Nezdaniteľná časť základu dane a na manžela/ku v roku 2016

Vaše príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania, či z inej samostatnej zárobkovej činnosti sú každý rok oslobodené o sumu nezdaniteľnej čiastky, ktorá sa mení podľa sumy životného minima.

Suma životného minima od 1. januáru 2015 do 30.06.2016 je stanovená vo výške 198,09 €.

Daňovník môže základ dane znížiť štyrmi druhmi nezdaniteľných častí:

 1. nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 2. nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela,
 3. dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 4. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Dôležité pravidlo na uplatňovanie nezdaniteľnej čiastky je, že 1 mesiac môžeme odpočítať túto sumu len z jedného príjmu!

1.  Nezdaniteľná časť

Základ dane na daňovníka ovplyvňuje výška jeho základu dane to znamená, že čím je vyšší základ dane, tým je nižšia nezdaniteľná časť na daňovníka. Zákon o dani z príjmov stanovuje hranicu 100-násobku sumy platného životného minima, čo v súčasnosti predstavuje sumu 19 809 €.

 • ak základ dane daňovníka je nižší, resp. rovný 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33 € za rok (t .j 19,2 x životné minimum),
 • ak základ dane daňovníka presahuje sumu 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta pomocou zákonom o dani z príjmov definovaného vzťahu. (Výpočet: 44,2 x životné minimum – 0,25 x základ dane = 8 755,578 – 0,25 x základ dane daňovníka)

Mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je v roku 2016 v sume 316,94 €.

ROK MESIAC SUMA/ROK
2010 335,48 EUR 4 025,70 EUR
2011 296,60 EUR 3 559,20 EUR
2012 303,73 EUR 3 644,74 EUR
2013 311,32 EUR 3 735,94 EUR
2014 316,94 EUR 3 803,33 EUR
2015 316,94 EUR 3 803,33 EUR
2016 316,94 EUR 3 803,33 EUR

Rezident a nerezident a ich nezdaniteľná čiastka

Rezident SR (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou) – podľa § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku a tiež právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia.

Nerezident SR (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou) – podľa § 2 písm. e) zákona o dani z príjmov je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá na území SR nemá trvalý pobyt ani sa tu obvykle nezdržiava a tiež právnická osoba, ktorá nemá na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia.

Takáto osoba uvádza v daňovom priznaní len príjem z SR, pričom má možnosť dobrovoľne podať priznania a má právo na nezdaniteľnú čiastku vo výške 3803,33€, za rovnakých podmienok ako občan SR.

NČ na manželku aj daňový bonus ale musia splniť podmienky, že ich prijem musí dosiahnuť aspoň 90 % zo Slovenska.

Tabuľka č.: 1 Vývoj nezdaniteľnej čiastky od 2010

Vývoj nezdanitelnej čiastky Graf č.:1 Vývoj nezdaniteľnej čiastky od 2010

Príklad na výpočet výšky nezdaniteľnej sumy:

Mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočíta ako ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vydelená počtom mesiacov v kalendárnom roku = 3803,33/12 = 316,94 €.
Anna:
Príjem z podnikania: 15.000 €/rok
Výdavky: 9.500 €/rok
Zisk: 5.500€
základ dane 5.500€ – 3.803,33€=1.696,67€
Základ dane je nižšia ako 19 809 €, nezdaniteľná časť bude 3.803,33€/rok.
Peter:
Príjem z podnikania: 45.000 €/rok
Výdavky: 4.500 €/rok
Zisk: 40.500€/rok
Základ dane: 40.500€ – 3.803,33€ = 36.696,67€
Základ dane je vyššia ako 19 809 €, nezdaniteľná časť bude 0,- €/rok pričom sadzba dane z príjmov pre fyzickú osobu sa vypočítava 19% a 25% zo sumy nad 35 022,31 €,-.

2. Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku:

Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela, ktorá/ý splní okrem ostatných podmienok, ktoré ostali v platnosti, aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
 • poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
 • sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak je základ dane daňovníka nižší alebo maximálne rovný 35 022,31 € (t. j. 176,8 x životné minimum), nezdaniteľná časť na manželku / manžela sa rovná nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (3 803,33 €). V prípade, že má manželka / manžel vlastný príjem, základná suma nezdaniteľnej časti sa znižuje o vlastný príjem manželky / manžela.

V prípade, že je základ dane daňovníka vyšší ako 35 022,31 € (t. j. 176,8 x životné minimum), nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela si daňovník vyčísli prostredníctvom nasledujúceho vzťahu:

12 558,906 – 0,25 x základ dane daňovníka. Ak manželka / manžel má vlastný príjem, tento znižuje výšku nezdaniteľnej časti odpočítaním od uvedeného vzťahu.

3. Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

V roku 2015 si daňovník môže znížiť základ dane preukázateľne zaplatenými dobrovoľnými príspevkami na starobné dôchodkové sporenie (II .pilier). Zákon o dani z príjmov stanovuje hranicu, do ktorej tieto príspevky znižujú základ dane daňovníka. Nezdaniteľnou časťou základu dane sú dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie do výšky 2 % zo základu dane daňovníka.

4. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Naďalej platí, že príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) znižujú základ dane daňovníka, a to v sume uhradených príspevkov maximálne do 180 €. Aby uhradené príspevky boli uznané za nezdaniteľnú časť základu dane, platí, že:

 • účastnícka zmluva, na základe ktorej boli príspevky uhradené, je uzatvorená po decembri 2013 (prípadne prišlo k zmene účastníckej zmluvy, kvôli ktorej došlo k zrušeniu dávkového plánu),
 • daňovník nemá uzatvorenú účastnícku zmluvu uzatvorenú pred decembrom 2013.
 • Základ dane znižujú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platené v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Príjmy ktoré sa nerátajú do príjmov manželky a manžela

 •  zamestnanecká prémia
 • daňový bonus
 • štipendium
 • rodičovský príspevok
 • príspevok na pohreb
 • rodičovský príspevok
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príspevok na pohreb
 • prídavky na detí
 • vianočný príspevok pre dôchodcom
 • príspevok športovému reprezentantovi

Príjmy ktoré sa rátajú do príjmov manželky a manžela

 • náhrada príjmu počas práceneschopnosti
 • cestovné náhrady či vrámci limitu alebo nad limit
 • akékoľvek dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou okrem hore uvedných
 • dávky hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2014 Z.z.,
 • Kompenzačné dávky ako príjem na pomôcky

 

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

286 odpovedí na “Nezdaniteľná časť základu dane a na manžela/ku v roku 2016

 1. Pekný deň, chcel by som sa spýtať nasledovné :
  Moja manželka je ZŤP a v roku 2015 poberala invalidný dôchodok, ale zároveň si privyrábala mesačne na dohodu cca. 30 hod. mesačne, zároveň bola jan,febr. a marec ako uchadzač o zamestnanie na úrade práce. Moja otázka znie, môžem si u môjho zamestnávateľa v ročnom zúčtovaní dane uplatniť nezdaniteľnú časť dane na manželku ? a aké doklady musím predložiť ?
  Ďakujem a s pozdravom Pavol.

 2. Dobrý deň pan Žársky,

  ďakujeme za otázku.
  Vo Vašom prípade treba skúmať, či máte nárok na uplatnenie NČ na manželku, ak áno tak do akej výšky.
  Na základe údajov budem veľmi všeobecný, keďže ste nezadali svoj prijem ani svojej manželky. Pri invalidite nie je dôležité, či manželka poberá invalidný dôchodok – dôležité je, či je invalidná a má k tomu rozhodnutie Sociálnej poisťovne alebo preukaz ZŤP. Tento doklad ma slúžiť aj na preukázanie takéhoto stavu v daňovom priznaní. Napríklad podmienka je splnená vtedy, ak manželka je už v dôchodkovom veku a poberá starobný dôchodok – ale v minulosti Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o invalidite. Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môžete uplatniť až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t.j. ak je známa výška dosiahnutých príjmov oboch z manželov a tiež aj splnenie ostatných podmienok na uplatnenie tejto odpočítateľnej položky základu dane. Nezdaniteľnú časť základu dane si uplatníte buď u zamestnávateľa pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo v podanom daňovom priznaní.
  Vo Vašom prípade je dôležité, aby ste odrátali manželkine príjmy od NČ a keď bude tá suma nižšia ako 3.803.33€, tak máte nárok uplatniť si alikvotnú výšku NČ v ročnom zúčtovaní. Potvrdenie z príjmov treba priložiť ako prílohu do DP alebo ročného zúčtovania.

  Hulitka

 3. Dobry den.Chem sa spytat, ze ak som do juna bola na MD a od jula som na RD moze manzel uplatnit na mna nezdanitelnu cast? A v akej vyske? A ako to treba vydokladovat,ked manzelovi zykne robit zamestnavatel rocne zuctovanie. Dakujem za odpoved. Erika

 4. Manželovi vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom, v tomto prípade starostlivosť o dieťa do dovŕšenia 3 rokov veku. Štandardne materská dovolenka trvá 34 týždňov, na základe čoho predpokladám, dieťa ešte nemá 3 roky. Manžel si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výške 3 803,33 eur, keďže boli splnené podmienky pre jej uplatnenie. Vyplatený príjem vo forme rodičovského príspevku sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava.
  Preukazovanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane pri podaní daňového priznania:
  Výška vlastného príjmu sa v podávanom priznaní nepreukazuje, nie je potrebné ako prílohu daňového priznania prikladať doklady o skutočnom vlastnom príjme manželky. V daňovom priznaní sa uvádza iba výška vlastného príjmu manželky a tiež počet mesiacov na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nároku.

  S pozdravom

  Hulitka

 5. Dobrý deň

  Chcem sa opýtať môže si manžel uplatniť odpočitateľnú položku na manželku, ktorá poberá rodičovský príspevok celý rok 2015 a zároveň je SZČO,
  Pritom príjem zo sam. zárobkovej činnosti za rok je nulový, daň priznanie ešte nie je spracované .
  Stačí doložiť zamestnávateľovi čestné vyhlásenie o výške príjmu zo živnosti?, príp. po predložení daňového priznania doručiť potvrdenie o podaní daň.priznania za rok 2015?

 6. Dobrý deň Mária,

  manželovi vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom. Vyplatený príjem vo forme rodičovského príspevku sa do vlastného príjmu nezapočítava. Teda ak ste SZČO, musíte si najprv vyhotoviť daňové priznanie. Toto daňové priznanie s nulovými príjmami je však potrebné vyhotoviť ešte skôr, než manželovi mzdová účtovníčka spracuje RZD. Manžel musí oznámiť v práci účtovníčke uplatňovanie NČ a doložiť vyhlásenie resp. vyplniť podklady, že boli splnené podmienky na uplatňovanie.

  S pozdravom

  Hulitka

  • Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2015 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2015 presiahli sumu 1 901,67 eura, keď uvádza, že mala príjem z podnikania 0€, tak DP nepodáva, nemyslíte?

   • Dobrý deň,
    zákon o dane z príjmov § 49 a § 43 odsek 7 hovorí o tom, kto a kedy má povinnosť podávať daňové priznanie, pričom sú známe výnimky ako napr. vykazovanie straty, atď.
    Ak daňovník nemal príjem viac ako polovicu NČ tak nie je povinný podať daňové priznanie ale môže. Ja osobne odporúčam. Má to svoje výhody.

    S pozdravom

    Hulitka

 7. Dobry den, viete mi prosim vas poradit ako je to … ked poberam matersku aj z Rakuska. Su to dve položky materska + pridavky na dieta, čo sa z toho počita a čo nie? Platim si aj sama poistenie v AT ta položka sa odpočita ano? Mala by som spočitat len rodičovsky prispevok z SK + materska resp. dofinancovanie z AT a odpočitat z toho poistenie alebo pripočitat ešte aj pridavky z obidvoch štatov…. dakujem

  • Dobrý deň Katarína,

   vyplatený príjem vo forme rodičovského príspevku sa do vlastného príjmu nezapočítava iba materská. Takže jednoduché pravidlo znie. Spočítam materskú odrátam poistné a výsledok porovnám so sumou NČ.

   Hulitka

 8. Dobrý deň,
  počas roka 2015 som sa stal starobným dôchodcom. Daňové priznanie si podávam sám. Zaujímalo by ma, čo uviesť na riadok 73 daňového priznanie (typ B), ak môj základ dane zo zamestnania za rok 2015 je nižší ako nezdaniteľná časť základu dane. Mám tam uviesť sumu 3803,33€ alebo menšiu sumu – rovnajúcu sa základu dane z riadku 72.
  Ďakujem za odpoveď.

 9. Dobrý deň,

  ak ste nepoberali od 01.01.2015 starobný dôchodok tak máte nárok na celú sumu 3.803,33€. Neviem aké daňové priznanie myslíte ale za rok 2015 sú zverejnené nové tlačivá, kde NČ sú na riadkoch 73 a 77. Riadok 73 celá suma 3.803,33€ a na riadok uvediete sumu maximálne do výšky 3.803,33 ak je riadok 72 menšia suma ako riadok 73 tak len do tej výšky.

  Hulitka

 10. Dobrý večer, mám otázku:
  ked sa od základu dane odpočíta nezdanit.čast na danovnika a manzelku, tak vyjde mínusová polozka / príklad – 5000 eur je základ dane a odpočet nezdan.časti je 7 606 eur/ zivnostník si nárokuje na danovy bonus na 1 dieta, vyplati sa mu iba ten danovy bonus? Zivnostník neplatí ziadne preddavky na dan

  dakujem za odpoved

  • Dobrý deň pani Martina,

   V súlade s § 11 ods. 1 zákona, daňovník môže uplatniť (odpočítať) nezdaniteľné časti len od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona.
   Daňový bonus vyplatia len ak daňovník:
   1. dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a aj vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov, alebo
   2. dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v sume nižšej ako 6-násobok minimálnej mzdy a v tomto zdaňovacom období dosiahol aj zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ale aj vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov,

   S pozdravom

   Hulitka

 11. Dobrý deň
  Manžel pracuje ako starobný dôchodca,bude pracovať do 30.06.2016,bude mať pri daňovom podaní za rok 2016 nárok na celú odpočítateľnú čiastku na daňovníka,tak ako je to v prípadoch,keď zamestnanec nie je poberateľom dôchodku od 01.01.daného roku?Ja som ZŤP.
  Ďakujem za odpoveď

 12. Dobrý deň pani Fašangová,

  áno ak Váš manžel nebol poberateľom starobného dôchodku od 01.01.2016, tak bude mať nárok na NČ do výšky 100% t.j. 3.803,33 EUR v roku 2017.

  Vyjadrenie Finančnej správy:

  Poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku (§ 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov), ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1.1.2015, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2015 v úhrne nepresiahne sumu 3 803,33 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 803,33 eura a vyplatenou sumou dôchodku.
  Ak daňovník bol poberateľom uvedeného dôchodku k 1.1.2015 a ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2015 v úhrne presiahne sumu 3 803,33 eura, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

  Ak sa daňovník stal dôchodcom v priebehu roka 2015 (nebol poberateľom dôchodku k 1.1.2015), vzniká mu nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 eura, resp. v závislosti od vykázaného základu dane.

  Ak daňovníkovi – dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z aktívnych príjmov (z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu), a to v závislosti od vykázaného základu dane.

  S pozdravom

  Hulitka

 13. Pracujúci dôchodca si môže uplatniť odpočitateľnú položku na manželku ak jeho základ dane je 5831. Manželka do 30.06.2015 mala živnosť ale nemala príjem, nie je ZTP a vyživované dieťa má 21 rokov. V septembri 2015 bol priznaný manželke starobný dôchodok ktorý však bol vyplatený spätne až v roku 2016 ?

