Zamestnanie cudzinca z EÚ na Slovensku

Čím ďalej tým viac evidujeme cudzincov na Slovensku, ktorí vykonávajú funkciu konateľa alebo majú pracovný pomer so slovenským zamestnávateľom.

Dôvodom podnikania a práce na území Slovenska je jednoznačne ekonomický charakter, pričom nie každému sú jasné výhody podnikania a zamestnania sa na Slovensku. V tomto článku sa budeme venovať postupu a povinnostiam zamestnávateľa a zamestnanca na Slovensku pri pracovnom-právnom vzťahu.

Výhody zamestnania na Slovensku:

 • Rast ekonomiky Slovenskej republiky
 • Zvyšujúca sa minimálna a priemerná mzda
 • Optimálnejšie celkové náklady na mzdy
 • Rastúci počet voľných pracovných miest
 • Rastúci počet novo vzniknutých pracovných miest

Nariadenie rady (EHS) 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov pohybujúcich sa v rámci spoločenstva garantuje každému občanovi členského štátu, ktorý pracuje v inom štáte, že v rovnakom čase nebude povinný platiť príspevky na sociálne zabezpečenie v dvoch členských štátoch alebo že nezostane nepoistený v obidvoch štátoch.

Postup prihlásenia cudzinca do zamestnania:

 1. Podať informačnú kartu o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu na úrade práce.
 2. Registrácia na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne:
 3. Registrácia a vydanie jedinečného rodného čísla pre zamestnanca
 4. Registrácia pracovno-právneho vzťahu a nástupu do práce (bez UP a GP keďže ide o konateľa, ktorý má 50% podiel na spoločnosti)
 5. Uvádzanie vydaného rodného čísla na mesačných výkazoch.

Registrácia na príslušnej zdravotnej poisťovni:

 1. Registrácia zahraničnej fyzickej osoby
 2. Pridelenie rodného čísla/identifikačného čísla, zamestnávateľ oznámi vznik pracovno-právneho vzťahu zamestnanca do príslušnej zdravotnej poisťovne
 3. Zamestnávateľ podáva a uvádza údaje zamestnanca na mesačných výkazoch.

Podľa platných nariadení v EU platí, že cudzinci pracujúci na území SR podliehajú slovenskému systému sociálneho zabezpečenia.

V nariadení však nájdeme aj výnimky. Občan členského štátu, ktorý je zamestnaný u slovenského zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy je podľa zákona o sociálnom poistení povinný platiť odvody do povinných poistných fondov (Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa) ako keby bol slovenským občanom. Slovenský zamestnávateľ má za takúto osobu odvádzať povinné odvody mesačne.

Výnimky vznikajú pri kombinácií činností ak zároveň vykonáva SZČO alebo ďalšiu prácu v inom členskom štáte v EU.

Zamestnávateľ má povinnosti voči nasledujúcom úradom:

 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
 • Sociálna poisťovňa
 • Zdravotná poisťovňa

Zamestnávateľ so sídlom na území SR, ktorý príjme do zamestnania občana EÚ je povinný podľa §23b ods. 6 zákona informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslaní na výkon práce v dvoch vyhotoveniach na uvedenom formulári (Príloha č. 11) s označeným vznikom pracovnoprávneho vzťahu, ktorý predloží úradu osobne alebo poštou najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu takéhoto pracovníka do zamestnania.

Prihlásenie cudzinca do Sociálnej poisťovne:

Po podpise pracovnej zmluvy nového zamestnanca t.j. po vzniku pracovno-právneho vzťahu musí zamestnávateľ prihlásiť svojho zamestnanca. Ak ide o prvého zamestnanca tak sa zamestnávateľa týka registrácia zamestnávateľa a zamestnanca v Sociálnej poisťovni. V článku nájdete podrobný popis ako sa prihlasuje zamestnávateľ a ako zamestnanec.

Registračný list fyzickej osoby „Prihláška“ za zamestnanca cudzieho štátneho príslušníka:

 • nie je možné zasielať elektronicky, ak v čase registrácie nemá pridelené rodné číslo
 • je potrebné predložiť na tlačive pobočke a tá podľa dátumu narodenia a pohlavia vygeneruje evidenčné číslo cudzinca „EČC“, ktoré nahrádza rodné číslo pri identifikácii zamestnanca cudzinca v SP, pobočka prihlášku spracuje v registri SP, zamestnávateľ ďalšie RLFO za cudzieho štátneho príslušníka zasiela už elektronicky.
 • registráciu môže vykonať aj zamestnávateľ.

Prihlásenie cudzinca do Zdravotnej poisťovne:

Ak cudzinec nemá iný pracovno-právny vzťah okrem  vzťahu na Slovensku tak bude poistencom na území Slovenska. Ak cudzinec má pred nástupom do práce v inom členskom štáte prácu tak zdravotné poistenie mu nevznikne na Slovensku, a to na základe nariadenia, že zamestnanec nemôže byť zdravotne poistený v dvoch štátoch zároveň. Novo vzniknutý zamestnávateľ a jeho povinnosti nájdete v článku Povinnosť registrácie zamestnávateľa na účely zákona o zdravotnom poistení, kde má povinnosť sa registrovať ako zamestnávateľ.

Ak zamestnanec vykonáva samostatne zárobkovú činnosť (SZČO) v inom členskom štáte a zároveň sa zamestná na Slovensku, vzniká pre zamestnanca povinnosť byť poistený na účely zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky, a to odo dňa vzniku pracovno-právneho vzťahu. Po registrácií zamestnanca na území Slovenskej republiky má zamestnanec povinnosť tieto skutočnosti oznámiť úradom na území kde vykonáva SZČO alebo kde má trvalý pobyt.

Zamestnanec preukazuje svoj status poistenia v inom členskom štáte s vydaným potvrdením príslušnej slovenskej zdravotnej poisťovne typu E. Na základe potvrdenia slovenskej zdravotnej poisťovne zanikne poistný vzťah zamestnanca v inom členskom štáte.

Registračný list – „Prihláška fyzickej osoby“

 • nie je možné zasielať elektronicky,
 • je potrebné predložiť na tlačive pobočke, pri identifikácii zamestnanca cudzinca v ZP; pobočka prihlášku spracuje v registri ZP; zamestnávateľ ďalšiu povinnosť oznámenia za cudzieho štátneho príslušníka zasiela už elektronicky.
 • registráciu môže vykonať aj zamestnávateľ alebo iná osoba ale len s plnou mocou

Ak by ste potrebovali  spracovať mzdy alebo personalitiku pre Vašu spoločnosť neváhajte nás kontaktovať.