Ako podať Hlásenie o vyúčtovaní dane za 2017?

Po vykonaní ročného zúčtovania pre svojich zamestnancom, zamestnávateľov čaká ďalšia náročná povinnosť. Podať hlásenie „ročné“ hlásenie o vyúčtovaní dane (ďalej len „Hlásenie“), o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse, za uplynulé zdaňovacie obdobie/ obvykle kalendárny rok. Platí to tých podnikateľov, ktorí boli minulý rok zamestnávateľom.

V tomto článku sa budeme venovať podaniu hlásenia za rok 2017, a jeho špecifikám na čo si dávať pozor.

Kto má povinnosť podať ,,Hlásenie,, za rok 2017?

Každý podnikateľ alebo spoločnosť, ktorá zamestnávala v roku 2017 t.j. bola platiteľom dane zo závislej činnosti a vyplácala príjmy zo závislej činnosti. Podanie hlásenia za obdobie roku 2017 musí platiteľ dane vykonať do konca apríla 2018. Povinnosť sa týka aj zamestnávateľov, ktorí ku dňu 31.12.2017 už nezamestnávali nikoho.

Ako vyplniť Hlásenie za rok 2017?

Hlásenie podľa odseku 9 sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo.

V súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vzhľadom na časovú ohraničenosť postupu podľa tohto ustanovenia do 31.12.2016 za zdaňovacie obdobie 2017 už nie je možné uplatniť sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako nezdaniteľnú časť základu dane. Číselné údaje v IV. časti na riadku 9 a v V. časti na riadku 8 hlásenia sa za zdaňovacie obdobie 2017 z tohto dôvodu nevypĺňajú.

1. Vyúčtovanie dane: riadky 0 – 10

Riadok 0:  uvádza sa úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti za bežné zdaňovacie obdobie, ktoré zamestnávateľ zamestnancom vyplatil v peňažnej aj v nepeňažnej forme.    Obsah riadku tvorí úhrn tzv. „hrubých miezd“, vyplatených zamestnancom, vrátane tých, ktorí v priebehu bežného zdaňovacieho obdobia prestali byť zamestnancami tohto zamestnávateľa. Najlepšie sa kontroluje cez mzdový list zamestnancov.

Riadok 1: uvádza sa úhrn preddavkov na daň, ktoré zamestnávateľ zrazil zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných miezd – § 35 zákona – vrátane nepeňažného plnenia za bežné zdaňovacie obdobie do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia, bez uplatnenia daňového bonusu a zamestnaneckej prémie. Do sumy zrazených preddavkov sa zahrnie aj suma zrazených preddavkov na daň z tých príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ vyplatil za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (obdobia) v bežnom zdaňovacom období, ako aj prípadné opravy, ktoré vykonal a ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho obdobia.

Riadok 2: uvádza sa úhrn zrazených daňových nedoplatkov a úhrn vrátených daňových preplatkov vyplývajúci z ročného zúčtovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, o ktoré zamestnávateľ znížil (zvýšil) odvod preddavkov na daň za bežné zdaňovacie obdobie, bez uplatnenia daňového bonusu a zamestnaneckej prémie.

Riadok 3: uvádza sa rozdiel súm zrazených daňových nedoplatkov a vrátených daňových preplatkov, zistených u zamestnancov za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.
Ak úhrn nedoplatkov je vyšší ako úhrn preplatkov, uvedie sa znamienko +.
Ak úhrn nedoplatkov je nižší ako úhrn preplatkov, uvedie sa znamienko -.

Riadok 4: uvádza sa úhrn riadkov 1 až 3.

Riadok 5: uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu priznaná a vyplatená zamestnancom za bežné zdaňovacie obdobie do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia, o ktorú zamestnávateľ znížil (zvýšil) úhrnnú sumu preddavkov na daň a dane za toto zdaňovacie obdobie.

Riadok 6: uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznaná a vyplatená zamestnancom, o ktorú zamestnávateľ znížil (zvýšil) sumu odvodu preddavkov na daň vrátane vykonaných opráv.

