Bezplatné účty pre všetkých občanov EU

predchádzajúcom článku sme sa venovali novinke, ktorú vláda SR schválila a má platiť od nového roku 2016. Lacné účty v banke pre Slovákov. Nadviažeme na predchádzajúci článok.

Obsah žiadosti o bezplatný bankový účet:

 • meno, priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresa pobytu oprávnenej osoby,
 • číslo a druh dokladu totožnosti,
 • čestné vyhlásenie o tom, že nemá zriadený žiaden ďalší platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v banke a pobočke zahraničnej banky,

Banka má zákonom stanovený čas na vybavenie žiadosti o bezplatný bankový účet. Je to do 10. pracovných dní odo dňa nasledujúceho po prijatí úplnej žiadosti. Ak vás banka vyzve na odstránenie nedostatkov na žiadosti, máte na to 30 dní aby ste odstránili chyby a nedostatky.

Práva a povinnosti občana pri žiadaní bezplatného účtu:

 • Ak banka zruší poskytovanie platobného účtu so základnými funkciami na základe hore uvedených dôvodov musí bezodkladne písomne a bezodplatne informovať oprávnenú osobu o dôvodoch tohto zrušenia najneskôr dva mesiace pred nadobudnutím účinnosti výpovede,
 • Ak spotrebiteľ zruší platobný účet, ktorý je spojený s hypotekárnym úverom a požiada o zriadenie platobného účtu so základnými funkciami v tej istej banke alebo pobočke zahraničnej banky, táto banka alebo pobočka zahraničnej banky nesmie takýto hypotekárny úver poskytovať za nevýhodnejších podmienok ako pred zrušením platobného účtu, ktorý bol spojený s hypotekárnym úverom.
 • Ak má zriadený platobný účet, ktorý obsahuje tie isté bankové služby ako platobný účet so základnými funkciami, je banka alebo pobočka zahraničnej banky, u ktorej má oprávnená osoba zriadený platobný účet, povinná raz ročne preukázateľne informovať oprávnenú osobu o možnosti zriadenia platobného účtu so základnými funkciami.
 • Ak má spotrebiteľ zriadený platobný účet, ktorý obsahuje tie isté bankové služby ako platobný účet so základnými funkciami, je banka u ktorej má oprávnená osoba zriadený platobný účet, povinná raz ročne preukázateľne informovať oprávnenú osobu o možnosti zriadenia platobného účtu so základnými funkciami.
 • Zriadenie platobného účtu so základnými funkciami banky nesmú podmieňovať poskytnutím ďalších služieb alebo ponúkaním akcií banky a pobočky zahraničnej banky, ak táto podmienka platí pre všetkých jej klientov.
 • Banky sú povinné v rámci platobného účtu so základnými funkciami poskytnúť bankové služby v mene euro v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom.
 • Banky zrušia poskytovanie platobného účtu so základnými funkciami, ak preukázateľne zistia, že oprávnená osoba
  • používala platobný účet v rozpore s osobitným predpisom,
  • nevykonala na platobnom účte platobnú operáciu viac ako 24 za sebou nasledujúcich mesiacov,
  • poskytla nepravdivé informácie s cieľom zriadenia platobného účtu so základnými funkciami,
  • nemá pobyt v Európskej únii alebo
  • má zriadený platobný účet, ktorý obsahuje bankové služby platobného účtu so základnými funkciami.
 • Banka a pobočka zahraničnej banky spolu s výpoveďou zo zmluvy o poskytovaní platobného účtu so základnými funkciami, písomne a bezodplatne informujú oprávnenú osobu o  orgáne príslušnom  na riešenie podaní týkajúcich sa výpovede platobného účtu so základnými funkciami, o mimosúdnom riešení sporov a o kontaktných údajoch na uvedené orgány.
 • Oprávnená osoba môže vykonávať platobné operácie druhého bodu v rámci členských štátov prostredníctvom
  • platobnej karty,
  • miesta, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,
  • technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu, ak tieto banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú.
 • Banky sú povinné každoročne do 10. septembra príslušného kalendárneho roka predložiť ministerstvu informáciu za predchádzajúci kalendárny rok o
  • počte novo zriadených a zrušených platobných účtov so základnými funkciami,
  • počte zamietnutých žiadostí podľa odseku 1 a o dôvode ich zamietnutia,
  • výške poplatku za platobný účet so základnými funkciami.