Minimálne mzdové nároky v roku 2015

V tomto článku sa budeme venovať sadzbám minimálnych mzdových nárokov, kde sa podrobnejšie chceme venovať mzdám za nočnú prácu a kompenzáciu za sťažený výkon práce.

Životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby do 30. 6. 2015 je vo výške 198,09 eura/mesiac. K 1. júlu 2014 sa životné minimum nezvyšovalo.

138,19 eura – životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

90,42 eura – životné minimum dieťa

148,57 eura – toľko môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie. Keďže sa od 1. júla 2014 suma životného minima nezvýšila, bez zmeny zostáva aj maximálna mesačná suma, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie. Uchádzač o prácu je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce skutočnosti o výške mzdy, respektíve odmeny za uplynulý kalendárny mesiac, ak stanovenú hranicu zárobku presiahol. Ak zarobil viac ako 148,57 eura, úrad práce voči uchádzačovi o zamestnanie začne správne konanie o jeho vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Rodičovský príspevok

203,20 eura – (nemenil sa oproti roku 2014)

Prídavok na dieťa

23,52 eura (nemenil sa oproti roku 2014)

11,04 eura je príplatok k prídavku na dieťa

Prostredníctvom sadzieb minimálnych mzdových nárokov upravených v § 120 Zákonníku práce sa garantuje spodná hranica výšky mzdy zamestnanca v závislosti od náročnosti ním vykonaných prác.

Sadzby minimálnych mzdových nárokov sú ustanovené pre 6 stupňov náročnosti. Zamestnávateľ je povinný priradiť stupeň náročnosti každému pracovníkovi podľa druhu práce v pracovnej zmluve s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedených v tabuľke č. 1 .

Sadzby minimálnych mzdových nárokov (§ 120 ods. 4 Zákonníka práce ) pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy.

  • V eurách za hodinu pre najčastejšie uplatňovanie dĺžky ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca (40 hodín, 38,75 a 37,5 hodín)
  • V eurách za mesiac (mesačné sadzby) pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracujú plný mesačný fond pracovného času.

Od 1. januára 2015

Stupeň náročnosti práce

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálna mesačná mzda (v EUR)

Minimálna hodinová mzda v závislosti od ustanoveného týždenného pracovného času

40 hodín

38,78 hodín

37,5 hodín

1 1,0 380 2,1840 2,2545 2,3296
2 1,2 456 2,6208 2,7053 27955
3 1,4 532 3,0576 3,1562 3,2614
4 1,6 608 3,4944 3,6071 3,7274
5 1,8 684 3,9312 4,0580 4,1933
6 2,0 760 4,3680 4,5089 4,6592

Tabuľka č. 1

Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na mzdové nároky zamestnanca:

  1. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
  2. Mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce
  3. Výšku náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou . Za prácu v tomto časovom intervale patrí zamestnancovi v zmysle § 123 ods. 1 Zákonníka práce okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Sumu minimálnej mzdy na príslušný rok ustanovuje vláda nariadením. Pre rok 2015 ustanovila vláda nariadením minimálnu mzdu v eurách na hodinu sumou 2,184 eura; za nočnú prácu patrí od 1. januára 2015 zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume (0,2 * 2,1840) = 0,4368 eura za hodinu .

S vedúcim zamestnancom je možné v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu (§ 123 ods. 2 Zákonníka práce). Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

Mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce

Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri rizikových prácach v prostredí, kde pôsobia faktory pracovného prostredia (chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, prach, fyzikálne faktory ako hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie), za podmienky, že pri ich výkone sa vyžaduje, aby používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky. (§ 124 Zákonníka práce)

Minimálna výška mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce je vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Od 1. januára 2015 predstavuje najmenej 0,4368 eura za hodinu .

Zamestnávateľ môže, ako dobrovoľné plnenie, poskytovať mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce aj pri pôsobení iných vplyvov, ktoré zamestnancovi sťažujú prácu, prípadne ho pri práci negatívne ovplyvňujú. V takom prípade nie je zákonom ustanovená minimálna výška mzdovej kompenzácie pre zamestnávateľa záväzná.

Pracovné činnosti, pri ktorých patrí zamestnancovi mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, sú činnosti v prostredí, v ktorom pôsobia

  1. chemické faktory,
  2. karcinogénne a mutagénne faktory,
  3. biologické faktory,
  4. prach,
  5. fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie).

Výšku náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti

O pracovnú pohotovosť ide v prípade, ak sa zamestnanec v čase mimo svojej pracovnej doby zdržiava po určený čas na dohodnutom mieste a je pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy. Čas, kedy zamestnanec čaká na výkon práce, ale prácu ešte nevykonáva, je neaktívnou časťou pracovnej pohotovosti . Pohotovosť nariaďuje, prípadne so zamestnancom dohodne, zamestnávateľ (§ 96 Zákonníka práce).

Za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska má zamestnanec nárok na náhradu najmenej vo výške 20 % hodinovej minimálnej mzdy. Od 1. januára 2015 predstavuje minimálna výška náhrady najmenej 0,4368 eura za hodinu