Lacní zamestnanci budú ešte lacnejší a účtovníci budú mať ešte viac roboty

Od 01.01.2015 štát odpustí zdravotné odvody pre zamestnancov, ktorí majú mesačnú mzdu najviac 569 €. Zamestnanci budú pre svojich zamestnávateľov od januára o čosi lacnejší okrem dohodárov, konateľov a živnostníkov.

Kto a koľko ušetrí ?

Od januára 2015 sa zvyšuje minimálna mzda na 380 €. Takú výšku bude mať aj maximálna odpočítateľná položka na zdravotné odvody. Zamestnanec a zamestnávateľ do príjmu 380 € nebude platiť žiadne zdravotné odvody.

Zamestnávateľ teda ušetrí 38 € a zamestnanec 15,20 €. Ročná maximálna odvodová suma bude 4 560 €. Pri vyšších príjmoch bude odpočet klesať tak, že ak sa príjem zvýši o jedno euro, klesne suma odpočtu o dve eurá a pri mzde 570 € už bude nulová.

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa:

Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov a chce si ju uplatniť, písomne oznámi nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky zamestnávateľovi do 8 (kalendárnych) dní odo dňa vzniku pracovného pomeru.

Zmenu nároku (zánik nároku) je taktiež povinný zamestnávateľovi oznámiť do 8 dní odo dňa jej zmeny.

Výška odpočítateľnej položky zamestnanca od 2015

Odpočítateľná položka sa môže meniť pri výpočte preddavku na zdravotné poistenie za nejaký mesiac, a to týmto postupom:

 1. Odpočítateľná položka je 380 .
 2. Odpočítateľná položka (380 €) sa kráti, ak zamestnanec nebol v pracovnom pomere celý mesiac alebo ak mal neplatené voľno alebo absenciu. Odpočítateľná položka sa kráti alikvotne podľa počtu kalendárnych dní.
 3. Ak príjem zamestnanca z pracovného pomeru za daný mesiac je nižší, ako 380 €, resp. suma krátená podľa bodu 2, tak odpočítateľná položka je vo výške tohto príjmu.
 4. Ak celkový príjem zamestnanca u zamestnávateľa (pracovný pomer + ďalšie prípadné príjmy u toho istého zamestnávateľa) je vyšší ako 380 €, odpočítateľná položka určená postupom podľa  bodov 1 až 3 sa kráti.

Kráti sa o sumu danú ako dvojnásobok rozdielu celkového príjmu zamestnanca a sumy 380 .

Typ pre zamestnávateľov:

 • Ak sa rozhodujete zamestnať človeka do 569 € na mesiac a rozmýšľate nad dohodou alebo nad TPP tak pri určitých podmienkach je finančne výhodnejšie zamestnávať od 01.01.2015 na trvalý pracovný pomer. (bližšie informácie vám podá váš mzdár alebo účtovník),
 • Konateľ firmy si môže odpočítateľnú položku uplatniť ak vo firme ako konateľ nepoberá odmenu,
 • Odpočítateľnú položku si môže uplatniť (na rozdiel od nezdaniteľnej časti na daňovníka) aj dôchodca – poberateľ starobného dôchodku.

Sumarizácia informácií:

 • Zdravotné odvody nebude platiť zamestnávateľ a zamestnanec do príjmu 380 €,
 • Maximálna mesačná odpočítateľná položka je 380 €, pri vyššom príjme klesá. S rastom príjmu o jedno euro, klesne o dve eurá,
 • Pri príjme 570 už platí zamestnávateľ i zamestnanec celé zdravotné odvody (10 percent zamestnávateľ a 4 % zamestnanec),
 • Ak zamestnanec nebol zamestnancom celý mesiac, odpočet sa alikvotne znižuje podľa počtu odpracovaných dní,
 • Ak zamestnanec mal v mesiaci viacerých zamestnávateľov alebo bol súčasne SZČO, odpočítateľná položka sa uplatní až v ročnom zúčtovaní poistného,
 • Zamestnanec, ktorý má nárok na úľavu na zdravotnom poistení pri výpočte preddavkov na poistné to musí oznámiť písomne zamestnávateľovi do 8 dní od vzniku pracovného pomeru. Prvýkrát do 25. januára 2015. Vzor písomného oznámenia zverejní na webe ministerstvo zdravotníctva.,

Ak by ste mali otázky ohľadom odpočítateľnej položky na zdravotné odvody, kontaktuje Našich odborníkov a odpíšeme Vám do 24 hodín.