 14. Dobrý deň pán Bc. Hulitka
  prosím o radu, v minulom roku teda za rok 2014 si môj manžel v ročnom zúčtovaní neuplatnil nárok na zníženie základu dane na manželku – invalidnú dôchodkyňu so ZŤP je možné si takúto skutočnosť uplatniť v tomto roku za rok 2014 ? Ak áno akým spôsobom?
  Ďakujem za Vaše odborné výklady a rady
  S pozdravom Gitka

 15. Dobry den,
  Moj manzel ma nizsi prijem ako 35022,31€. Chce si uplatnit na mna nezdanitelnu cast na manzelku. Do 3.6.2015 som poberala matersku, potom uz rodicovske davky. My sme sa vsak manzelmi stali az 22.5.2015 Uplatnuje si na mna celu matersku /cize cely rok/ alebo len od 22.5.?
  Dakujem

  • Dobrý deň,

   manželovi vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a nie na materskú, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom, v tomto prípade od 06/2015. Manžel si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane v pomernej výške 7* 316,94 eur/mesiac, keďže boli splnené podmienky pre jej uplatnenie a to za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

   Vyplatený príjem vo forme rodičovského príspevku sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava. Tu pozor na mesiac jún 2015, kde ste mali ešte príjem z materskej.
   Preukazovanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane pri podaní daňového priznania:
   Výška vlastného príjmu sa v podávanom priznaní nepreukazuje, nie je potrebné ako prílohu daňového priznania prikladať doklady o skutočnom vlastnom príjme manželky.

   V daňovom priznaní sa uvádza iba výška vlastného príjmu manželky a tiež počet mesiacov na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nároku. + Nezabúdajte na daňový bonus na dieťa za celý rok 2015.

   S pozdravom

   Hulitka

   • Dobry den,
    ja sa tomu velmi nerozumiem. Manzelova uctovnicka mu to vyratala takto,len neviem ci je to spravne, lebo ona tam stale dava moj prijem materskej:

    Manželia ste od 22.5.2016. Tak ako Vám píše odborník započítavame Vám nezdaniteľnú časť na manželku na mesiace 6/2015-12/2015, t.j. 7 mesiacov.

    – Jej vlastný príjem v r. 2015 je 2567,50 – materské. Rodičovský príspevok do príjmu manželky nerátame.

    – Váš základ dane je vyšší ako 19 809,- €, čiže Vaša odpočítateľná položka na Vás konkrétne vyšla 3598,31. Keby ste si neuplatňovali odpočet na manželku, vznikne Vám nedoplatok na dani 39€.

    – Odpočet na manželku je 3803,33-2567,50=1235,83:12 x 7 = 720,91 z toho 19 % = 136,97 – 39 = 97,97€

    Je to spravny postup?
    Dakujem velmi pekne za odpoved

 16. Dobrý deň,

  vzorec na výpočet NČ manželky je nasledovný:

  (((NČ (nezdaniteľná časť) – Príjem manželky ( materská, iný zdaniteľný príjem) ) /12 (počet mesiacov v roku) ) x počet mesiacov v ktorom vzniká nárok.
  Ďalej Vaša NČ sa pripočítava k NČ manžela a uvedenia sa do priznania 3.8.03,33€ + 720,91€= 4.524,24€. Pričom nezabudnúť na daňový bonus za dieťa.

  Potvrdzujem výpočet účtovníčky.

  S pozdravom

  Hulitka

 17. Dobrý deň. Môže si manžel SZĆO uplatnit odpočet na manželku, ktorá je tiež SZČO /masérske služby – príjem v r. 2015 cca 300,-/, ale súčasne je na MD a poberá rodičovský príspevok.

  Ďakujem a prajem pekný deň.

  Králová Vladimíra

  • Dobrý deň,

   manželovi vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom.

   Vyplatený príjem vo forme rodičovského príspevku sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava len materská + príjem za SZČO.

   Ak je základ dane daňovníka nižší alebo maximálne rovný 35 022,31 € (t. j. 176,8 x životné minimum), nezdaniteľná časť na manželku / manžela sa rovná nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (3 803,33 €). V prípade, že má manželka / manžel vlastný príjem, základná suma nezdaniteľnej časti sa znižuje o vlastný príjem manželky / manžela.

   S pozdravom.

   Hulitka

 18. Dobry den,
  za obdobie januar – august 2015 sa o dieta do 3 rokov staral manzel, ale rodicovsky prispevok sme uplatnovali na mna, t.j. nezmenili sme poberatela, ked som nastupila do prace po materskej, kedze sa to vzajomne nevylucovalo. Manzel popritom pracoval na skrateny uvazok 1 den v tyzdni, z coho mu plynul prijem cca 100€ mesacne. Mozem si nanho uplatnit nezdaniteľnú časť základu dane na manžela?

  Vdaka za odpoved.
  Mária
  Dakujem za odpoved

 19. Dobrý deň,

  vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom.
  V prípade, že má manžel vlastný príjem, základná suma nezdaniteľnej časti ( 3.803,33 €) sa znižuje o vlastný príjem manžela (12*100€=1.200€) .

  S pozdravom.

  Hulitka

 20. Dobrý deň pán Bc Hulitka,

  Ja ah mom manzel žijeme v Anglicku už vyše 10 rokov. Doteraz sme žiadne príjmy na Slovensku nepoberali. Avšak tento rok mi brat prenecháva byť s najomnikmi. Verím že v daňovom priznaní si budem môcť uplatniť NC a odpocitat od príjmov z prenájmu.

  Moja otázka znie či keď pôjdem na materskú a príjem sa rozšíri aj na ďalšie byty ktorých spolumajitel bude aj manžel si môže on uplatniť svoju NC a použiť aj tu moju aj napriek tomu že materskú budem poberat v Anglicku ale len po dobu 8 mesiacov podľa ich zákona.
  Vopred dakujem
  Katarína.

 21. Dobrý deň

  ak ste nerezintom tak na Vás platia iné podmienky. Ak máte trvalý pobyt na SK tak si môžete uplatniť NČ. Pri poberaní materskej postupujete podľa pravidiel na Slovensku, manžel si uplatní NČ ale materská sa ráta do príjmu manželky. Takže jednoduché pravidlo znie. Spočítam materskú odrátam poistné a výsledok porovnám so sumou NČ.

  S pozdravom.

  Hulitka

 22. Dobrý deň pán Bc.Hulitka,
  chcem sa Vás opýtať ak si chce manžel uplatniť NČ na manželku , kde príjem manžela ja cca 14 000,-Eur a vlastný príjem manželky po odpočitaní odvodov do SP a ZP je 1 354,-Eur.Potvrdenie manželky zo zamestnania je za obdobie od 04-12/2015 a obdobie 1-3/2015 je vedená ako uchádzač o zamestnanie.
  Moja otázka znie či si môže manžel uplatniť NČ vo výške 2 449,33 Eur.
  3803,33 – 1 354 = 2449,33 Eur ?
  Ďakujem pekne za odpoveď a prajem pekný deň

 23. Dobrý deň,

  vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom.
  V prípade, že má manželka vlastný príjem, základná suma nezdaniteľnej časti ( 3.803,33 €) sa znižuje o vlastný príjem manželky (1.354€) .

  S pozdravom.

  Hulitka

 24. Dobrý deň, chcem sa opýtať ak si chce manžel uplatniť NČ na manželku, ktorá poberá rodičovský príspevok celý rok 2015, ale od 10/2015 začala pracovať a jej príjem je vo výške 1638,58 EUR. Má nárok manžel na NČ za celý rok, alebo iba 11 mesiacov.
  Ďakuje pekne.

  • Dobrý deň,

   vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom.
   V prípade, že má manželka vlastný príjem, základná suma nezdaniteľnej časti ( 3.803,33 €) sa znižuje o vlastný príjem manželky (1.638,58€) .

   S pozdravom.

   Hulitka

 25. Dobrý deň pán Bc Hulitka,
  chcem Vás poprosiť o riešenie môjho problému.
  V roku 2015 som podnikal 3 mesiace,od januára do marca,kedy som prerušil živnosť.Od 1.4.2015 som evidovaný na úrade práce ako uchádzač.Môj základ dane je154,82 Eur.
  Manželka začala podnikať 15.3.2015,predtým bola dobrovolne nezamestnaná.Jej základ dane za rok 2015 je 7232,75.
  V akej výške si môže uplatniť NČ manželka za rok 2015 za seba a za manžela?

  Ďakujem pekne za odpoveď.

  • Dobrý deň,

   vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom.
   Pozor na pojmy ako základ dane a príjem. Pojem príjmy podľa účtovníctva sú peňažné toky v organizácii (cash flow) – jedná sa o prírastky peňazí – prijaté finančné prostriedky.
   Základ dane: Rozlišujú sa príjmy, ktoré vstupujú do základu dane a príjmy, ktoré sa zdaňujú pri osobitnom základe osobitnou sadzbou. Prevažná časť sa skôr zahŕňa do spoločenského základu. Pri výpočte základu dane sa vychádza z vykázaného hospodárskeho výsledku, ak PO vedie účtovníctvo, resp. z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.

   Na základe Vašich údajov, nie je možne zodpovedať na Vašu otázku.

   S pozdravom.

   Hulitka

 26. Dobrý večer,
  prosím Vás o radu,
  Živnostník celý rok 2015 príjem 13000 €, manželka v evidencii uchádzačov o zamestnanie
  od 1.10.2014- do 31.10.2015 čiže v roku 2015/10 mesiacov. Manželka má príjem 700€ za
  obdobie 11-12/2015.
  Má nárok / živnostník /na odpočítateľnú položku t.j. 10 mes. za rok 2015/ po odpočítaní príjmu manželky a odvodov.
  Ďakujem

 27. Dobrý deň,

  vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom, t.j. 10 mesiacov.
  Manžel má nárok na svoj NČ zo základu dane, riadok v DP: 43 vo výške 3.803,33€.

  S pozdravom.

  Hulitka

 28. Dobry den, v r. 2015 som bol kratko SZCO od 12.1. do 27.2. a od 19.10. zamestnancom. Zvysok roka som bol evidovany uchadzac o zamestnanie.
  Zo SZCO som mal prijem 1034,70 (minus pausalne vydavky a zdravotne poistenie 92,83), zo zamestnania 1097,49 (minus poistne a prispevky 146,99).

  Cizev 5 mesiacoch som mal prijem, 7 mesiacov som bol evidovany na UPSVAR.
  Manzelka bola zamestana cely rok. Moze si uplatnit nezdanitelnu cast na mna? Ak ano, je to tych 7 mesiacov na UPSVAR vynasobene 316,94???
  Dakujem

  • Dobrý deň,

   vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom.

   Áno môžete si uplatniť Vašu nezdaniteľnú čiastku 7*316,94=2.218,58€. Pozor pri podávaní daňového priznania, kde Vy uvádzate len svoju pomernú časť NČ.

   Hulitka

 29. Dobrý deň, poprosím o radu.
  Som zamestnaná, manžel bol celý rok 2015 na rodičovskej dovolenke. Mal príjem 100,00 € ako poslanec v OZ, mám nárok na odpočít .položku na neho ak áno koľko?
  Ďakujem

  • Dobrý deň,

   vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom.
   Nezdaniteľnú čiastku znižuje príjem manžela pričom vyplatený príjem vo forme rodičovského príspevku sa do vlastného príjmu manžela nezapočítava.
   V daňovom priznaní sa uvádza iba výška vlastného príjmu manžela a tiež počet mesiacov na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nároku.

   S pozdravom

   Hulitka

 30. Dobrý deň, som SZČO, v r. 2015 som poberala rodičovský príspevok, dcéra mala 19.12.2015 tri roky. Od 1.9 2015 navštevuje materskú školu na 4 hodiny denne. Môže si na mňa uplatniť manžel odpočítateľnú položku pri splnení podmienky príjmu? Je splnená podmienka starostlivosti aj pri návšteve MŠ? Ak áno, je to vrátane decembra, keď je nar. 19.12?

  Ďalej by som sa chcela opýtať, či sa do môjho príjmu na odpočet na manželku náhodou nezahŕna aj preplatok poistného zo VSZP.

  Ďakujem.

  • Dobrý deň pani Andrea,

   vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom. Podľa informácií tak na 12 mesiacov ak nebola rodičovská dovolenka prerušená, vychádzam zo zákona ( stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
   Nezdaniteľnú čiastku znižuje príjem, pričom vyplatený príjem vo forme rodičovského príspevku sa do vlastného príjmu nezapočítava. Ak máte na strane výdavkov poistné tak ak máte preplatok, tak výdavok sa znižuje o preplatok.

   S pozdravom

   Hulitka

 31. Dobrý deň,
  Manžel si uplatní v daňovom priznaní FO na manželku odpočítatelnu položku. Manželka je na materskej dovolenke, poberá rodičovský príspevok a dosiahla príjem na dohodu 1500 Eur. Na základe potvrdenia o príjme jej bol zrazený preddavok na daň vo výške 195 Eur. Môže si podať manželka daňové priznanie aby jej bola vrátená daň?
  Ďakujem

  • Dobrý deň,

   neviem do akej výške si manžel uplatňoval NČ. Určite treba si vyrátať pomernú časť NČ, ktorú si manžel môže uplatňovať.

   Na základe informácií neviem Vám odpovedať ako by ste mohli žiadať naspäť preddavok.

   Ak chcete presné informácie, musíte poslať:

   – potvrdenie o zdaň. príjmoch
   – do akej výšky si manžel uplatňoval NČ.
   – koľko deti máte
   – daňový bonus kto si uplatňoval

   S pozdravom

   Hulitka

 32. Dobrý deň,
  celý rok som poberala rodičovský príspevok a od oktobra tiež pracujem, úhrn príjmov zo zamestania je 2500 eur, mala som zrazené preddavky na daň 425 eur, nakoľko som neuplatňovala odpoč. položku mesačne. Manžel si upltnil na mňa odp. Položku v ročnom zúčtovaní, kde som dokladovala aj môj príjem. Môžem podať daňové priznanie za seba a uplatniť si celú výšku nezdaniteľnej časti, aby mi bola vrátená zrazená daň? Ďakujem.

 33. Dobrý deň,do februára 2016 som bola na predlženej rodičovskej dovolenke až do 6 rokov dieťaťa.Chcela by som vedieť či si za rok 2015 môže môj manžel uplatniť NČ na mňa.Bolo mi povedané že sa to už nedá pretože je nový zákon od roku 2015 .Ďakujem.

 34. Dobrý deň,

  vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom. Neviem na aký zákon mysleli ale nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže manžel uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu podmienku. Napríklad, že starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Všetky podmienky boli spomenuté v článku. Odporúčam využiť infolinku na Finančnej Správe, kde Vám vedia poradiť ak objasníte okolnosti. Tel. číslo 048/43 17 222, voľba č. 3 – Informácie k dani z príjmov.

  S pozdravom.

  Hulitka

 35. Začiatok četovej konverzácie
  15:57
  dobry den..mozem sa spytat jednu vec?dcera v pia 22.4.2016 dovrsila tri roky…dnes som bola na urade prace..pani mi povedala ze keby sa zaeevidujem odvody za mna plati stat a obdobie sa nerata do dochodku…v septembri cakame druhe dieta narok na matersku nemam..a tehotnu ma nikto nezamestna..dcera ide do skolky az v septembri..tak mi pani povedala ze nech sa neevidujem ale nech idem do zdravotnej poistovne ako osoba starajuca sa o dieta do sest rokov..a odvody bude platit stat..a bude sa mi to ratat do dochodku..avsak na socialku ma neposlala ale tam musim tiez ze?ale hlavna otazka je. manzel si v takomto pripade nebude moct za mna uplatnit nezd.cast za mesiace maj-august?…kedze nebudem na urade prace..

 36. Dobrý deň,

  vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom. Daňovník si v prvom rade musí zistiť, či spĺňa podmienky na to, aby si mohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Manželka/manžel na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku musí žiť s daňovníkom v domácnosti a musí spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

  – v roku 2016 sa starala o vyživované maloleté dieťa ( žijúce s daňovníkom v domácnosti,
  – v roku 2016 poberala príspevok na opatrovanie,
  – bola v roku 2016 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  – považuje sa za občana so zdravotným alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

  Ak splníte jednu podmienku, manžel bude mať nárok na NČ aj za obdobie máj až august/2016.

  Ktorým osobám môže vzniknúť nárok na materské.