Riadok 7: uvádza sa úhrn riadkov 4, 5 a 6 – daň (odvodová povinnosť).

Riadok 8: uvádza sa suma odvedených preddavkov za bežné zdaňovacie obdobie, znížené o preddavky na daň, ktoré správca dane za bežné zdaňovacie obdobie vrátil v súlade s § 40 ods. 8 zákona. Zamestnávateľ do tejto sumy uvádza aj tie preddavky na daň, ktoré uhradí po skončení bežného zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie hlásenia, ak sa vzťahujú k tomu bežnému zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa hlásenie podáva (napr. preddavok splatný v decembri 2017, ktorý zamestnávateľ uhradil vo februári 2018, t. j. do lehoty na podanie hlásenia, avšak vzťahuje sa k bežnému zdaňovaciemu obdobiu roka 2017). Do tejto sumy sa nezapočítavajú preddavky na daň platené zamestnávateľom na ďalšie zdaňovacie obdobie.

Tu však chcem upozorniť na súlad riadku 8 z podaných mesačných Prehľadov na riadok 8 v Hlásení.  Ak sumár z 12-tich podaných prehľadov nebude korešpondovať z riadkom 8 v Hlásení, budete mať nesúlad údajov z týchto 2 rôznych podaných tlačív.  Na daňovom úrade vám budú evidovať preplatok alebo nedoplatok, ktorý vôbec nemusí odzrkadľovať skutočnosť.

Hlásenie riadok 5-8

2. Rozdiely z dodatočného hlásenia: riadky 11 – 12

Opravné, resp. dodatočné hlásenie sa podáva za príslušný kalendárny rok v lehote ustanovenej v § 39 ods. 15 zákona a v § 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.Rekapitulácia (daňový bonus a zamestnanecká prémia): riadky A – F

Hlásenie riadok A-F

4.Úhrn príjmov a údaje o preddavkoch, príjmoch a o zamestnancoch, ktorým platiteľ nevykonal ročné zúčtovanie: riadky 1 – 9

5.Údaje z ročných zúčtovaní  jednotlivých zamestnancov: riadky  1 – 12

Dôležité pre zamestnávateľov, že preplatok alebo nedoplatok z riadkov 12 musí vyrovnať v najbližšom výplatnom termíne.

Ako podať hlásenie za rok 2017?

Hlásenie môžete podať buď elektronicky tlačivá nájdete v časti daň zo závislej činnosti – platiteľ dane.

Ako podať Hlásenie

Typy pre mzdárov:

Na podávanie ročného Hlásenie si nechajte dostatok času na podanie pričom podľa môjho skúsení najlepšie to podať hneď po vykonaní ročného zúčtovaní teda do konca marca.

1. Kontrola zaúčtovania všetkých miezd od januára do decembra.

2. Vytlačenie Mzdových listov zamestnancov za rok 2017.

3. Rozdelenie zamestnancov do skupín podľa vykonania resp. nevykonania ročného zúčtovania.

4. Vygenerovanie Hlásenia v príslušnom účtovnom programe.

5. Kontrola riadkov 0, na mesačných Prehľadov na mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne.

6. Kontrola sumár riadku 0 z mesačných Prehľadov s riadkom 0 v ročnom Hlásení.

7. Kontrola riadkov 8 z mesačných Prehľadov, či odzrkadľujú skutočnosť podľa výpisov úhrad preddavkov.

8.  Pri zistení chýb v mesačných Prehľadoch podajte opravný mesačný prehľad.

9. Ak ku dňu podávania mesačných Prehľadov neviete kedy reálne zamestnávateľ uhradí preddavky, nezadávajte na riadok 8 žiadny dátum a sumu. Po zaúčtovaní úhrad môžete podať opravný Prehľad s presným dátumom.

10. Poučenie dopĺňa predtlač jednotlivých riadkov, nenahrádza znalosť zákona a v záujme jednotného postupu má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie prehľadu a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom vyplňovaní jednotlivých riadkov.

Ak ste mzdová účtovníčka a rada by ste doplnili naše rady, budeme radi ak ich nám napíšete. Ďakujeme.

 

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *