Daňový a odvodový kalendár na marec 2019

Sme sa rozhodli pre mesačné zverejňovanie dôležitých dátumov pre aktuálny kalendárny mesiac, ktoré sú dôležité pre účtovníkov ale aj pre podnikateľov a zamestnávateľov.

Splatnosť odvodov pre SZČO a miezd:

08.03.2019 (piatok) – odvody pre SZČO:
Splatnosť preddavku na poistné na zdravotné a Sociálnej poisťovne. Minimálna suma odvodov do ZP: 66,78€ a SP 158,11€ spolu 224,89€
15.03.2019 (piatok)najčastejší termín výplat:
– podanie mesačného prehľadu na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní po dni výplaty.
–  podanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne a splatnosť poisteného za obdobie február 2019,
– podanie mesačných výkazov do príslušných zdravotných poisťovní a splatnosť  poisteného za obdobie február 2019,

Splatnosť daní a registrácií:

15.03.2019 (piatok)Zrážková daň pre FO aj PO:
– Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 – 44 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
20.03.2019 (streda) –Registrácie:
– predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou , ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2019 49 760€ (podľa nové zákona o DPH)
25.03.2019 ( pondelok) – DPH:
– Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac,
– Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane,
– Odvedenie sumy podľa podaného daňového priznania pre DPH.
– Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac ( dodaná hodnota za kalendárny štvrtok rok je 50.000€),
– predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou podľa  §7, ktorej nadobúdacia hodnota tovaru v kalendárnom roku 2019 presiahla sumu 14.000€.

Termín oznamovacích povinností:

30.03.2019 – (sobota) – Oznámenie vzniku, zániku a zmien týkajúcich skutočností:
– Oznámenie správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti alebo zmien identifikačných údajov, napr. zmena sídla.