Prenajímam byt, ako mám postupovať?

Mnohí z vás určite vlastnia nehnuteľnosť alebo zvažujú, že by investovali svoje úspory do nehnuteľnosti s tým, že ju prenájmu. Zdá sa to ako výborná forma uchovávania hodnoty financií a možnosť získania pasívneho príjmu. Na čo si však dať pozor z pohľadu daní?

 

„Kúpa bytu alebo domu za účelom prenájmu? Príležitosť ako uchovať hodnotu nasporených financií a získať pasívny príjem.“

 

Ak ste sa rozhodli prenajímať byt alebo dom nezabúdajte na povinnosti, ktoré príjem z prenájmu obnáša. Netreba sa toho báť, vždy je lepšie sa dopredu informovať a pripraviť. V článku sa budeme venovať prípadu kedy fyzická osoba – nepodnikateľ prenajme inej osobe nehnuteľnosť. Činnosť nebude vykonávať na živnosť ani na podnikanie.

 

Aký je prvý krok pri prenájme nehnuteľnosti?

 

Prvým krokom ak sa fyzická osoba rozhodne prenajímať svoju nehnuteľnosť je registrácia na príslušnom daňovom úrade. Povinnosť registrácie pre pridelenie DIČ vzniká do konca mesiaca po mesiaci kedy začneme byt alebo dom prenajímať. Ak už DIČ máte pridelené z dôvodu vykonávania živnosti, tak znovu žiadať nemusíte. Dôvodom pre registráciu je vznik príjmu z prenájmu, ktorý spadá pod §6 odsek 3.

 

Ako sa zdaňuje príjem z prenájmu bytu alebo domu?

 

Zdaňovanie príjmu z prenájmu sa vykonáva za celý kalendárny rok jedným daňovým priznaním k dani z príjmov a to v lehote na podávanie daňových priznaní. Príjem z prenájmu sa zdaňuje sadzbou 19%. Ak ste tento príjem dosiahli už v roku 2016, nezabudnite na tlačive daňového priznania typu B s označením DPFOBv16 tento príjem uviesť v lehote do 31.3.2017. Na riadku 11 oddiel 6 sa uvádzajú príjmy a zároveň výdavky za príslušné zdaňovacie obdobie.

 

Pozor registrovať sa pri príjme z prenájmu musíte, ale podať daňové priznanie máte povinnosť až v prípade ak váš príjem presiahol výšku 1901,67 Eur. Nezabudnite, že presiahnutie sumy 1901,67 Eur tvorí úhrn všetkých zdaniteľných príjmov, nie len príjem z prenájmu. Výhodou pri prenájme je, že aktuálna legislatíva oslobodzuje príjem z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 500 Eur za celé obdobie. Čiže v daňovom priznaní uvádzame už len konkrétnu sumu príjmu zníženú o oslobodených 500 Eur.

 

Čo si môžeme uplatniť do daňových výdavkov?

 

Fyzická osoba, ktorá nehnuteľnosť prenajíma si môže do daňových výdavkov zahrnúť výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti. Čo pod týmto pojmom rozumieme? Finančná správa vydala usmernenie, kde uvádza, že za výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti sa rozumejú energieostatné služby.

 
Výdavky na energie:

 • elektrická energia
 • teplo na vykurovanie
 • pitná a úžitková voda
 • plyn.

Výdavky na ostatné služby:

 • odvádzane odpadovej vody z domácností
 • osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome
 • používanie výťahu
 • kontrola a čistenie komínov
 • odvoz popola, smetí a splaškov
 • čistenie žúmp
 • vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou
 • internet.

 

Dôležité upozornenie: pri príjme z prenájmu nemôže vzniknúť strata. Ak by výdavky boli vyššie ako príjem z prenájmu, tak tie sa môžu uplatniť len do výšky príjmu. Nárok na nezdaniteľnú čiastku v prípade príjmu len z prenájmu nevzniká. V prípade BSM si môžu obaja manželia uplatniť oslobodenie po 500 Eur z príjmu.

Ak by ste potrebovali vypracovať alebo pomôcť s vypracovaním daňového priznania, tak nás neváhajte kontaktovať.