  – zamestnanec
  – povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
  – dobrovoľne nemocensky poistená osoba (môžete byť aj Vy)
  – fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

  Nárok na materské vzniká:

  – matke dieťaťa
  – inému poistencovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará

  Iným poistencom je: (otec)
  – ak matka zomrela
  – ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok
  – po dohode s matkou, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok
  – manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok
  – manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela
  – fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu

  S pozdravom

  Hulitka

 37. dobry vecer prosim vas,kazdy rok si spracujem dp ako szco ,kde si priratam na manzela nc ,ktory ma prijem tiez ako szco cely rok 4500€ -1800€ vydavky sarovna 2700 nc-3803,33-1103,33,ja mam vysoke prijmy ,ale tento rok mam urobit opravu ,lebo ze nemozem pouzit nc preto lebo sme obaja szco

  • Dobrý deň,

   môžete si uplatniť NČ na manželku, ak splníte zákonom stanovené podmienky. Opraviť svoje daňové priznanie za rok 2015 môžete, ale podať už len dodatočné daňové priznanie za rok 2015.

   S pozdravom

   Hulitka

 38. Dobrý deň,
  manželka je niekolko rokov nezamestnana vedená na UPSVAR bez žiadnych prijmov.Ja mám prerušenú živnosť a som zamestnaný ,ale DP si robím sám .Môžem podať opravné DP s tým že som si v r 2014 a 2015 neuplatnil nezdanitelnú časť na manželku,na ktorú som mal v plnej výške nárok len som o tom nevedel?
  Ďakujem.

 39. Dobry den,
  Som SZCO od 1.1.2015, manzelmi sme s manzelkou od 4.7. 2015. Manzelka je na doktorandskom studiu, iny prijem nema. Mozem si uplatnit NC na manzelku? ak ano, tak za cely rok? alebo len za 6(jul az dec) pripadne 5 mesiacov(aug-dec)?
  Dakujem

  • Dobrý deň,

   manželovi vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom. Vo Vašom prípade od 08/2015, si uplatníte nezdaniteľnú časť základu dane v pomernej výške 5* 316,94 eur/mesiac, keďže boli splnené podmienky pre jej uplatnenie a to za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky.

   S pozdravom.

   Hulitka

 40. Dobry den prajem. Pri nastupe do noveho zamestnania som podpisovala papiere o daniach. Bolo tam policko uplatnujem/neuplatnujem si nezdanitelnu cast zakladu dane na danovnika. Aky je rozdiel ak zaskrtnem uplatnujem a aky ak neuplatnujem ? Aky je medzi nimi rozdiel? Bavime sa o mesacnej hrubej mzde nad 1700€.Dakujem pekne za odpoved.

  • Dobrý deň,

   každá FO má nárok na nezdaniteľnú čiastku, ktorá sa nezdaňuje, pričom výška nezdaniteľnej čiastky sa odvíja od základu dane resp. od výšky príjmov.
   Mesačná nezdaniteľná čiastka je vo výške 316,94 €, ročná výška je 3 803,33 €, ak základ dane je nižšia ako 19 809 €.

   Ak by ste si uplatňovali nezdaniteľnú čiastku mesačne, tak Vaša čistá mzda bude vyššia.

   Čistá mzda s NČ. je 1.252,71€
   Čistá mzda bez NČ. je:1.192,49€

   Pričom Vaša čistá mzda resp. k výplate závisí od veľa faktorov a to:

   – uplatňovanie nezdaniteľnej čiastky,
   – odpracovaných dní
   – či ste boli pred nástupom do práce dlhodobo nezamestnaný,
   – či máte ďalšie iné zrážky

   S pozdravom

   Hulitka

 41. Dobrý deň ,
  Chcel by som sa opýtať či mám nárok na NČ na manželku . Manželka je evidovaná na úrade práce , nepoberá žiadne príspevky , ale občas pracuje na dohodu . z evidencie nebola vyradená celý rok a jej príjem nepresiahol 280€ za celý rok

  • Dobrý deň,

   Vo Vašom prípade treba skúmať, či máte nárok na uplatnenie NČ na manželku, ak áno tak do akej výšky.
   Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môžete uplatniť až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t.j. ak je známa výška dosiahnutých príjmov oboch z manželov a tiež aj splnenie ostatných podmienok na uplatnenie tejto odpočítateľnej položky základu dane. Nezdaniteľnú časť základu dane si uplatníte buď u zamestnávateľa pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo v podanom daňovom priznaní, ktoré si môžete podať aj sám.
   Vo Vašom prípade je dôležité, aby ste odrátali manželkine príjmy od NČ a keď bude tá suma nižšia ako 3.803.33€, tak máte nárok uplatniť si alikvotnú výšku NČ v ročnom zúčtovaní. Potvrdenie z príjmov treba priložiť ako prílohu do DP alebo ročného zúčtovania.

   S pozdravom

   Hulitka

 42. Dobry den chcem sa opitat ci ja mam narok na bonus ak manzel pracuje som inv.dochodkina sme len dvaja ,bez deti ma narok manzel na bonus na mna ked ma ciste zarobene 330€.dakujem.

  • Dobrý deň,

   neviem na aký bonus ste konkrétne mysleli ale predpokladám, že myslíte na nezdaniteľnú čiastku na manželku?!
   Vo Vašom prípade treba skúmať, či máte nárok na uplatnenie NČ na manželku, ak áno tak do akej výšky.
   Pri invalidite nie je dôležité, či manželka poberá invalidný dôchodok – dôležité je, či je invalidná a má k tomu rozhodnutie Sociálnej poisťovne alebo preukaz ZŤP. Tento doklad ma slúžiť aj na preukázanie takéhoto stavu v daňovom priznaní. Napríklad podmienka je splnená vtedy, ak manželka je už v dôchodkovom veku a poberá starobný dôchodok – ale v minulosti Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o invalidite. Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môžete uplatniť až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t.j. ak je známa výška dosiahnutých príjmov oboch z manželov a tiež aj splnenie ostatných podmienok na uplatnenie tejto odpočítateľnej položky základu dane. Nezdaniteľnú časť základu dane si uplatníte buď u zamestnávateľa pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo v podanom daňovom priznaní.
   Vo Vašom prípade je dôležité, aby ste odrátali manželkine (Vaše) príjmy od NČ a keď bude táto suma nižšia ako 3.803.33€, tak máte nárok uplatniť si alikvotnej čiastky NČ v ročnom zúčtovaní. Potvrdenie z príjmov treba priložiť ako prílohu do DP alebo ročného zúčtovania.

   S pozdravom.

   Hulitka

 43. Dobry den , cchem sa informovat a poradit, do novembra 2016 som poberatelom rodicovskeho prispevku, no v septebri mozem nastupit do prace, ale nadalej poberat rodicovsky, mam si u svojho zamestnavatela uplatnit narok na nezdanitelnu cast z prijmu? a ak sa zamestnam moze si manzel na mna uplatnit potom v roku 2017 za prdchadzajuci rok ? dakujem poproim o odpoved na mail sofrankova

  • Dobrý deň pani Sofrankova,

   zamestnať sa môžete a zároveň podpísať vyhlásenie o NČ, pričom vyplatený príjem vo forme rodičovského príspevku sa do vlastného príjmu nezapočítava. Áno môže aj Váš manžel si uplatniť NČ ale iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom alebo vy si uplatnite za celý rok 2016 v ročnom zúčtovaní u zamestnávateľa.

   Odporúčam skúmať všetky faktory pri uplatňovaní NČ a vybrať si najvýhodnejšiu formu uplatňovanie NČ za rok 2016.

   S pozdravom

   Hulitka

 44. Dobrý deň,

  rada by som sa informovala, ak manžel pracuje za minimálnu mzdu a ja som od 28.6.2015 na materskej, môže si manžel na mňa uplatniť nezdaniteľnú časť, resp. ako vyrátam, či mu niečo vrátia?
  Ďakujem

  • Dobrý deň,

   predpokladám že ste na rodičovskej dovolenke, keďže materská dovolenka trvá 8,5 mesiaca. Ak pred nástupom na rodičovskú dovolenku ste nepracovali, tak máte nárok. Ak vy ako fyzická osoba si neuplanujete nezdaňovanú čiastku, tak Váš manžel v ročnom zúčtovaní môže si uplatniť nezdaniteľnú čiastku aj na Vás.

   S pozdravom

   Hulitka

 45. Pekny den prajem,
  prosim o radu v takomto pripade – manzel za rok 2016 pracoval len do juna, odvtedy do konca roka bude evidovany ako nezamestnany. Ja som sice na TPP, ale cerpam este rodicovsku dovolenku. Doteraz si bonus na deti a odpocitat.polozku na mna uplatnoval manzel. Mam teraz oznamovat novu skutocnost zamestnavatelovi, ci je to irelevantne? Dakujem 🙂

 46. Dobrý deň prajem.
  Chcel by som vás poprosiť o radu. Manželka bola do 30.9.2016 na rodičovskej. Následne sa bola zaevidovať na Úrade práce. Teraz bude poberať podporu. Medzi tým nám bola schválená predĺžená rodičovská dovolenka. Príspevok budem poberať ja. Taktiež poberám aj bonus na dieťa. Som zamestnaný. Môžem si uplatniť odpočítateľnú položku na manželku?
  Ďakujem veľmi pekne.
  S pozdravom.

  • Dobrý deň,

   Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela, ktorá/ý splní okrem ostatných podmienok, ktoré ostali v platnosti, aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

   stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
   sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Ak splníte podmienku tak môže si uplatniť nezdaniteľnú čiastku.

   S pozdravom

   Hulitka

 47. Dobry den chcem sa opytat ked sme manzelia od 26.10.2016 a manzelka ma z predosleho vztahu dve deti a a mi mame jedno ci mozem ziadat danovy bonus na vsetky deti deti su sudne zverene manzelke.a ko je to z NC.na manzelku teraz

 48. Dobrý deň,

  zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, jasne definuje kedy máte nárok na daňový bonus, t.j. na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Daňovník môže bonus dostať aj na dieťa manžela či manželky z predchádzajúceho manželstva, teda na dieťa, ktoré nie je jeho vlastným dieťaťom.

  Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela, ktorá/ý splní okrem ostatných podmienok, ktoré ostali v platnosti, aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

  stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje

  Podľa môjho názoru máte nárok na daňový bonus aj na uplatnenie nezdaniteľnej čiašky na manželku.

  S pozdravom

  Hulitka

 49. Dobrý deň,

  chcel by som sa opýtať ohľadom nezdaniteľnej položky na manželku.
  Ja som zamestnaný na prac. zmluvu s mes. príjmom 725€. Od septembra 2016 mám manželku (bola svadba), ktorá počas tých 4 mesiacov, čo sme manželia bola zhruba 2,5 mesiaca na ÚPSVaR, mesiac pracovala a mesiac bola na PN.
  Ako je to s uplatnením odp. položky na manželku v mojom prípade? Ako to vypočítam, resp. za týchto okolností vyjde nejaká suma na odpočet daní? Upozorňujem, že nakoľko ešte nemáme poriešené bývanie, máme rozdielne trvalé pobyty, hoci spolu bývame, no papierovo to nemáme podložené – momentálne žiadne deti.
  Ďakujem

  • Dobrý deň,

   vychádzam zo zákona.

   Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov [t. j. z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods.1 a 2) alebo z ich úhrnu]. Uplatnenie je možné len na manželku, ktorá žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

   stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
   je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
   sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

   Táto NČZD sa uplatňuje až po skončení zdaňovacieho obdobia z dôvodu princípu jej výpočtu, a to v závislosti od výšky základu dane daňovníka a výšky vlastného príjmu manželky.

   S pozdravom

   Hulitka

 50. Dobrý deň
  Manželka pracovala január až máj 2016, NČ si uplatňovala mesačne 316,94 . Celkový príjem – zdr. a soc. odvody je cca 1950 Eur.
  Od júna do konca roka bola na úrade práce, poberala dávku v nezamestnanosti. Môže si manžel uplatniť NČ na manželku t.j. 7×316,94?
  Dávka v nezamestnanosti sa započítava do príjmu?
  Ďakujem

  • Dobrý deň,

   vychádzam zo zákona.

   Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov [t. j. z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods.1 a 2) alebo z ich úhrnu]. Uplatnenie je možné len na manželku, ktorá žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

   stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
   je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
   sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

   Táto NČZD sa uplatňuje až po skončení zdaňovacieho obdobia z dôvodu princípu jej výpočtu, a to v závislosti od výšky základu dane daňovníka a výšky vlastného príjmu manželky.

   S pozdravom

   Hulitka

 51. Dobrý deň,
  mala by som otázku ohľadom uplatnenia si nezdaniteľnej časti na manželku, príp. manžela… Bola som na rodičovskej dovolenke do 2.5.2016, potom manžel využil možnosť poberania materskej od 3.5.2016 do 14.11.2016. V zamestnaní dočerpal dovolenku a nasledne je od 1.12.2016 evidovaný na úrade práce. Ja som bola v obdobi čerpania jeho materskej tiež doma s dieťatom (syn dovršil 15.11.2016 3 roky)nakoľko to zákon dovoľuje. Do práce som nastúpila od 1.10.2016 môj hrubý príjem bol vo výške 1800 € za 3 mesiace. V akej výške a za aké obdobie si môže manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na mňa, prípadne ja na neho…ďakujem za odpoveď…

 52. Dobrý večer p.Bc Hulitka
  S manželom žijeme v jednej domácnosti ale manžel má na tejto adrese len prechodný pobyt.ráta sa aj to ako spolužitie v jednej domácnosti alebo musí byť rovnaká adresa?v roku 2017 si bude prvý krát uplatňovať nárok na vrátenie nezdanitelnej časti dane na manželku takže ešte nevieme ako to chodí a nikde som sa to nedočítala.ďakujem za odpoveď Švantnerová

  • Dobrý deň pani Švantnerová,

   vychádzam zo zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov: Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov [t. j. z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods.1 a 2) alebo z ich úhrnu]. Uplatnenie je možné len na manžela, ktorý žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

   – stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   – poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
   – je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
   – sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   – sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Definíciu ako spoločná resp. jedna domácnosť nenájdete v zákone č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov ale pod § 115 Občianskeho zákonníka:

   “Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby”.

   Nie je pritom podstatné, či uvedené osoby majú rovnaký alebo rozdielny trvalý pobyt. Nie je ani podstatné, či napr. pri rozdielnom trvalom pobyte manželov má jeden z nich nahlásený prechodný pobyt na mieste trvalého pobytu druhého z manželov.

   Skutočnosť, že daňovník žije v domácnosti s manželkou a deťmi na ktoré si uplatňuje daňový bonus, sa preukazuje čestným vyhlásením daňovníka – formou potvrdenia svojim podpisom vo vyhlásení na zdanenie príjmov a v žiadosti o vykonaní ročného zúčtovania dane, prípadne v tlačive daňového .

   S pozdravom

   Hulitka

 53. Dobry vecer chcem sa spytat kolko nam vyjde nezdanitelna cast ak manzel zaraba minimalnu mzdu v cistom na ucet cca 370 eur a cely rok 2016 som na rodicovskom prispevku(1,5 rocne dieta mam).dakujem

 54. Dobry den,
  syn dosiahol 3.9.2016 tri roky, ja som od 6.9. 2016 vedena na UPSVaR a poberam podporu v nezamestnanosti. tj., od 01/2016 som bola na rodicovskej dovolenke, od 06/2016 nezamestnana. Manzel je SZCO, moze si pri podani DP uplatnit nezdanitelnu cast na manzelku v plnej vyske (3803,33,-) ? V pripade, ze prenajimam izbu v byte v hodnote 500 eur/rok, odrata sa to z nezdanitelnej casti?
  Dakujem za odpoved

  • Dobrý deň,

   Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela, ktorá/ý splní okrem ostatných podmienok, ktoré ostali v platnosti, aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

   stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
   sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Ak splníte podmienku tak môže si uplatniť nezdaniteľnú čiastku ale pozor na pomernú časť.

   S pozdravom

   Hulitka

 55. Dobrý deň, manžel je SZČO, ja konateľ s 25%podielom u mamy vo firme(ale nevykonávam žiadnu podnikateľskú činnosť), žiadne príjmy, nie som evidovaná na úrade, ale požiadala som o starostlivosť o dieťa do 6 rokov( v apríli 2016 malo dieťa 3 roky), nepoberám rodičovský príspevok a dieťa nemá zdravotné znevýhodnenie,navyše od 3 rokov navštevuje MŠ 4hod. Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku?
  Ďakujem Lucia

 56. Dobrý deň,

  Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela, ktorá/ý splní okrem ostatných podmienok, ktoré ostali v platnosti, aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
  – stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
  – poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
  – je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
  – sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
  – sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

  Ak splníte podmienku tak môže si uplatniť nezdaniteľnú čiastku.

