Legislatívne zmeny v roku 2018

Aj tento rok naši zákonodarcovia pripravili novelizácie a nové zákony v oblasti dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a skoro vo všetkých oblastiach podnikania. Legislatívne zmeny vo veľkej miere môžu ovplyvniť aj váš život či podnikanie. Zmeny v podnikaní ovplyvňujú nie len samotných podnikateľov, ale aj všetkých občanov či konečných spotrebiteľov.

Legislatívne zmeny v roku 2018

V tomto článku sa budeme venovať novým zákonom a novelizáciám, ktoré pozitívne či negatívne ovplyvnia podnikateľské prostredie. Legislatívne zmeny v roku 2018 v oblasti daní, odvodov aj miezd sledujeme a budeme prinášať dobré rady pre podnikateľov a účtovníkov.

Najdôležitejšie zákony a novelizácie:

V oblasti dane z príjmov (Zákon 595/2003)

 • zdaňovanie pri odchode firmy do zahraničia,
 • osobitný režim pre komerčné využitie nehmotných aktív (patentov),
 • zvyšovanie možnosti uplatňovania si nákladov na výskum a vývoj z 25 % na 100 %,
 • nové pravidlá na kontrovaná zahraničné spoločnosti (firmy zo zahraničným majiteľom)
 • Zrušenie daňových licencií
 • Zrušenie uznateľnosti úrokov ako daňové výdavky pri vybraných transakciách
 • Zdaňovanie príležitostných príjmov aj do 500 €

V oblasti dane z pridanej hodnoty (Zákon 566/2003)

 • Zjednotenie režimu uplatňovania DPH pre cestovné kancelárie
 • Zmena podmienok pri trojstrannom obchode
 • Bezodkladné vrátenie zábezpeky na DPH pri zrušení registrácie pre DPH
 • Zrýchlenie vrátenia nadmerného odpočtu aj pri daňových kontrolách

V oblasti daňového poriadku (Zákon 563/2009)

 • Zavádzanie indexu daňovej spoľahlivosti
 • Reforma v rozsahu informácií spadajúce pod daňové tajomstvo
 • Povinná elektronická komunikácia s daňovým úradom pre všetky firmy a podnikateľov
 • Maximálna doba vyrubovacieho konanie na 3 mesiace
 • zverejňovanie informácií o daňovej povinnosti a nadmerného odpočtu u všetkých daňových subjektov na Slovensku
 • Vydanie záväzné stanovisko zo strany Finančnej správy

V oblasti zamestnania (Zákonník práce 311/2001)

 • Zvyšovanie minimálnej mzdy na 480,00 €
 • Príplatok za nočnú prácu a za prácu cez víkend a sviatky
 • prísnejšie podmienky spracovania a ochrany osobných údajov

V oblasti zákona o účtovníctve (Zákon č. 431/2002)

 • Možnosť zrušenia živnostenského oprávnenia za porušenie zákona o účtovníctva (nevedenia účtovníctva)
 • predlženie doby povinnej archivácie účtovných dokumentov z 5 na 10 rokov

V oblasti ochrane zdravia (Zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia)

 • Výslovná povinnosť zamestnávateľa poskytnúť súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok pri chorôb z povolania
 • Zmena pri povinností spracovania hodnotenia zdravotného rizika

V oblasti zákon o zdravotnom poistení (Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení)

 • Zrušenie odpočítateľnej položky pre zamestnávateľov
 • Minimálne odvody vo výške 63,84 €

V oblasti zákona o sociálnom poistení (Zákon č. 461/2003)

 • Zmena povinnosti registrácie zamestnávateľa rovnakej lehote ako zamestnanca (v praxi sa to robí bežne)
 • Prístupnejší splátkový kalendár a odpustenie penál
 • Zrušenie pokuty a penále pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie zamestnanca pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študentov
 • Odvodové úľavy pre dôchodcov na dohodu do odmeny 200 € mesačne

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaní 82/2005

Zmena prichádza vo vnímaní neskoro prihláseného zamestnanca do Sociálnej poisťovne. K nelegálnej práci dochádza pri neskorom alebo pri žiadnom prihlásení zamestnanca do SP, ktorý bol sankcionovaný zo strany Inšpektorátu práce od 2000 €. Po novom zamestnávatelia budú mať čas do 8 dní od nástupu.