Kto účtuje v jednoduchom účtovníctve?

Zákon uvádza v § 9 kto môže viesť jednoduché účtovníctvo a v článku si tiež objasníme aj prechod v rámci spracovania účtovníctva.

Čo hovorí zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve?

  1. Podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri. Vieme, že v obchodnom registri sú povinne zapísané obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá) a iné právnické osoby. V obchodnom registri sú tiež zahraničné osoby, či už fyzické alebo právnické so sídlom mimo Slovenska, ale s pobočkou na Slovensku.
  1. Fyzická osoba (SZČO). Ide o fyzické osoby vykonávajúce samostatnú zárobkovú činnosť, ktoré preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmov z tejto činnosti na účely zistenia základu dane z príjmov. Avšak s výnimkou osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu.
  1. Občianske združenie, organizačné zložky Matice slovenskej, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie, neziskové organizácie ak nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli za predchádzajúce účtovné obdobie 200 000 €.

 

  1. Cirkev a náboženské spoločnosti, cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu.

Všetky ostatné účtovné jednotky sú povinné viesť podvojné účtovníctvo. Hore uvedené účtovné jednotky, ktoré môžu viesť jednoduché účtovníctvo sa môžu dobrovoľne rozhodnúť aj pre vedenie podvojného účtovníctva. Môže to byť hlavne z dôvodu podrobnejšieho spracovania a prehľadov na strane príjmov aj výdavkov.

Ak sa podnikateľ rozhodne pre prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo alebo naopak alebo z dôvodu povinnosti vykonať túto zmenu môže tak urobiť len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, kedy boli zistené tieto skutočnosti. To znamená ak podnikateľ účtuje v účtovnom období kalendárneho roka 2018 a chce vykonať prechod na podvojné účtovníctvo, môže tak vykonať k 1.1. 2019.

Daňový a odvodový kalendár máj 2019