  S pozdravom

  Hulitka

  • ďakujem za odpoveď , stále však zo zákona neviem,či si manžel môže uplatniť, ak ja sa starám o dieťa do 6 rokov,ale nepoberám rodičovský príspevok , to by som potrebovala vedieť, v zákone je písané…– stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   Ďakujem pekne

 57. Dobrý deň, som SZČO a zároveň som invalidný dôchodca, manželka je taktiež invalidný dôchodca. Chcem sa spýtať či mám nárok na odpočítateľnú položku zo základu dane na mňa a na manželku. A ak áno chcel by som vedieť či mám pridať ku daňovému priznaniu aj moje a manželkine potvrdenie o výške invalidného dôchodku za celý rok.
  Ďakujem vopred za odpoveď

  • Dobrý deň,

   vychádzam zo Zákon o dani z príjmu §11 .

   Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane máte v plnej výške. Poberateľ invalidného dôchodku má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane sa posudzuje len poberanie a výška starobného dôchodku v príslušnom zdaňovacom období.

   Nezdaniteľnú časť základu dane si budete môcť uplatniť na manželku len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov [t. j. z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods.1 a 2) alebo z ich úhrnu]. Uplatnenie je možné len na manželku, ktorá žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

   – stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   – poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
   – je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
   – sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   – sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Ak potrebujete vypracovať daňové priznanie za rok 2016, môžete nás kontaktovať https://www.ekonoom.sk/danove-priznania/.

   S pozdravom

   Hulitka

 58. Dobry den,

  rad by som sa poradil.
  Tento rok budem podavat svoje prve danove priznanie sam (doteraz to robil zamestnavatel), zacal som prenajimat byt (cize si musim urobit danove priznanie sam)

  Predpokladam ze potrebujem vyplnit danove priznanie pre FO typ B
  Zamestnavatel mi da rocne vyuctovanie za rok 2016
  Dolozim prijmy z prenajmu nehnutelnosti (som zaregistrovany na danovom urade mam pridelene IC DPH)

  Moje otazky su :
  1. Mozem si do daneho priznania dat odpocty za veci co som nakupil do prenajimaneho bytu ? (chladnicka, matrace) ku veciam mam aj danove doklady o kupe (faktura, blocek) staci to len prilozit do danoveho priznania ?

  2. Vo februari 2016 sa mi narodil syn poziadal som si o bonusy (danovy bonus na dieta od zamestnavatela) + vyziadal som si aj pridavky na dieta na UPSvAR. Vsetko mi je vyplacane.
  Viem si na syna uplatnit este nejaky danovy bonus do danoveho priznania ? ak ano v akej vyske ?

  3. Manzelka je so synom na MD a od februara 2016 do septembra 2016 poberala Matersky prispevok (cca 900€ / mesacne), od septembra 2016 pobera rodicovsky prispevok. Co som sa docital na financnej sprave tak mam moznost uplatnit si danovy bonus na manzelku (moj zarobok za rok 2016 bude mensi ako 35 022,31 € cize predpokladam ze si viem uplatnit bonus na manzelku vo vyske 3 803,33 €. Aku sumu si viem uplatnit kedze ak si pocitam jej celkovu matersku priblizne 900 * 8 = 7200€ je viac ako 3803.33€ cize nemam narok na uplatnenie danoveho bonusu na manzelku ?

  4. zo sumy za ktoru prenajimam byt si mozem odratat : (najomne (voda, kurenie), el. energia, plyn, internet a TV) ?

  5. viem si uplatnit nejaky bonus ak mam hypoteku na byt ktory prenajimam ?

  6. cital som niekde ze mam narok na donovy bonus vo vyske 500€ viem si tento bonus uplatnit aj na dalsich clenov domacnosti (manzelka, syn) ?

  Dakujem velmi pekne

  • Dobrý deň,

   vidím viacero nedostatkov vo Vašej predstave o nároku, možností a vyplnenia daňového priznania.

   Budem sa snažiť Vám poradiť na diaľku, ale odbornú prácu účtovníka alebo poradcu to nenahradí.

   1. Prosím overte ešte raz či máte IČ DPH, lebo mne sa zdá, že len DIČ máte a nie IČ DPH, je to rozdiel!!!
   2. Áno môžete si odrátať od príjmov niektoré výdavky ako: energie, maľovanie, upratovanie atď. ale sa neprikladajú do priznania len sa vedie o tom záznam
   3. Daňový bonus si uplatňujete len raz, a to buď mesačne u zamestnávateľa alebo raz ročne, na ďalší bonus nemáte nárok, ak sa pozriete do toho potvrdenia od zamestnávateľa, bude to tam označené určite
   4. Daňový bonus na manželku neexistuje, len nezdaniteľná čiastka ale na to máte nárok určite
   5. Daňový bonus je vo výške v roku 2016 (od 1.1.2016 do 31.12.2016)

   – 21,41 Eur mesačne,
   – 256,92 Eur ročne.

   6. 500€ máte oslobodené od zdanenia, takže do priznania sa takáto suma/príjem neuvádza.

   Odporúčam si dať vypracovať daňové priznanie odborníkovi, ktorý Vám ušetrí financie, čas a nervy pri vypracovaní a podávaní priznania za rok 2016.

   Ak by ste potrebovali vypracovať priznanie za rok 2016, budeme Vám dispozícií.

   0907 608 174 alebo uctovnictvo@ekonoom.sk

   S pozdravom

   Hulitka

 59. Dobry den, chcela by som sa informovat ohladne nezdanitelnej casti. v roku 2016 som do marca poberala rodicovsky prispevok (26.3. dosiahla dcera vek 3 roky) a od marca do konca decembra som bola evidovana na urade prace ako nezamestnana a poberala som davky v nezamestnanosti prvych 6 mesiacov 800 az 900 EUR mesacne. Manzel bol dobrovolne nezamestnany a nevykazoval ziadny prijem pocas celeho mesiaca. Od 1.1.2017 som zamestanana a chcela by som sa spytat na danovom vyhlaseni okrem uplatnenia danoveho bonusu na dieta. Mozem si uplatnit nezdanitelnu cast zakladu dane na danovnika cize seba resp. za manzela? Dakujem za odpoved

   • Ďakujem. Pri ročnom zúčtovaní by som si mohla uplatniť za manžela aj V ročnom vyúčtovani za rok 2016? Počas toho roka som mala Január až marec príjem rodičovský príspevok, apríl až september príjem dávky V nezamestnanosti 800 až 900 e mesačne A V apríli mi bolo vyplatené odstupné 5000 eur z predchádzajúceho zamestnania. Nezamestnaná som bola do konca roka. Od 1.1 som nastúpila K novému zamestnávatelovi. Manžel bol celý rok dobrovoľne nezamestnaný. Môžem si V ročnom zúčtovaní uplatniť na manžela aj pri tých príjmoch aké som mala? Dakujem

 60. Dobrý deň,
  chcela som Vás poprosiť o informáciu, či aj príjem z dobrovoľníckej činnosti sa ráta do príjmu, ak by si chcel manžel uplatniť na mňa odpočet.
  Ďakujem

 61. Dobry vecer chcem sa spytat kolko nam vyjde nezdanitelna cast ak manzel pracoval pol roka na dohodu (mesačný príjem 70€) nasledne pol roka trvaly pracovný pomer,zaraba minimalnu mzdu . Ja som poberala materskú do marca (v celkovej výške 1200€. )Poberam rodičovský príspevok (syn 1,5roka).Ďakujem pekne za odpoveď

  • Dobrý deň,

   nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá je na materskej resp. rodičovskej dovolenke, si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že sa jedná o manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

   Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa odvíja od výšky základu dane daňovníka (manžela) a od výšky vlastného príjmu manželky. Informácie o výške nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), na základe hore uvedených údajov neviem Vám vyrátať nezdaniteľnú čiastku.

   S pozdravom

   Hulitka

 62. Dobrý deň,
  prosím o váš názor, našla som rôzne info na webe..
  Január až 4.február som bola na materskej, od 5.2. som na rodičovskej. Od 1.3. som SZČO, aby som si zarobila na školenia, príjem z podnikania som mala okolo 900€, výdavky okolo 700€. Chcem si napriek tomu podať daňové priznanie. Otázka znie, či si v mojom daňovom priznaní musím uplatniť NČ, alebo či si NČ za mňa môže uplatniť manžel, taktiež SZČO? Ak by tak urobil, do vlastných príjmov manželky by sa zarátali materské dávky plus príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej rodičovskej starostlivosti (máme adoptované dieťa, táto dávka nie je taxatívne vymenovaná v zákone). Predpokladám správne, že moje príjmy zo živnosti už nie?
  Ďakujem pekne za odpoveď.

  • Dobrý deň,

   vychádzame zo zákona o dani príjmov.

   Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov [t. j. z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods.1 a 2) alebo z ich úhrnu]. Uplatnenie je možné len na manželku, ktorá žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

   – stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   – poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
   – je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
   – sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   – sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Tu predpokladám sú splnené podmienky na bezproblémové uplatnenie si NČ.

   1. Do 04.02.2016 – príjem manželky ako materská dávka sa ráta do príjmov.
   2. Od 05.02.2016 – do 31.12.2016 – mala manželka príjem: 900€ – SŽČO – bez odvodov do ZP/ Rodičovský príspevok nie je predmetom dane podľa zákona dane z príjmov

   POZOR!!!

   Príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti slúži na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho:

   – ošatenia,
   – obuvi,
   – hygienických potrieb,
   – nevyhnutného nábytku
   – a iných vecí na uspokojenie potrieb dieťaťa.

   Dani z príjmov nepodliehajú dávky a podpory vyplácané z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, štátne dávky a štátne sociálne dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

   Medzi dávky, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, patrí napr.:

   – dávka v nezamestnanosti
   – dávka garančného poistenia
   – dávka a príspevok v hmotnej núdzi
   – príspevok na zdravotnú starostlivosť
   – aktivačný príspevok
   – príspevok na bývanie
   – ochranný príspevok
   – jednorazová dávka v hmotnej núdzi

   Tieto dávky sa do daňového priznania neuvádzajú.

   SUMÁR:

   Manžel má nárok na nezdaniteľnú čiastku za manželku za 12 mesiacov.

   Príjem manželky:

   – Príjem manželky: príjem SZČO + materská dávka = suma ktorá sa odrátava od NČ.

   NČ na manželku = ((3.803,33 – príjem manželky)/12) * 12 nárok na úľavu

   Odporúčam si to odkomunikovať pani účtovníčkou, ktorá spracuje účtovníctvo manželovi.

   S pozdravom

   Hulitka

 63. Dobry den,
  manzelka bola do 20.juna na RD. Od od 21.6. do 13.7. cerpala dovolenku v zamestnani, cize mala prijem. Potom od 13.7. isla na MD s druhym dietatom. Mozem si na nu ja uplatnit danovu ulavu? resp. mala by si ona podavat danove priznanie? Dakujem.

  • Dobrý deň,

   vychádzame zo zákon o dani príjmov, konkrétne pre fyzické osoby.

   1. Do 20.06.2016 – bola na RD do 3 rokov dieťaťa, tu splňáte podmienku na nárok nezdaniteľnej čiastky na manželku – 6 mesiacov.
   2. Od 21.06.2016 – do 12.07.2016 – mala príjem: Presný výpočet bude, hrubý príjem – jej odvody = suma ktorá sa odrátava od NČ.
   3. Od 01.08.2016 – Sa starala o dieťa do 3 rokov, splňá podmienku na nárok nezdaniteľnej čiastky – 5 mesiacov, pričom materská dávka sa ráta do príjmov manželky.

   SUMÁR:

   Nárok na nezdaniteľnú čiastku za manželku máte na 11 mesiacov.

   Príjem manželky:

   – Zamestnanie: Hrubý príjem- odvody = suma ktorá sa odrátava do NČ.
   – Materská dávka od 13.07.2016 – do 31.12.2016

   NČ na manželku = ((3.803,33 – príjem manželky)/12) * 11 nárok na úľavu

   S pozdravom

   Hulitka

   • Dakujem pekne za zhrnutie. Ak este mozem..manzelka si ma podat danove priznanie v pripade, ze si ja na nu neuplatnim NC nakolko suma je prijmu bude vyssia ako 3803?

 64. Dobrý deň pán Hulitka,
  chcem sa informovať manžel pracuje ako zamestnanec ja som bola od 15.1.2016 do 31.12.2016 evidovaná na úrade práce. V priebehu roka som mala aj prijem z práce na Dohodu ( 7 mesiacov január- júl) v celkovej sume netto 600 EUR . Je možné, aby si manžel odpočítal nezdaniteľnú čiastku na mňa ak áno ako sa dá uvedená suma vypočítať? je to podmienené aj výškou základu dane môjho manžela?. Predpokladám, že suma, ktorá mi bola vyplatená počas 6 mesiacov ako podpora sa do toho nezapočítava. Ďakujem Stella

  • Dobrý deň,

   vychádzame zo zákon o dani príjmov, konkrétne pre fyzické osoby.

   Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov [t. j. z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods.1 a 2) alebo z ich úhrnu]. Uplatnenie je možné len na manželku, ktorá žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

   – stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   – poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
   – je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
   – sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   – sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

   1. Do 14.01.2016 – manželka pracovala alebo starala sa o dieťa?
   2. Od 15.01.2016 – do 31.12.2016 – mala príjem: Presný výpočet bude, hrubý príjem – jej odvody = suma ktorá sa odrátava od NČ.
   3. Od 01.08.2016 – Dávka v nezamestnanosti je predmetom dane podľa zákona dane z príjmov § 3.

   Dani z príjmov nepodliehajú dávky a podpory vyplácané z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, štátne dávky a štátne sociálne dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

   Medzi dávky, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, patrí napr.:

   – dávka v nezamestnanosti
   – dávka garančného poistenia
   – dávka a príspevok v hmotnej núdzi
   – príspevok na zdravotnú starostlivosť
   – aktivačný príspevok
   – príspevok na bývanie
   – ochranný príspevok
   – jednorazová dávka v hmotnej núdzi

   Tieto dávky sa do daňového priznania neuvádzajú.

   SUMÁR:

   Manžel má nárok na nezdaniteľnú čiastku za manželku za 11 mesiacov.

   Príjem manželky:

   – Zamestnanie: Hrubý príjem – odvody = suma ktorá sa odrátava do NČ.

   NČ na manželku = ((3.803,33 – príjem manželky)/12) * 11 nárok na úľavu

   S pozdravom

   Hulitka

 65. Dobrý deň p. Hulitka,

  prvýkrát si uplatňujem NČ na manželku + daňový bonus na dieťa za rok 2016. DP mi bude robiť zamestnávateľ, ja však musím uviesť pár informácií do žiadosti, ktorým nie celkom rozumiem.

  Manželka bola do 2.5.2016 na MD. Od 3.5.2016 poberá rodičovský príspevok. Iné príjmy nemala. V žiadosti je potrebné uviesť počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie NČ základu dane a čestne vyhlásenie o úhrne vlastného príjmu.

  Správne tomu rozumiem, že do žiadosti uvediem počet mesiacov – 8 a vlastný príjem manželky (kde sa ráta materská) z potvrdenia zo Sociálnej poisťovne? Rovnako tento doklad priložím aj na preukázanie nároku (§ 37 zákona) k žiadosti?

  K daňovému bonusu – neuplatňoval som si ho každý mesiac. V žiadosti sa píše, že na preukázanie je potrebné priložiť príslušné doklady – aké sú to doklady v praxi – rodný list dieťaťa?

  Ďakujem za odpoveď.

  Peter

  • Dobrý deň pán Peter,

   vychádzame zo zákon o dani z príjmov.

   Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov [t. j. z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods.1 a 2) alebo z ich úhrnu]. Uplatnenie je možné len na manželku, ktorá žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

   – stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

   1. Do 01.01.2016 do 2.5.2016 – manželka sa starala o dieťa ale príjem z materskej sa ráta do príjmov (príjem manželky nie je potrebné preukázať DU, len zamestnávateľovi)
   2. Od 03.05.2016 – do 31.12.2016 – manželka sa starala o dieťa ale príjem z rodičovskej sa neráta do príjmov

   Vy ako manžel, máte nárok na nezdaniteľnú čiastku na manželku za 12 mesiacov a nie na 8.!!!!

   Na uplatnenie si daňového bonusu je potrebný rodný list dieťaťa dať zamestnávateľovi, ten uvedie rč v ročnom zúčtovaní. Ak by ste podávali DP sám, tak by ste mali povinnosť dať rodný list ako prílohu.

   Ak sa Vám dá zdieľajte túto informáciu na sociálnych sieťach.

   S pozdravom

   Hulitka

 66. chcela by som sa opýtať, či si môžem uplatniť NČ na manžela ktorý je na dôchodku a nemá iný príjem ako invalidný dôchodok. Ja som zamestnaná a daňové mi robí zamestnávateľ. Ďakujem

  • Dobrý deň,

   nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela, ktorá/ý splní okrem ostatných podmienok, ktoré ostali v platnosti, aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

   – stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   – poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   – je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
   – sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   – sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   S pozdravom

   Hulitka

 67. Dobrý deň, p. Hulitka
  chcem si uplatniť NČ na manžela, ktorý bol celý rok 2016 invalidný dôchodca a poberal 12 mesiacov invalidný dôchodok. Suma dôchodku za rok je nižšia ako NČ 3803,33 €.
  DP si podávam sama. Ako postupovať pri výpočte. Môj ročný príjem nepresiahol sumu 35 022,31 €.

  Ďakujem za odpoveď
  Blanka

  • Dobrý deň,

   nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela, ktorá/ý splní okrem ostatných podmienok, ktoré ostali v platnosti, aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

   – stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   – poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   – je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
   – sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   – sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   S pozdravom

   Hulitka

 68. Dobrý deň! Chcel by som sa Vás opýtať ako je to s ročným vyučtovaním za rok 2016, keď ten celý rok 2016 aj manželka pracovala. Kto si môže uplatniť odpis ? Môžu si uplatniť obydvaja ? Ďakujem..

  • Dobrý deň,

   ročné zúčtovanie za rok 2016 vykoná zamestnávateľ, ktorého je potrebné požiadať do 15. februára 2017 . Ak manželka aj Vy ste pracovali, si uplatňujete na svoje zdaniteľné príjmy nezdaniteľnú čiastku resp. daňový bonus ale len jeden z rodičov.

   S pozdravom

   Hulitka

 69. Dobry den. Prosim vas o radu. Od 1.1.2016 -14.7.2016 som poberala matersku v ochrannej lehote. Od 15.7. – 24.8. som poberala podporu( manzel poberal rodic.prispevok za jul aj august. Od septembra do decembra som rodic.prispevok poberala ja. Manzel si na mna bude uplatnovat odpocit.polozku. Aj podpora sa rata ako moj prijem? Aky bude vypocet a za ktore mesiace si to moze uplatnit? Dakujem

  • Dobrý deň pani Katka,

   nárok budete mať na 12 mesiacov pričom najprv si zrátajte Vaše príjmy z materskej dávky, či vôbec Vám neprevyšujú nezdaniteľnú čiastku 3.803,33 €.
   Ak ide o dávky v nezamestnanosti, tak tie podľa zákona dani z príjmov nepodliehajú zdaneniu, t.j. sú od dane z príjmov oslobodené.

   Dani z príjmov nepodliehajú dávky a podpory vyplácané z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, štátne dávky a štátne sociálne dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

   Medzi dávky, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, patrí napr.:

   dávka v nezamestnanosti
   dávka garančného poistenia
   dávka a príspevok v hmotnej núdzi
   príspevok na zdravotnú starostlivosť
   aktivačný príspevok
   príspevok na bývanie
   ochranný príspevok
   jednorazová dávka v hmotnej núdzi

   Tieto dávky sa do daňového priznania neuvádzajú.

   S pozdravom

   Hulitka

   • Dávky v nezamestnanosti podľa zákona dani z príjmov nepodliehajú zdaneniu, t.j. sú od dane z príjmov oslobodené. Ale pozor, dávka v nezamestnanosti manželky sa ráta do príjmu manželky, ak si na ňu manžel chce uplatniť NČZD.

 70. Dobrý deň,
  poprosím o radu – zamestnanec si chce v ročnom zúčtovaní uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku.
  Manželmi sa stali v roku 2015. Manželka bola študentkou denného štúdia do 3.2.2016. Nakoľko bola tehotná, prerušila k uvedenému dátumu štúdium, išla na PN a 7.4. 2016 porodila.
  Nárok na materskú nemá, nakoľko nemala žiadny príjem.
  Odkedy si môže uplatniť na manželku nezdaniteľnú časť?
  Ďakujem.

 71. Manžel je SZČO od septembra išiel do dôchodku ale podnikanie potiahol do decembra nakoľko máme malý obchod. Ja som bola do októbra vedená na úrade práce a pracovala som na dohodu. Od októbra som začala podnikať – od úradu práce som dostala príspevok vo výške 2700 Eur iné príjmy som nemala. Koľko mesiacov si môže manžel odpočítať na mňa ?

  • Dobrý deň pani Helena,

   najprv treba skúmať Vášho manžela ako poberateľa starobného dôchodku. Nezdaniteľná čiastka Vášho manžela bude vo výške 100% 3803,33 EUR za rok 2016, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 19 809 eur. Dôchodkové dávky vyplácané v SR a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi takéto dôchodkové dávky patrí napr.:

   starobný dôchodok
   predčasný starobný dôchodok
   invalidný dôchodok
   vdovský a vdovecký dôchodok
   sirotský dôchodok
   výsluhový dôchodok

   Ak do konca septembra ste boli evidovaná na úrade práce, tak splnili ste podmienky na 9 mesiacov. Vypracovanie daňového priznania nebude jednoduché, ale môžeme Vám s tým poradiť.

   S pozdravom

   Hulitka

 72. Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Či ma môj manžel nárok na úľavu dane na manželku, keď už nie som na rodičovskej lebo mala má už 4r. Na úrade práce niesom evidovaná, keďže mi povedali že nemusím keďže si robotu hľadať nemôžem. Lebo zo zákona sa musím starať o 93rocnu nevladnu babičku a nárok na dávku žiadnu nemám, keďže jej dvochodok previsuje dávku. Som v zdravotnej poisťovni oslobodená od povinného zdravotného poistenia, čestným vyhlásením že sa starám o babičku a v sociálnej poisťovni som dvochodkovo poistená do veku 6r. dietata. Poberám len rodinné prídavky na tri deti. Ďakujem.

  • Dobrý deň pani Imričková,

   ak nie ste od 1.1.2016 na rodičovskej dovolenke tak nemáte nárok. Určite by som odporúčal preskúmať každý kalendárny mesiac v roku 2016, či máte nárok na nezdaniteľnú čiastku.

   S pozdravom

   Hulitka

 73. Dobrý deň,
  mám základ dane za rok 2016 z príjmu zo závislej činnosti menší ako 35 022,31€. Chcem si uplatniť odpočítateľnú položku na manžela, ktorý celý rok 2016 poberal invalidný dôchodok a bol mu schválený príspevok na ošatenie/stravu/. Musím zamestnávateľovi okrem priznania invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne, predložiť aj výšku invalidného dôchodku za rok 2016 a výšku príspevku? Odpočítateľná položka na manžela bude vo výške 3 803,33€?
  Ďakujem. S pozdravom Iveta

  • Dobrý deň,

   ja osobne odporúčam aj ten papier odovzdať.

   Nezdaniteľnú časť základu dane si budete môcť uplatniť na manžela len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov [t. j. z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods.1 a 2) alebo z ich úhrnu]. Uplatnenie je možné len na manžela, ktorý žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

   – stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   – poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
   – je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
   – sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   – sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   S pozdravom

   Hulitka

 74. Dobrý večer,prosím Vás,som invalidný dôchodca ZŤP,môže si manžel na mna uplatniť odpopčitatelnú položku? Ak áno v akej výške? Ďakujem Droppová

  • Dobrý deň,

   vychádzam zo Zákon o dani z príjmu §11 .

   Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane máte v plnej výške. Poberateľ invalidného dôchodku má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane sa posudzuje len poberanie a výška starobného dôchodku v príslušnom zdaňovacom období.

   Nezdaniteľnú časť základu dane si budete môcť uplatniť na manžela len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov [t. j. z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods.1 a 2) alebo z ich úhrnu]. Uplatnenie je možné len na manžela, ktorý žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

   – stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   – poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
   – je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
   – sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   – sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Ak potrebujete vypracovať daňové priznanie za rok 2016, môžete nás kontaktovať https://www.ekonoom.sk/danove-priznania/.

   S pozdravom

   Hulitka

 75. Dobrý deň. Som SZCO, chcem sa spýtať akú čiastku si môžem odpísať ako NČ na manželku, ktorá bola do 3.4.2016 na rodičovskej a od tohto dátumu následne do 21.11.2016 vedená ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce. Počas tohto obdobia mala príjem z dohody cca 300€. Pri potvrdení o zdaniteľných príjmoch ktoré dostala je úhrn preddavkov na daň 0 a položka Suma NČ na ktorú zamestnávateľ prihliadol 2200€. Znamená to že už si uplatnila ona NČ na seba a mne vzniká nárok len za prvé tri mesiace čo bola na rodičovskej?
  Od dátumu 21.11.2016 mala TPP u zamestnávateľa ktorý bude robiť ročné zučtovanie jej dane.
  Pri tomto zučtovaní bude zamestnávateľ prihliadať len na tie dva mesiace, ktoré uňho pracovala pri daňovom priznaní?
  Ďakujem

  • Dobrý deň,

   vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom. Daňovník si v prvom rade musí zistiť, či spĺňa podmienky na to, aby si mohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Manželka/manžel na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku musí žiť s daňovníkom v domácnosti a musí spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

   – v roku 2016 sa starala o vyživované maloleté dieťa ( žijúce s daňovníkom v domácnosti,
   – v roku 2016 poberala príspevok na opatrovanie,
   – bola v roku 2016 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
   – považuje sa za občana so zdravotným alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Tak poďme pekne za radom:

   1. od 01.01.2016 – do 3.04.2016 spĺňa podmienku kedy sa stara o dieťa do 3 rokov? – splnená podmienka na 4 mesiace
   2. od 04.04.2016 – 20.11.2016 spĺňa podmienku bola v roku 2016 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
   3. od 21.11.2016 – do 31.12.2016 nespĺňa podmienku na uplatnenie NČ.

   Manžel má nárok na nezdaniteľnú čiastku za manželku za 11 mesiacov lebo na začiatku mesiaca boli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

   Príjem manželky:

   – Zamestnanie: Hrubý príjem – odvody = suma ktorá sa odrátava od NČ.

   NČ na manželku = ((3.803,33 – príjem manželky)/12) * 11 nárok na úľavu

   Odporúčam to konzultovať aj s Vašou účtovníčkou aj zo zamestnávateľom, aby mali informácie.

   S pozdravom

   Hulitka

   • Ďakujem za odpoveď. Tieto info som predpokladal. Len ma zaujímalo to či v manželk. ročnom zúčtovaní a daňovom priznaní (ktoré im robí externá firma) zohľadnia aj oni nezdaniteľnú časť na ňu a za aké obdobie (predpokladám že za 8 mesiacov jej to dajú – teda za mesiace maj a november to bude teda 2x mať tú nezdan. časť aj v mojom DP aj v jej DP.
    A či ja si mám odrátať len príjmy ktoré zarobila pokým sa riadne nezamestnala alebo aj tie ktoré mala už počas TPP. Jednalo by sa o dvojité zdanienie podľa mňa.
    Ďakujem.

 76. Dobrý deň chcela by som sa spýtať, v roku 2016 som bola nezamestnana vedená na úrade práce bez príjmu, môže si manžel na mňa uplatniť úľavu na dani v ročnom zúčtovaní? Ďakujem za odpoveď

  • Dobrý deň,

   vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom. Daňovník si v prvom rade musí zistiť, či spĺňa podmienky na to, aby si mohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Manželka/manžel na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku musí žiť s daňovníkom v domácnosti a musí spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

   – v roku 2016 sa starala o vyživované maloleté dieťa ( žijúce s daňovníkom v domácnosti,
   – v roku 2016 poberala príspevok na opatrovanie,
   bola v roku 2016 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
   – považuje sa za občana so zdravotným alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Váš muž má nárok na NČ, ale pani mzdárka určite vie dobre poradiť.

   S pozdravom

   Hulitka

 77. Dobrý deň,

  chcela by som sa spýtať, či si môže na mňa manžel uplatniť nezdaniteľnú časť, keď opatrujem dcéru a od konca roka 2015 som na predčasnom starobnom dôchodku. Manžel pracuje za minimálnu mzdu.
  Ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň,

   vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom. Daňovník si v prvom rade musí zistiť, či spĺňa podmienky na to, aby si mohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Manžel na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku musí žiť s daňovníkom v domácnosti a musí spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

   – v roku 2016 sa starala o vyživované maloleté dieťa ( žijúce s daňovníkom v domácnosti,
   – v roku 2016 poberala príspevok na opatrovanie,
   – bola v roku 2016 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
   – považuje sa za občana so zdravotným alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Poberateľ dôchodku, ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1.1.2016, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2016 v úhrne nepresahuje sumu 3 803,33 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 803,33 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

   S pozdravom

   Hulitka

 78. Dobrý deň prajem,chcem sa opýtať ohľadne uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manžela,ja som bola zamestnaná celý rok z toho osem mesiacou pn,momentalne uz bez práce.V bývalom zamestnaní mi ponúkli vypracovať ročné zúčtovanie dane a preddavkov na dani a ja som sa chcela spýtať.Mám manžela na invalidnom dochodku s nízkym príjmom od 1.1.2016 ako mám postupovať Ďakujem

 79. Dobrý deň,

  manželka pracovala na dobu určitu do 31.8.2016 príjem 3821 EUR, od 21.8.2016 poberá materskú. Do 31.8.2016 poberala na syna v práci daňový Bonus. Ja SZčO som dosiahol v 2016 príjem 5062 EUR. Mám nárok ja alebo manželka od septembra na daňový bonus? Za odpoveď vopred ďakujem.

  • Dobrý deň,

   Nárok na daňový bonus má každý daňovník, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

   – dosiahne tzv. aktívne príjmy za zdaňovacie obdobie r. 2016 aspoň vo výške 2 430 eur (pozn.: za zdaňovacie obdobie r. 2015 bol 6-násobok minimálnej mzdy vo výške 2 280 eur) a to:
   – z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania), ALEBO
   – zpríjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti; okrem dosiahnutia minimálnej výšky týchto príjmov (2 430 eur) musí byť vykázaný i základ dane z týchto príjmov.
   – vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, dieťa manžela/ky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa,
   – preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom ,….)

   daňový bonus si môžete uplatňovať len z aktívnych príjmov t.j.:

   – manželka do 31.8.2016 – 8 mesiacov
   – Vy ako SZČO od 01.09.2016 – do 31.12.2016 – 4 mesiacov na 2 detí

   S podzravom

   Hulitka

 80. Dobrý deň pán Hulitka,

  Mala by som otázku ohľadom nezdanitelnej čiastky. Vlani od 1. júla som na materskej dovolenke. Mám nárok na vrátenie nezdanitelnej čiastky? A komu sa oplatí viac žiadať, mne alebo manželovi , ktorý pracoval celý rok? Lebo za rok 2016 suma preddavkov na daň z mojej výplaty je 782 €. Ďakujem ! s pozdravom Eva

  • Dobrý deň,

   bohužiaľ nevieme Vám poradiť bez čísel.

   Jedine by som odporúčal si zrátať príjem z materskej, lebo takýto príjem znižuje NČ.

   Ak by ste uviedli viac informácií by som vedel poradiť.

