Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve

V sérii článkov o jednoduchom účtovníctve budeme pokračovať ozrejmením jednotlivých účtovných kníh, ktoré musíme ovládať a stretneme sa s nimi počas celej doby účtovania.  Keď už máme potrebné programové aj kancelárske vybavenie a máme základné znalosti zákonov, môžeme začať pracovať na našom jednoduchom účtovníctve. Pred tým ako začneme, mali by sme poznať Zákon č 431/2002 Z.z. o účtovníctvePostupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.

 

Na čo slúžia účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve?

 

Jednoducho povedané, všetky účtovné pohyby, ktoré urobíme sa musia prejaviť v účtovných knihách. Všetky účtovné operácie alebo pohyby by mali byť zaznamenané v niektorej z účtovných kníh, ktoré si uvedieme. Tieto knihy nám budú slúžiť, aby sme mohli preukázať stav majetku a záväzkov ku dňu začatia podnikania, mesačné úbytky alebo prírastky a stav ku koncu účtovného obdobia. Účtovným obdobím je zvyčajne kalendárny rok.

 

V jednoduchom účtovníctve vždy rozhodujú príjmy a výdavky v danom účtovnom období. To znamená, že ak vystavíte faktúru začiatkom decembra 2015 a uhradia vám ju až v januári 2016, tak tento príjem spadá už do ďalšieho účtovného obdobia. Pozor! Nemýľte si to s výnosmi a nákladmi. Tie sú dôležité v podvojnom účtovníctve.

 

Peňažný denník

 

V jednoduchom účtovníctve je kľúčovým peňažný denník. Ten zobrazuje všetky príjmy a výdavky v pokladni uhradené v hotovosti a bankové výpisy, kde sú úhrady prevodom alebo platby kartou. Z peňažného denníka sa vytvára na konci účtovného obdobia daňové priznanie. Členenie a bližšie vymedzenie si ozrejmíme v ďalšom článku.

 

Kniha pohľadávok a kniha záväzkov

 

V týchto knihách sa evidujú pohľadávky alebo záväzky z obchodných vzťahov, z finančných vzťahov (úver, pôžička) alebo voči zamestnancom. Ak vystavíme svojmu odberateľovi faktúru za vykonané služby alebo dodaný tovar, vzniká nám pohľadávka, ktorú nám odberateľ uhradí v hotovosti alebo na účet. Tento pohyb je následne zaznamenaný v peňažnom denníku ako príjem. Ak sme obdržali faktúru od dodávateľa za tovar alebo služby, vzniká nám záväzok, ktorý musíme uhradiť. V týchto knihách máme chronologický prehľad všetkých pohľadávok a záväzkov, kde evidujeme ich úhradu, prípadne splatnosť, kedy mali byť uhradené.

 

Pomocné knihy majetku

 

Uvádza sa v nich dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, pričom nie je dôležitá ich úhrada. Dôvodom je, že dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok sa odpisuje. Dlhodobým majetkom je majetok, ktorý ma dobu použitia dlhšiu ako 1 rok a jeho obstarávacia cena bola vyššia ako 1700 € v prípade hmotného majetku a 2400 € v prípade nehmotného majetku.

 

Pomocné knihy môžu byť aj iné ako je kniha cenín, kniha zásob, pokladničná kniha alebo kniha záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov. Podstatné však sú peňažný denník, kniha pohľadávok a kniha záväzkov. Ostatné knihy majú podporný charakter v prípade zisťovania podrobností.

 

Zhrnutie čo by sme mali vedieť

 

  • Prečítať si zákon o účtovníctve a postupy účtovania
  • Na čo slúžia účtovné knihy, účtovné obdobie
  • Poznať príjmy a výdavky
  • Poznať význam jednotlivých účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve