Daň z motorových vozidiel pre rok 2014

Keďže sa končí rok 2014 prichádza povinnosť podania daňových priznaní za motorové vozidlá, ktoré boli využité na podnikateľské účely resp. uplatňované náklady podľa § 19 ods. 2 písm. l).

V porovnaní s rokom 2013 nedošlo k zvýšeniu sadzby dane ani v jednom z ôsmich vyšších územných celkov.

Kto podáva daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2014?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie za všetky vozidlá miestne príslušnému správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to do 31. januára.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2014

Určenie sadzieb dane z motorových vozidiel pre rok 2014 mali v kompetencii vyššie územné celky (samosprávne kraje). Vyšší územný celok môže všeobecne záväzným nariadením sadzby dane z motorových vozidiel zvýšiť alebo znížiť len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok. Pre rok 2014 sú relevantné všeobecne záväzné nariadenia, ktoré boli účinné k 1. januáru 2014.

Všeobecne záväzné nariadenia účinné k 1. januáru 2014 nájdete nižšie.

Preddavky na daň z motorových vozidiel a platenie dane od 2015

V oblasti preddavkov na daň nenastanú výrazné zmeny oproti predchádzajúcej úprave, pri ich výpočte sa však prihliada na nové pravidlá, ktoré prináša zákon o dani z motorových vozidiel. Predpokladaná daň je teda po novom definovaná ako súčet ročnej sadzby dane upravenej o zvýšenia a zníženia podľa zákona za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 a nepresiahne 8 300 , je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 , je povinný platiť mesačné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 700 , a daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň na zdaňovacie obdobie neplatí.

Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane podľa zákona a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie.

Ako podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31.1.2015 na tlačive, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií SR opatrením, ktoré uverejňuje vo Finančnom spravodajcovi. Tlačivo môžete nájsť bud na internete alebo na každom daňovom úrade.

Vyplnenie daňového tlačiva bude trvať len niekoľko minút. Za zdaňovacie obdobie 2014 použite formulár , kde daňovník uvádza v daňovom priznaní číselné údaje vyjadrujúce peňažné sumy v eurách s presnosťou na eurocenty.

Formulár daňového priznania môžete:

  • vyplniť priamo vo vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte
  • vytlačiť a ručne vyplniť
  • objednať si túto službu u licencovaných účtovníkov