   S pozdravom

   Hulitka

 81. Dobrý deň,

  môžem si odpočítať nezdaniteľná časť základu dane na manželku, pokiaľ:
  – do 30.6.2016 poberala RP (rodičovský príspevok),
  – od 1.7.2016 pracovala (príjem zhruba 600€/mesiac).

  moja otázka je, či si môžem uplatniť pomernú časť, teda 6*316,94 €? alebo, keďže zarobila za 6 mesiacov (júl-august2016) viac ako 3 803,33 EUR, tak nemám nárok na nazdaniteľná časť základu dane na manželku za rok 2016?

  ďakujem

  • Dobrý deň,

   Odporúčam požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie kde uvedie, že 1-6/2017 nepracovala a že si uplatňuje celú nezdaniteľnú časť na seba, tým pádom jej vznikne preplatok na dani.

   Upozornenie: O vykonanie ročného zúčtovania môže príslušného zamestnávateľa písomne zamestnanec požiadať najneskôr do 15. februára po skončení zdaňovacieho. Dajte spätný dátum na žiadosť.

   S pozdravom

   Hulitka

   • ok. Ďakujem. Tým, že nám obidvom (žene aj mne) robí zúčtovanie zamestnávateľ malo by to byť ok. Nakoľko žena robila aj pred materskou (rodičovskou), aj teraz u toho istého zamestnávateľa, tak by mal automaticky prihliadať na tieto skutočnosti.

 82. Dobry den, rad by som si overil ci som spravne pochopil vysvetlenie postupu pri uplatneni odpocitatelnej polozky na manzelku. Nasa situacia je takato: Manzelka prestala v auguste 2015 poberat rodicovsky prispevok a prihlasila sa na urad prace. Po siestich mesiacoch poziadala o dotaciu na zacatie podnikania a zivnost si otvorila od aprila 2016. Prispevok vo vyske 2200 dostala od uradu prace plus tento rok zarobila podnikanim 2400 eur. Naklady spojene s podnikanim boli vo vyske 3500 eur. Moja otazka znie: Mozem si ako zamestanec uplatnit na manzelku odpocitatelnu polozku pocas prvych troch mesiacov roku 2016 (kedze splnala podmienku evidencie na urade prace)? (ona sama pre nizky prijem nevyuzije celu odpocitatelnu polozku do svojho podnikania). Dakujem pekne za odpoved.

  • Dobrý deň,

   Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela, ktorá/ý splní okrem ostatných podmienok, ktoré ostali v platnosti, aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

   – stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
   – poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   – je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie,
   – sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   – sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   Vo Vašom prípade vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom. Daňovník si v prvom rade musí zistiť, či spĺňa podmienky na to, aby si mohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.

   Môžete is uplatniť NČ len to oznámte zamestnávateľovi.

   S pozdravom

   Hulitka

 83. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako je to s uplatňovaním odpočítateľnej položky na manželku v manželovom prípade… Manžel je SZČO už od roku 2010. Ide si podávať daňové priznanie za rok 2016, ktoré mu obvykle spracovávam ja. No tentokrát si s tým neviem podariť. V roku 2015 si uplatňoval odpočitateľnú položku aj na seba aj na mňa, keďže som poberala rodičovský príspevok a nemala žiadny iný príjem. V roku 2016 sa to však zmenilo. Od januára som nastúpila do práce a mám svoj vlastný príjem. No zároveň som, až do septembra, kedy syn dovŕšil 3 roky som dostávala rodičovský príspevok. Môže si teda manžel uplatniť odpočítateľnú položku za tie mesiace, kedy som mala ešte rodičovský príspevok? Resp. udáva sa môj príjem iba za mesiace október-december(cca 450-500mesačne)? Alebo si odpočitateľnú položku uplatniť vôbec nemôže? Ak mi budete vedieť poradiť, budem rada. Ďakujem vopred za odpoveď

  • Dobrý deň pani Veronika,

   bolo to už vyššie spomenuté ale každopádne Vy splníte podmienku, že ste sa starali o vyživované maloleté dieťa ( žijúce s daňovníkom v domácnosti ). Udáva sa Váš celý príjem za rok 2016, od januára až do decembra 2016.

   Ak by ste ešte potrebovali poradiť, využite bezplatnú možnosť cez finančnú správu 048/43 17 222 alebo v rámci poradenstva u nás uctovnictvo@ekonoom.sk.

   S pozdravom

   Hulitka

 84. Dobrý deň,
  v roku 2016 som do 12.4. 2016 poberala materskú a potom rodičovskú. Sociálna poisťovňa vypláca dávky mesiac pozadu, čiže v januári 2016 som dostala dávku za december 2015 a následne som dostávala dávku až do mája 2016. Manželovi budú robiť v práci ročné zúčtovanie dane a dokladovala som príjem zo soc. poisťovne. Započítava sa do môjho príjmu aj tá dávka vyplatená v januári 2016 aj napriek tomu, že je to dávka za december 2015? V soc. poisťovni mi túto sumu do potvrdenia nezarátali, ale účtovníčka v manž. práci ju tam chce. Ďakujem za odpoveď.

 85. Dobry den,
  mozem si uplatnit NČ na manzelku, ak rok 2016 mala z pracovneho hladiska nasledovny: od 1.jan – 20. jan pracovala (650€), od 21. jan – 7. aug bola na PN (3866€), od 8.aug – 31.dec bola na materskej dovolenke (3757€).
  Dakujem za odpoved

   • Dobrý deň, prosím poradiť na uplatnenie NČZD na manželku: manželia celý rok 2016,
    manželka poberá celý rok invalidný dôchodok, koncom októbra 2016 sa im narodilo dieťa.
    Materskú nepoberala.
    Môže si manžel uplatniť NČZD na manželku na celý rok? Invalidný dôchodok je vlastný
    príjem manželky? Ďakujem.

    • Dobrý deň,

     treba skúmať či boli splnené podmienky na uplatnenie NČ za celé obdobie 2016. Od 1.1.2016 do dátumu narodenia dieťaťa manželka poberala dôchodok predpokladám ide od splnenú podmienku, kde manželka je občanom so zdravotným postihnutím, alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

     Od dátumu narodenia sa dieťaťa spĺňate ďalšiu podmienku, že stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

     Do príjmov pani manželky sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok a štipendia poskytnutého študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré manželka povinná zaplatiť.

     Medzi štátne sociálne dávky patrí iba

     príspevok pri narodení dieťaťa,
     príspevok na viac súčasne narodených detí,
     príspevok na pohreb,
     rodičovský príspevok,
     prídavok na dieťa,
     príplatok k prídavku na dieťa,
     vianočný príspevok dôchodcom,
     príplatok k dôchodku politickým väzňom
     príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

     To znamená, že aj invalidný dôchodok sa započítava do vlastného príjmu manželky.

     S pozdravom

     Hulitka

 86. Dobrý deň,
  zamestnanec si chce uplatniť pri ročnom zúčtovaní dane NČZD na manželku, ktorá je celý rok 2016 v evidencii nezamestnaných. Nemala žiadne príjmy, iba za dobrovoľnícku službu, vykonanú v decembri 2016, jej bol v januári 2017 vyplatený od ÚPSVaR “príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby” (podľa §52a Z.č. 5/2004 o službách zamestnanosti). Je tento príspevok za december 2016 , ale fyzicky vyplatený v januári 2017, vlastným príjmom manželky v roku 2016 alebo v roku 2017? Ďakujem.

 87. Dobrý deň, prosím Vás, chcela by som sa informovať… Môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela, pokiaľ bol minulý rok (2016) od februára evidovaný ako uchádzač o zamestnanie a výpoveď zo zamestnania dal on sám?
  Účtovník mi tvrdí, že pokiaľ dal výpoveď zo zamestnania, nemôžem si naňho uplatniť nezdaniteľnú časť, ale vraj pokiaľ by výpoveď dostal od zamestnávateľa, v tom prípade by som si to mohla uplatniť…
  Ďakujem krásne vopred za odpveď.

  • Dobrý deň, v zákone o dani z príjmov takýto oddiel nepoznám, ktorý by obmedzoval uplatnenie nezdaniteľnej čiastky. Je to pekne povedané nezmysel, čo účtovník tvrdí.

   Zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov § 11:

   Nezdaniteľné časti základu dane
   (1) Základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo súčet
   čiastkových základov dane z týchto príjmov sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v
   odsekoch 2, 3, 8 a 10.

   (2) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý
   a) sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima39a) platného k 1. januáru
   príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „platné životné minimum“), nezdaniteľná časť základu
   dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy platného životného minima,
   b) je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na
   daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny
   základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa
   rovná nule.

   (3) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane
   a) rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel)
   Zbierka zákonov SR 595/
   2003 Z. z. znenie 18.03.2016
   Stránka 18 / 142
   žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období
   1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma
   zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima,
   2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného
   minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou
   zodpovedajúcou 19,2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky
   (manžela),
   3. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima,
   nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
   b) vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s
   daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období
   1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma
   zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane
   tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku
   (manžela) sa rovná nule,
   2. má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma
   vypočítaná podľa prvého bodu, znížená o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je
   nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

   (4) Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa považuje za
   a) manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka
   (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o
   vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu63a) žijúce s daňovníkom v
   domácnosti, alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na
   opatrovanie63b) alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie63c) alebo sa považuje za
   občana so zdravotným postihnutím,63d) alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným
   postihnutím63e) a súčasne
   b) vlastný príjem manželky (manžela) príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a
   príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto
   príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa §
   32a, daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky64) a
   štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.125)

   (5) Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 3 len jeden alebo
   niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť
   základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 za každý
   kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti
   základu dane.

   (6) Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 2, ak daňovník je na začiatku
   zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného
   starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo
   zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku22) (ďalej len
   „dôchodok”) alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k
   začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o
   ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa
   znižuje základ dane podľa odseku 2, zníži sa základ dane podľa odseku 2 len vo výške rozdielu medzi
   sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2 a vyplatenou sumou dôchodku.

   (7) Základ dane sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane podľa odsekov 3 a 10 aj u daňovníka s
   obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej
   republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto
   daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

   (8) Nezdaniteľnou časťou základu dane je do 31. decembra 2016 aj suma preukázateľne zaplatených
   dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane
   Zbierka zákonov SR 595/
   2003 Z. z. znenie 18.03.2016
   Stránka 19 / 142
   (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu
   čiastkových základov dane z týchto príjmov. Suma podľa prvej vety nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-
   násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom
   Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa
   zisťuje základ dane.

   (9) Ak bola daňovníkovi vyplatená suma podľa osobitného predpisu40c) a tento daňovník si v
   predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 8, je
   povinný zvýšiť si základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom
   bola táto suma vyplatená, o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové
   sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.

   (10) Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa
   osobitného predpisu35) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného
   druhu.

   (11) Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 10 je možné odpočítať od
   základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do
   výšky 180 eur za rok; pri výpočte úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platené
   zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí sú účastníkmi tohto sporenia sa použije postup podľa § 4 ods.
   3.

   (12) Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 10 musia byť súčasne splnené tieto
   podmienky:
   a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 10 zaplatil daňovník na základe
   účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy,
   ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
   b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu,35) ktorá nespĺňa
   podmienky uvedené v písmene a).

   (13) Ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber65) a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si
   uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 10, je povinný zvýšiť základ dane do troch
   zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená o sumu
   zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích
   obdobiach znížil základ dane.

   S pozdravom

   Hulitka

 88. Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať či by bolo možné uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku za mesiace 08 – 12 2016, kedy bola v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poberala dávku v nezamestnanosti 555 Eur mesačne, ak jej úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov za obdobie 01 – 07 2016 bol 9299,87 Eur, pričom môj ročný úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov presahoval 35.022,31 Eur ?

  • Odporúčam nech manželka podá DP, kde si uplatní svoju nezdaniteľnú čiastku za rok 2016, určite by mala preplatok na dani.

   Ale ak bude základ dane daňovníka v roku 2016 vyšší ako suma 35 022, 31 eura (t.j. 176,8 násobok sumy platného životného minima vo výške 198,09 eura), tak NČZD na manželku sa odvíja od výšky vlastného príjmu manželky nasledovne:

   – ak manželka mala vlastný príjem, tak NČZD na manželku predstavuje sumu vo výške rozdielu medzi 12 558,906 eura (t.j. 63,4 násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženú o výšku vlastného príjmu manželky. Ak je vypočítaná suma nižšia ako nula, nezdaniteľná suma na manželku sa rovná nule.

   S pozdravom

   Hulitka

 89. Dobrý deň,
  chcela by som opýtať ohľadom NČ na manželku. Môže si manžel (živnostník) uplatniť NČ na manželku za niektore mesiace ? v situácii: bola som na materskej do 6.4. 2016 a odvtedy som na zdravotnej poisťovni nahlasena ako starostlivosť o dieťa do 6 rokov (Dieťa ma teraz rok a 5 mesiace) bez toho aby som bola na UPSvR, manžel poberal od 7. 4. 2016 materské a od októbra poberá rodičovský príspevok.

  • Dobrý deň,

   má nárok na tie mesiace kedy boli splnené podmienky a to:

   – stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

   S pozdravom

   Hulitka

   • Ďakujem, môžem poprosiť o spresnenie či je to od toho apríla kedy sa začala starostlivosť alebo od októbra kedy sa začal poskytovať rodičovský príspevok.

     • Za koľko mesiacov si môže uplatniť NČ na manželku keď som do apríla bola na materskej a potom vedená na zdravotnej ako starostlivosť o dieťa, ale na to iste dieťa manžel poberal rodičovsky príspevok až od októbra predtým mal materskú.
      Mýli ma to že v podmienke na NČ je písane že starostlivosť na dieťa na ktoré je poberaný rodičovský príspevok a to bolo až od októbra ale ja som nedostavala príjem už od apríla, preto si nie som istá odkedy.

 90. Dobrý deň p. Hulitka,

  Moja manželka bola evidovaná do 8.5.2016 na úrade práce. V žiadosti je potrebné uviesť počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie NČ základu dane.
  Znamená to, že sa ráta i mesiac máj, i keď bola evidovaná iba osem dní? V žiadosti uvediem styri alebo päť mesiacov?
  Ďakujem za odpoveď.

  s pozdravom
  Vladimír

 91. Dobry den,

  Prosim o radu. Manzelka bola od 1.1.2016 do 7.3.2016 nezamestnana bez prispevku (ja som poberal Matersku), ale starala sa o dalsie dieta do 6. rokov (vedena v Zdrav. Poist. a Soc. poist. ako poistenec statu). Zijeme v spolocnej domacnosti. Zvysok roka poberala rodicovsky prispevok. Ja som zamestnany a rocne zuctovanie mi bude robit zamestnavatel.

  Ake doklady potrebujem od manzelky pre moju uctovnicku v zamestani na dokladovanie jej nuloveho prijmu.
  Vdaka.
  S pozdravom,
  Matej

 92. Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať, keď manželka minulý rok od 15. 2. 2016 do konca roka bola evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, či potrebuje vydokladovať dávku v nezamestnanosti, teda, či sa to ráta ako príjem. Nemám v tom jasno, nakoľko aj na začiatku tejto stránky je uvedené, že dávka v nezamestnanosti sa neráta do príjmov manželky a súčasne je napísané, že do príjmov sa rátajú akékoľvek dávky vyplácané sociálnou poisťovňou a dávka v nezamestnanosti je podľa mojich vedomostí dávka zo sociálnej poisťovne.

  Ďakujem

  Príjmy ktoré sa nerátajú do príjmov manželky a manžela
  – dávka v nezamestnanosti

  – zamestnanecká prémia

  – daňový bonus

  – štipendium

  – rodičovský príspevok

  – príspevok na pohreb

  Príjmy ktoré sa rátajú do príjmov manželky a manžela
  – náhrada príjmu počas práceneschopnosti

  – cestovné náhrady či vrámci limitu alebo nad limit

  – akékoľvek dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou

  – dávky hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2014 Z.z.,

  – Kompenzačné dávky ako príjem na pomôcky

  Ďakujem Vám.

