Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2015 (diel č.2)

Pokračovanie článku o postupe pri zakladaní obchodnej spoločnosti v roku 2015 sa dozviete v tomto článku, kde objasníme výšku poplatkov za jednotlivé živnosti, súdny poplatok, elektronické podanie a registráciu na daň z príjmu.

4. Správne a súdne poplatky

Správne poplatky spojené so získaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení budú závisieť od počtu predmetov podnikania spoločnosti. Správne poplatky sú nasledovné:

  • 5,-EUR za každý predmet podnikania, ktorý je voľnou živnosťou
  • 15,-EUR za každý predmet podnikania, ktorý je remeselnou alebo viazanou živnosťou

Súdny poplatok za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra je 331,50,-EUR.

5. Elektronické podanie

Okrem osobného podávania žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní a návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra, môže byť pre jej zakladateľov zaujímavé aj elektronické podanie prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Na takúto žiadosť a vyplnenie elektronického formulára je však nevyhnutné disponovať elektronickým občianskym preukazom, tzv. eID kartou. Podmienkou ešte je, aby na elektronickom občianskom preukaze boli nahraté kvalifikované certifikáty a kryptografické kľúče pre možnosť vytvárania zaručeného elektronického podpisu (zdarma nahrá oddelenie dokladov Polície). Pre spojenie eID karty a portálu je ešte potrebné mať čítačku čipových kariet a pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu a podpisovanie príloh aj príslušný softvér (je ho možné bezplatne stiahnuť). Výhoda elektronického podania spočíva v tom, že súdne a správne poplatky sa platia iba vo výške 50%, resp. niektoré správne poplatky sa neplatia vôbec.

V prípade elektronického podania je súdny poplatok za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra iba polovičný, t.j. 165,75,-EUR.

Rovnako správne poplatky sú polovičné, resp. žiadne. Správne poplatky pri elektronickom podaní – sú nasledovné:

  • 0,-EUR za každý predmet podnikania, ktorý je voľnou živnosťou
  • 7,50,-EUR za každý predmet podnikania, ktorý je remeselnou alebo viazanou živnosťou

6. Registrácia novozaloženej s.r.o. na daň z príjmov

Každá právnická osoba, ktorá získala povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, má v zmysle § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov povinnosť požiadať miestne príslušný daňový úrad podľa svojho sídla o registráciu na daň z príjmov. Lehota na splnenie registračnej povinnosti je do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie.

Pri novozaloženej s. r. o. je dňom získania oprávnenia na podnikanie až deň, ku ktorému bola spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Lehota na splnenie registračnej povinnosti na daň z príjmov novovzniknutej spoločnosti začína plynúť až odo dňa jej zápisu do obchodného registra a nie odo dňa, kedy získala osvedčenie o živnostenskom podnikaní . Registráciu na daň z príjmov si môže s. r. o. splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste pri podávaní žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia. Jednotné kontaktné miesto po predchádzajúcom získaní informácie o zápise spoločnosti do obchodného registra splnenie tejto povinnosti automaticky zabezpečí.

Záver

Záverom už len dodám, že najlepšou možnosťou ako založiť Vašu novú spoločnosť, je obrátiť sa na profesionála, ktorý má dostatok praktických skúseností a disponuje zaručeným elektronickým podpisom potrebným na elektronické podanie.

Ak máte záujem o založenie s.r.o. dovoľte aby sme Vám poradili a tým Vám ušetrili nie len financie, ale aj čas.