH, je vysoko pravdepodobné, že sa nevyhnete sankcii a taktiež bude potrebné doplatiť DPH z uskutočnených obchodov po prekročení hranice. Do obratu sa počítajú výnosy u PO alebo príjmy u FO za dodané tovary alebo služby okrem služieb a tovarov oslobodených od dane.

Oslobodené od dane sú:

 • Poštové služby (§ 28)
 • Zdravotná starostlivosť (§ 29) – ošetrovateľská starostlivosť, pôrodná asistencia, kúpeľná starostlivosť, starostlivosť zubných lekárov, záchranná zdravotná služba, doprava osôb do zdravotníckych zariadení, dodanie ľudských orgánov, krvi atď.
 • Služby sociálnej pomoci (§ 30)
 • Výchovné služby a vzdelávacie služby (§ 31)
 • Služby dodávané členom (§ 32)
 • Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou (§ 33)
 • Kultúrne služby (§ 34)
 • Zhromažďovanie finančných prostriedkov (§ 35)
 • Služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu (§ 36)
 • Poisťovacie služby (§ 37)
 • Dodanie a nájom nehnuteľnosti (§ 38)
 • Finančné služby (§ 39)
 • Predaj poštových cenín a kolkov (§ 40)
 • Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier (§ 41)
 • Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru pri ktorom nebola odpočítaná daň (§ 42)

Do obratu  nevstupujú príjmy zo zahraničia a  preto je dobre stále viesť analytickú evidenciu v účtovníctve o týchto príjmoch.

Od podania žiadosti na registráciu DPH vykoná daňový úrad registráciu do 30 dní, prípadne do 60 dní od podania, ak požaduje zloženie zábezpeky od podnikateľa. Zábezpeku môže daňový úrad požadovať z rôznych dôvodov, a to najmä ak zistí nedoplatky alebo neskoré úhrady daní. Ak všetko prebehne v poriadku daňový úrad pridelí podnikateľovi osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre daň (IČ DPH).

Treba si dať tiež pozor, ak kupujete nejaký podnik alebo časť podniku, ktorý je platiteľom DPH, teda jedná sa o zánik firmy bez likvidácie, vtedy sa právny nástupca stáva platiteľom DPH aj v prípade, že do teraz nebol platcom DPH. Pojednáva o tom §4 ods. 4 zákona o dani z pridanej hodnoty.