  • Dobrý deň,

   dávka v nezamestnanosti sa ráta do príjmov, pričom sú sociálne dávky, ktoré sa nepripočítavajú aj keď sú to sociálne dávky.Doplnil aj upravil som vyššie uvedený zoznam.

   S pozdravom

   Hulitka

 93. Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať, či vzniká nárok na odpočítateľnú položku na manželku:
  -príjem daňovníka: 38800 EUR (po odpočítaní poistného)
  -príjem manželky 9 – 12: 2000 EUR (1-9 nezamestnaná)
  -dieťa dovŕšilo 3 roky 5.apríla 2016

 94. Dobrý deň chcel by som sa spýtať aké doklady a potvrdenia potrebujem doložiť manželke k aby si mohla uplatniť úľavu na dani za minulý rok ak som nezamestnaný a nemám odpracovaní ani jeden kalendárni deň za rok 2016 a nepoberal som ani podporu a ani dávky v hmotnej núdzi ďakujem.

 95. Dobrý deň,
  Som SZČO a už druhy rok na dochodku. Za predošle roky som poberal danovy bonus na nase študujuce dieta / nar.1994, denne studium FI MU Brno/ ja a za rok 2016 v danovom priznani nemam potrebnu ciastku na jeho uplatnenie tak ,kedže manželka ma trvale zamestnanie a aj počas 2016 mala celkovy zdanitelny prijem 8 000 eur a zamestnavatel jej odviedol dane a poistne prispevky v stanovenej vyške a termine za rok 2016 požiadal som jej mzdovu učtovničku o pisomne potvrdenie jej zdanitelnych prijmov /toto fyzicky mam/ s tym, že sme sa dohodli, ze danove priznanie za 2016 typu A si poda manželka na DU sama.
  Nezdanitelnu čast zakladu dane jej zamestnavatel vo vyške 3803,33 eur uplatnil čo je vidiet aj v ciastke uhrnnov preddavkov na dan v potvrdeni mzdovej uctovničky.
  V danovom priznani FO typ:A ktore si manželka na DU poda,je v III.oddiele kolonka 29 údaje o manželovi, kde okrem identifikačnych udajov ma uviest aj vlastne prijmy/ v eurach/ a počet mesiacov.
  Chcem sa spytat, do tejto kolonky sa ma uviest vyška dochodku manzela a ponižena o platby , ktore su spomenute v poznamke 6 , kedže z prijmov SZČO bude za rok 2016- 0 eur ,ale odvody do zdravotnej poistovne su vo vyske cca 300 eur, alebo len vyška dochodku minus odvody ?
  Dalej sa chcem opytat pri vypočte dane v VI. ododiele v 38. kolonke si može uplatnit manželka 3803,33 eur na manžela/ ak manžel pobera dochodok a popri tom ma aktivnu SZČO/, alebo tento riadok 38 vyplnit 0000,00 ? /pozn urad prace vyda vsetkym, ktori su evidovani na UP vyjadrenia o vyradení podla org. smernice UP k datumu ich narodenia pri dovrseni 62 rokov , teda po tomto roku UP uz neeviduje a asi ani nieje povinny evidovat uchadzacov o zamestnanie a tym vlasne si nemoze dochodca uplatnit žiadnu evidenciu na UP.
  Ostatne naležitosti udajov a terminov su nam jasne , len Vas prosim o tie konkretne body, aby z nasej strany t.j. zo strany danovnika mojej manželky nedoslo k nejakym nezakonnym pochybeniam.
  S pozdravom

  • Dobrý deň pán Polovka,

   nie je mi jasné na základe čoho si chcete uplatniť nezdaniteľnú čiastku na Vás u manželky?

   Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov [t. j. z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods.1 a 2) alebo z ich úhrnu]. Uplatnenie je možné len na manželku, ktorá žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

   – stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   – poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
   – je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
   – sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   – sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   S pozdravom

   Hulitka

 96. Prajem dobrý deň, P. Bc. Hulitka.
  Prosím o potvrdenie môjho názoru.
  Manželka v r. 2016 mala za 1/16 vyplatené nemocenské vo výške 380€.
  Za 2a3/16 mzdu-odstupné , preplatenú dovolenku spolu čiastkový základ dane 2500€.
  Od 1.2.2016 jej bol priznaný invalidný dôchodok mesačne 350€.
  Podľa mňa nemám na ňu nárok na zníženie základu dane, lebo jej príjem je za rok 2016 spolu
  380+2500+/350×11´= 3850/ = 6730€.
  Taktiež nebudem mať na zníženie zákl. dane asi nárok ani v roku 2017, ak by poberala iba inv.dôchodok v nezmenenej čiastke /350×12 = 4200/
  Ďakujem

 97. Dobry den, poprosil by som vas o radu.
  Manzelka od 1.1.2016 do 31.12.2016 na rodicovskej dovolenke, zaroven sa ale od 1.8.2016 zamestnala cize mala v roku 2016 prijem 5 mesiacov. Mozem si na nu uplatnit nezdanitelnu cast zakladu dane na celych 12 mesiacov, pretoze mi zamestnavatel silou mocou tvrdi ze iba na 7 mesiacov ? Ako je to teraz? Dakujem pekne.

 98. Dobry den
  Som SZCO. Danove priznanie robim formou pausalnych vydavkov.
  Manzelka bola zamestnana od jula do decembra (6 mesiacov). Jej prijem bol 2500Eur. Januar az jun bola nezamestnana (prijem 0Eur). Tych 2500Eur mam vykazat ako jej prijem za 6 alebo 12 mesiacov? AKe tlacivo (od manzelky) budem potebovat dolozit k danovemu priznaniu?
  Dakujem

  • Dobrý deň,

   už to bolo spomenuté vyššie.

   Uvádzate v daňovom priznaní len sumu NČ a nie jej príjem a výdavky, žiadne doklady nie je potrebné dokladať.

   Podľa poučky nasledovne vyplníte si DP:


   III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

   Riadky 29 a 30 vypĺňa podľa predtlače daňovník, ktorý je na začiatku (1. januára) zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podáva daňové priznanie (dodatočné daňové priznanie) poberateľom dôchodku (ov) uvedených v § 11 ods. 6 zákona, alebo daňovník, ktorému bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k začiatku (k 1. januáru) zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva daňové priznanie (dodatočné daňové priznanie). Riadok 30 sa vypĺňa len v prípade, ak daňovník si uplatňuje zníženie základu dane alebo dosahuje príjmy podľa § 6 zákona, kedy je tento údaj potrebný pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov podľa § 34 zákona.
   Riadok 31 vypĺňa podľa predtlače daňovník, len v prípade, ak si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona na manželku (manžela).
   Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti si môže daňovník uplatniť, ak manželka (manžel) nemá vlastné príjmy presahujúce sumu 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „platné životné minimum“) len za ustanovených podmienok podľa § 11 ods. 4 zákona.
   Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona, sa na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona, za manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, považuje manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá
   – sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2 zákona) maloleté dieťa (do 3 rokov, resp. v určených prípadoch do 6 rokov veku) podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, alebo
   – v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o
   5
   zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 447/2008 Z. z.“), alebo
   – bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, alebo
   – sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z.

   Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a zákona, daňový bonus podľa § 33 zákona, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúci na budúce povolanie, pričom vlastný príjem manželky (manžela) sa znižuje o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť [§ 11 ods. 4 písm. b) zákona]. Do vlastného príjmu manželky (manžela) patria okrem zdaniteľných príjmov napr. aj nemocenské dávky (napr. materské), dôchodkové dávky (napr. starobný dôchodok), ďalej dávka v nezamestnanosti, peňažný príspevok na opatrovanie, dávka v hmotnej núdzi, rôzne ďalšie sociálne dávky a pod. V stĺpci počet mesiacov sa uvádza počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období (kalendárnom roku), počas ktorých manželka (manžel) splnila podmienky uvedené v § 11 ods. 4 zákona (už za kalendárny mesiac, na ktorého začiatku boli splnené ustanovené podmienky; ak sú súčasne splnené dve a viac podmienok v tom istom kalendárnom mesiaci, do počtu mesiacov sa započíta takýto mesiac len jedenkrát).
   Daňovník ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona len niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane za každý mesiac na začiatku ktorého boli splnené podmienky.

   Riadok 74 vypĺňa daňovník, ktorý uviedol údaje v III. oddiele na riadku 31. Na riadku 74 sa uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela). Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2016 je v sume 3 803,33 eura, ak daňovník spĺňa ustanovené podmienky podľa § 11 ods. 3 písm. a) prvý bod a ods. 4 zákona, t.j. jeho základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona alebo ich úhrnu sa rovná alebo je nižší ako 176,8-násobok sumy platného životného minima čo je pre rok 2016 suma vo výške 35 022,31 eura a manželka
   16
   (manžel) nemala žiadne vlastné príjmy, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje podľa § 11 ods. 3 písm. a) druhého a tretieho bodu a písm. b) zákona.

   S pozdravom

   Hulitka

 99. Nepochopili sme moju otazku pan Bc. Gábor Hulitka
  Som SZČO a aj dochodca. Do zdravotnej poistovne odvadzam odvody z vymeriavacieho zakladu ten vznikol z predosleho zdan. obdobia/, na urade prace ako uchadzac o zamestnanie podla ich paragrafov nemozem byt k datumu dovrsenia 62 rokov Vas vyradia/, tak ako si mam uplatnit v danovom priznani tak ako to uvadzam v predoslom dotaze z ciastky 3 803,33 to je bud celu ciastku 3 803,33 na manzelku alebo v mojom pripade pomernu ciastku pocas evidencie na urade prace a suvisi to s info v predoslej otazke.
  S pozdravom Frantisek

 100. Dobrý deň,
  prosím o radu, či je môj výpočet ohľadom NČZD správny:
  Manželka bola od januára do októbra 2016 evidovaná ako nezamestnaná na úrade práce. 1.novembra si založila živnosť a jej jediný príjem za rok 2016 bol príspevok z ÚPSVaR vo výške cca 2800 EUR. Vypočítam NČZD na manželku takto:
  ((3.803,33 – 2800/12) * 10
  Ďakujem pekne za odpoveď.

 101. Dobrý deň!
  prosím o vysvetlenie: manžel je zamestnaný, čiastkový základ dane za rok 2016 mal 6710,30€
  Ja som evidovaná celý rok na ÚP , mala som príjem z dohody o pracovnej činnosti v roku 2016 vo výške 564,57, z toho odvody 75,54, čiastkový základ dane 489,03€. Môže si uplatniť manžel NČZD na mňa a v akej výške? Ďakujem

 102. Dobrý deň.
  prosím vás, potrebujem pomôcť…Neviem určiť NZDČ na manžela a ani obdobie, za ktoré si môžem uplatniť.
  Príjem za 1 mesiac =124,27eur
  Nemocenské =9mesiacov- 1396,10eur
  dávka v nezamestnanosti – 2 mesiace- 308,40eur….
  Ak dobre chápem výška jeho príjmu 1828,77eur…to odrátam z 3803,33eur…ale aké obdobie?
  Ďakujem

 103. Dobrý deň p.Hulitka,
  chcem Vás poprosiť o radu pri vykonaní RZD. Zamestnanec si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá bola časť roka 2016 evidovaná na úrade práce a časť roka zamestnaná u dvoch zamestnávateľov. Počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky /t.j. bola v evidencii na ÚP/ je 8. Do vlastného príjmu manželky sa musí uviesť príjem manželky za celý rok 2016, t.j započítava sa tam príjem od oboch zamestnávateľov? Ak vlastný príjem manželky presiahne čiastku 3803,33 Eur, na uplatnenie nezdaniteľnej časti zamestnanec stráca nárok?
  Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
  S pozdravom
  Jana

 104. Dobrý deň. pán Hulitka, prosím Vás, mám zamestnankyňu, ktorá pracuje u nás na 87% úväzok. Od októbra je PN. Môže si jej manžel uplatniť na ňu zníženie základu dane keď jej príjem bol v sume 2.577,36€? A mám vyhotoviť aj potvrdenie, kde uvediem jej výšku náhrady príjmu počas prvých 10 dní PN? Ďakujem.

  • Dobrý deň,

   podľa zákona o dani z príjmov sa do vlastných príjmov manželky rátajú v zásade všetky príjmy (aj tie nezdaniteľné ako dôchodky, dávky v PN), okrem: daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štipendium pri sústavnej príprave na povolanie a štátne sociálne dávky.

   S pozdravom

   Hulitka

 105. Dobrý deň pán Hulitka
  Mám zamestnanca ktorý si chce uplatniť NČZD na manželku. Tá bola od 1/2016 do 5/2016 na PN – dostala dávky 747,60 €. Dňa 31. 5. 2016 sa im narodil syn a bola do 12/2016 na materskej – dostala dávky 2201,70 €. Splnenie podmienok na odpočet spĺňa 7 mesiacov. Jedná sa mi, ktorý príjem jej mám zarátať, či za celý rok (2949,30) alebo len za tých 7 mesiacov – čiže materskú od narodenia syna (2201,70)
  Výpočet NZČD ( 3803,33-2201,70)/12*7= 934,28 je správny???? alebo
  (3803,33-2949,30)/12*7= 498,18
  Budem vďačná za odpoveď
  Anna

 106. Dobrý deň,
  prosím Vás, keď si manžel uplatní nezdaniteľnú časť na manželku, ktorá sa starala do 12. 10. o dieťa a poberala rodičovský, t.j. manžel si uplatní na 10 mesiacov nezdanit. časť na ňu. Môže si aj manželka podať daňové priznanie, nakoľko od 13. 10. už pracovala a v práci jej neuplatňovali nezdan. časť, teda jej odvádzali daň z príjmu, z ktorého odpočítali len odvody do zdrav. a soc. poisťovne, ak áno uvedie si nezdanit. časť len za 2 mesiace?
  Ďakujem pekne.

 107. Dobrý deň,
  prosím Vás, zamestnanec sa oženil 14.8.2016, manželka bola do konca roka 2016 nezamestnaná. NČZD sa vyráta 3803,33 /12 * 4. Je to správne?
  Ďakujem pekne.

 108. Dobrý deň,

  potrebovala by som poradiť, či je môj výpočet ohľadom NČZD správny:
  Manželka živnostníka bola od januára do októbra 2016(vratane) evidovaná ako nezamestnaná na úrade práce. 1.júla nastúpila do zamestnania a jej príjem za rok 2016 bol cca 2100 EUR. NČZD na manželku sa vypočíta takto:
  ((3.803,33 – 2100/12) * 6 alebo (3803,33 – 2100)
  Ďakujem pekne za odpoveď.

 109. Dobrý deň, prosím Vás za december 2016 mi bol vyplatený príjem až 17.02.2017. Odvody a daň boli taktiež odvedená 17.02.2017. Do daňového priznania priznania dávam príjem za 11 mesiacov, poistné a zrážku za daň taktiež za 11 mesiacov? Nezdaniteľná časť na daňovníka bude v planej výške alebo len za 11 mesiacov? Prosím o radu, takýto prípad mám prvý krát.
  Ďakujem

  • Dobrý deň Anna,

   neuviedli ste či ste SZČO alebo zamestnanec. Ak ste zamestnanec, tak by ste mali mať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, kde by boli uvedené aj príjmy za 12 mesiac 2016.

   S pozdravom

   Hulitka

 110. Dobrý vecer manzelka sa starala od 1.1.2016 do 30.6.2016 o dieta do 3rokov a od 1.7.2016 do 1.10.2016 dostavala socialnu davku a popri tom pracovala na dohodu od 1.4.2016 do 1.10.2016.
  Mozem si uplatnit NCZD na manzelku za obdobie 9mesiacov? Ked bude manželka podavat danove priznanie z dohody za ake obdobie si ona moze uplatnit NCZD za obdobie 3mesiacov alebo celych 12, kedze ja si budem na nu uplatnovat za 9mesiacov

 111. Dobrý den. Prosím o radu.
  Muž-zamestnanec.
  Žena bola celý rok SZČO- jej príjem zo živnosti bol 2500EUR. Zaplatené poistné bolo 718eur.
  Výdavky 1719eur(vrátane poistneho). Základ dane 783EUR.
  Od 8/2016 je na RD-(matersku nepoberala) -odvtedy nemala ani príjem zo živnosti.
  Má muž nárok na odpočítalenu položku na manželku? Ak ano ako ju vypočítam?
  velmi pekne dakujem

 112. dobry,mam na Vas otazku-do 27.marca som bola na rodicovskej dovolenke,potom som cerpala zvysnu dovolenku a nasledne od aprila som bola pn (rizikove tehotenstvo)az do nastupu na dalsiu matersku 20.oktobra,ako je to s uplatnenim nezdan.casti na manzelku,oplati sa to manzelovi podat a dokedy sa to da,prijem od marca do konca roka je cca 2800eur,ked to poda vrati sa nam nieco?za odpoved dakujem

  • Dobrý deň Dominika,

   ak Vaše príjmy boli pod 3.803,33 € a splníte podmienku tak odporúčam využiť manželovi aj Vašu nezdaniteľnú čiastku na zníženie dane a tým pádom získať preplatok na ročnom zúčtovaní za rok 2016.

   S pozdravom.

   Hulitka

 113. Dobrý deň, prosím Vás môže si pani uplatnit NČ na manžela ak on je poberateľom invalidného dôchodku (3135 € ) a ona celý rok pracovala, a počas roka bola 2 x na nemocenskej, ten jej príjem z nemoc sa nepočítam nikam alebo sa tiež započítava ?

 114. dobrý den.prosím vás môžem si uplatniť nezdanitelnú časť na manželku ktorá je zťp a poberá čiastočný invalidný dôchodok 132 eur mesačne a ak áno potrebujem na to nejaké potvrdenie?

  • Dobrý deň,

   nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa uplatní v pomernej sume za mesiace kedy boli splnené podmienky. Výška sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou /3 803,33 mínus v roku 2016 vyplatený dôchodok (do 31.12.2016)/delene 12 x počet mesiacov.

   S pozdravom

   Hulitka

 115. Dobrý den,
  chcem sa spytat, či sa opakovany prispevok nahradnemu rodicovi a opakovany prispevok dietatu zverenemu do nahradnej starostlivosti rodicovi započitava do prijmu manzelky pre uplatnenie nezdanitelnej casti zakladu dane. Ak sa zapocitavaju, tak odkedy. Su to štátne socialne dávky, alebo len sociálne dávky ? Na webe su rozne nazory. Ďakujem

  • Dobrý deň,

   Medzi štátne sociálne dávky patrí iba:

   príspevok pri narodení dieťaťa,
   príspevok na viac súčasne narodených detí,
   príspevok na pohreb,
   rodičovský príspevok,
   prídavok na dieťa,
   príplatok k prídavku na dieťa,
   vianočný príspevok dôchodcom,
   príplatok k dôchodku politickým väzňom
   príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

   Môžeme konštatovať, že príjem ako opakovaný príspevok sa ráta do príjmov manželky.

   S pozdravom

   Hulitka

 116. Prajem pekný deň. Chcel by som sa opýtať na nezdaniteľnú časť na daňovníka, ktorá je na rok 2016 – 3803,33 eura. Ja som podnikal iba do 30.6. 2016, potom som živnosť zrušil a išiel som do dôchodku. Zapíšem si do riadku 73 tlačiva daňového prizania sumu 3803,33 eura, alebo sumu 1901,64, čo je polovica z 3803,33, resp. 316,94 (nezdaniteľná časť na mesiac) krát 6 mesiacov, čo vyjde na tých 1901,64 eura? Ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň,

   máte nárok na celú sumu lebo ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2016 (nebola poberateľom dôchodku k 1.1.2016), vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 eura, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 19 809 eur.

   S pozdravom

   Hulitka

 117. Dobrý deň,
  chcela by som sa poradiť ohľadom NČ. Môže si živnostník uplatniť NČ na manželku, ktorá je študentkou denného štúdia? V zákone to nie je uvedené, tak osobne si myslím, že asi nie, ale chcem sa uistiť.
  A ešte otázka ohľadom štipendií. Vy uvádzate, že štipendium sa do príjmu manželky nepočíta, čiže je od dane oslobodený. No v zákone sa štipendiá uvádzajú pri príjmoch od dane oslobodených ako “štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami…” Tak teda neviem, kde tie štipendia zaradiť.
  Ďakujem pekne za odpoveď.

 118. Dobry den,
  rada by som sa poradila s vami v tomto pripade: V roku 2016 do oktobra rodicovsky prispevok a potom nastup do zamestnania. V zamestnani mi urobia danove priznanie za cely rok 2016. Moze si este manzel na mna dat odpocitatelnu polozku vo svojom danovom priznani za 10 mesiacov, ktore som bola na rodicovskej? Dakujem za odpoved.

 119. Dobrý deň, v roku 2016 som bol pol roka SZČO. Živnosť som ukončil k 30.6.2016 a stal som sa zamestnancom. Niektoré pohľadávky mi boli uhradené až po skončení živnosti a poisťovne za 6/2016 (taktiež vyúčtovanie zdravotky za 2015) som uhrádzal až po ukončení živnosti. Uplatňujem si paušálne výdavky. Prosím Vás, je potrebné tieto príjmy/výdaje po ukončení živnosti niekde uvádzať? Mám vypĺňať SK-NACE? Úprimná vďaka za odpoveď.

  • Dobrý deň,

   SK-NACE uvádzate na tlačive podľa štatistického úradu. Poistné uvádzate normálne ako zaplatené a pohľadávky ak Vám boli uhradené do konca roka 2016 tak zarátať do príjmov.

   S pozdravom

   Hulitka

 120. Dobry den, manzel bol cast roka na materskej dovolenke, potom som nastupila na rodicovsku dovolenku ja. Obaja sme SZCO. Manzel si na mna bude uplatnovat NC za mesiace, ked som poberala rodicovsky prispevok. Je nutne dolozenie nejakeho potvrdenia o poberani rodicovskeho prispevku na uplatnenie NC na manzelku z UPSVaR, alebo staci nejake cestne prehlasenie, alebo jednoducho staci zaskrtnut v jeho danovom priznani mesiace, kedy som poberala rodicovsky prispevok?

  Zvysnu cast NC si mozem uplatnit vo svojom danovom priznani?

   • Dakujem za odpoved, este jedna technicka otazka. Vyplnujem si DP za seba, kde si chcem uplatnit NC na seba za 5mesiacov, kedy som podnikala, zvysnych 7mesiacov NC si uplatni vo svojom danovom priznani manzel (mesiace ked som bola na rodicovskej dovolenke). Na financnej sprave mi to vsak pri rucnom vyplneni NC nizsej ako je zakonna suma vypisuje chybu… mozem tuto “chybu” ignorovat? alebo treba este nieco doplnit, zaskrntnut? mozem do poznamok dopisat, preto je NC nizsia v mojom pripade, aby to bolo na danovom jasne? dakujem.

    • A este, v pripade manzelovho danoveho priznania (uplatni si na mna teda tych 7mesiacov NC) a ako je to potom s mojim prijmom (cca 1000eur)? Ten som mala v case, ked som nebola na rodicovskej dovolenke a na ten si uplatnujem NC (za 5mesiacov) ja vo svojom DP. Teda v tych jeho 7mesiacoch, ktore si na mna uplatnuje som prijem ziadny nemala…

     • Ide mi totiz o to, ze som sa informovala priamo na financnej sprave ohladom NC na manzelku:
      Dobry den. Este otazka ohladom nezdanitelnej casti na manzelku. Manzel poberal materske 28tyzdnov na zaciatku roka. Ja som v tom case prerusila poberanie rodicovskeho prispevku, avsak o dieta som sa starala nadalej, kedze manzel nadalej vykonaval pracovnu cinnost. Moze si manzel uplatnit na mna celu nezdanitelnu cast za rok 2016, alebo len tie mesiace v ktorych som poberala rodicovsky prispevok? Okrem rodicovskeho prispevku som nemala ziadny iny prijem. Predpokladam, ze rodicovsky prispevok je oslobodeny od dane a teda sa v danovom priznani neuvadza a nemusi si ho manzel odpocitavat z nezdanitelnej casti na manzelku? Dakujem.
      a tam mi napisali toto:
      Dobrý deň,

      keďže manžel bol na materskej dovolenke on sa staral o maloleté dieťa do troch rokov. Za tieto mesiace máte nárok na uplatnenie NČZD vy na neho. On si na Vás môže uplatniť NČZD len za tie mesiace kedy ste sa starali vy o maloleté dieťa do troch rokov.

 121. Dobry den,

  s manzelkou sme prenajimali byt pocas celeho roka 2016. Prijem z prenajmu cinil 4800€, vydavky 1400€. Ja som pracoval ako zamestnanec (prijem nizsi ako 19800€), manzelka bola cely rok na rodicovskej.
  1. Ak si prijem rozdelime, na 2400€ pre mna, 2400€ na manzeku, do kolonky NEZDANITELNA CAST ZAKLADU DANE NA MANZELKU SI DAM 3803.33€ – 2400€ = 1403.33€?
  2. Ak si prijem rozdelime na 4300€ na mna 500€ na manzelku, manzelka si odpocita 500€, tak do NEZDANITELNA CAST ZAKLADU DANE NA MANZELKU SI DAM 3803.33€ – 500€ = 3303.33€ alebo tam sa ta suma neznizuje?

  Resp. mate nejaky lepsi typ ako si tie dane zoptimalizovat?

  Velmi pekne dakujem za odpoved,
  Peter

  • Dobrý deň,

   správne počítate NČ, pričom 500€ ako jednorázová suma príjmov sa neuvádza do príjmov podľa § 8 ods. 1 a) zákona o dani z príjmov sa v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 g) zákona o dani z príjmov nezdaňujú v plnom rozsahu. Ak by ste chceli si dať poradiť ako sa dá ešte lepšie ,,zoptimalizovať,, svoje príjmy a výdavky skúste nám napísať a vrámci poradenstva Vám poradíme.

   S pozdravom

   Hulitka

 122. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na daňový bonus na manželku za rok 2016, manželka bola na rodičovskej dovolenke celý rok ale v novembri a v decembri 2016 už pracovala na dohodu, mám nárok na daňový bonus na manželku za celý rok či len za 10 mesiacov?

  • Dobrý deň,

   v podmienkach máte uvedené, že ak manželka sa starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, máte nárok na 12 mesiacov, či už poberala alebo nepoberal príjem na základe dohody. Príjem z dohody sa má odrátať od sumy NČ.
   Ak máte dieťa tak máte nárok na daňový bonus za dieťa + na nezdaniteľnú čiastku za manželku.

   Odporúčam si to ešte odkonzultovať.

   S pozdravom

   Hulitka

 123. Dobrý deň prajem.Chcem sa spýtať či mám nárok na nezdaniteľnú čast zo zakladu dane od zamestnávateľa ak popri zamestnaní dostávam aj rodičovský príspevok.Ďakujem za odpoveď Mária

 124. Dobrý deň, chcem sa opýtať mám známeho podniká na Slovensku ako živnostník. Trvalý pobyt má na Ukrajine a tu na Slovensku má prechodný pobyt. Je to Rezident SR alebo nie. Príjmy má iba na Slovensku zo živnosti.
  Ďakujem

 125. Dobrý deň!
  Chcela by som sa informovať, či môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú čiastku na manželku – starobnú dôchodkyňu /dôchodok za r. 2016 = 2992,80 eur + príjem z dohody 113.- eur – celkový príjem manželky za r. 2016 = 3105,80 eur/?
  Ďakujem!

  • Dobrý deň,

   uplatnenie je možné len na manželku, ktorá žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

   – stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   – poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
   – je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
   – sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
   – sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

   S pozdravom

   Hulitka

 126. Dobry den mam otazku moze si manzel uplatnit dane a ce vyjdu na manzelku ?manzel je zamestnany pobera minimalnu mzdu 415 e mesacne a manzelka ja som evidovana na urade prace a nepoberam nic ale pracujem na dohodu vo vyske 68 eur dieta mame 11 rocne ma narok na uplatnenie dani?a kolko aspon priblizne dakujem

 127. Dobrý deň,

  môže si uplatniť daňovník nezdaniteľnú časť na manželku, ktorá je občiankou ČR, stará sa o dieťa do dovŕšenia 3r. a s ktorou žije v spoločnej domácnosti v ČR? On má trvalý pobyt na Slovensku a tu podáva daňové priznanie.

  Ďakujem!

 128. Dobrý deň,
  chcel by som sa informovať, v akej výške si môžem odpočítať nezdaniteľnú čiastku na manželku, ktorá je celý rok evidovaná ná úrade práce. Prvých 5 mesiacov vykonávala aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a dostávala za to príspevok z úradu práce vo výške 198,09 € mesačne. Od júna dostáva invalidný dôchodok vo výške 141,9 € mesačne. Dostala aj vianočný príspevok 100€.

 129. Dobrý deň,
  manžel – SZČO, bol celý rok 2016 na PN, nemal nijaký príjem zo živnosti, len nemocenské dávky. Môžem si na neho ja uplatniť NČ? Ďakujem.

 130. Dobry den manzel je szco ,ja som bola evidovana na up do maja 2017ale pracovala som na dohodu 10h.tyzdenne.Od juna 2017 pracujem na pracovnu zmluvu so skratenym uvezkom tiez 10h.tyzdenne a teraz mi schvalil od marca 2017 opatrovne na starku.Moze si manzel aj tak nieco na mna odpisat pri danovom zuctovani DAKUJEM

 131. Dobrý deň, v roku 2017 som poberala materskú 1600€ za 4 mesiace potom som mala RD. Chcem sa spýtať koľko dostane manžel nezdaniteľná časť základu dane a na manžela/ku. A tiež, či by nebolo možné, že si urobím daňové požiadam si o vrátenie priamo ja.Ďakujem

  • Dobrý deň,

   ak ste poberala materskú dávku vo výške 1.600€ tak táto suma sa odrátava z Vašej nezdanitelnej čiastky 3.803,33€.

   Vzorec na výpočet NČ manželky je nasledovný:

   (((NČ (nezdaniteľná časť) – Príjem manželky ( materská, iný zdaniteľný príjem) ) /12 (počet mesiacov v roku) ) x počet mesiacov v ktorom vzniká nárok.
   Ďalej Vaša NČ sa pripočítava k NČ manžela a uvedenia sa do priznania 3.803,33€ + 2.203,33€ =6.006,66 €.

   S pozdravom

   Hulitka

 132. Dobrý deň, celý rok 2017 som poberala rodičovský príspevok a aj pracovala na dohodu 10 hod. týždenne- cca 100€/mes. Keďže som nemala podpísané vyhlásenie k daniam(údajne), tak mi až do augusta zrážali daň do mzdy, je možné aby som si podala ročné zúčtovanie a požiadala o vrátenie, a popri tom si manžel môže na mňa uplatniť NČZD ? Alebo je to tak že buď on ,alebo ja, a nedá sa to tak ako píšem? Ďakujem pekne za radu. Pekný deň.

  • Dobrý deň,

   ak chcete si žiadať späť odvedené preddavky z DU, tak musíte podať daňové priznanie alebo žiadať si ročné zúčtovanie u posledného zamestnávateľa.
   Čo sa týka uplatňovanie sa nezdanitelnej čiastky je postup nasledovný:
   1. Uplatňovať si nezdaniteľnú čiastku do výšku svojich príjmov na potrebné obdobie.
   2. Uplatní si manžel NČ tak tiež na alikvotnú časť roka 2017.

   Pre spracovanie daňového priznania nás môžete skontaktovať na uctovnictvo@ekonoom.sk

   S pozdravom

   Hulitka

 133. Dobrý deň,
  Zamestnankyňa nám predložila potvrdenie o príjme manžela, ktoré je za celý rok 2017.
  Úhrn jeho príjmov bol vo výške 2445 € a čiastkový základ dane 2171,17 €. Manžel pracoval celý rok.
  Môže si z rozdielu 3813,33 -2445 uplatniť túto odpočitataľnu položku manželka pri ročnom zučtovaní daní?

  Ďakujeme za odpoveď

 134. Dobrý deň,
  neviem si poradiť s týmto: SZČO poberal časť roka 2017 materskú, z pohľadu uplatnenia si
  nezdaniteľnú ročnú čiastku od ČZD je materská vnímaná ako zdaniteľný príjem.
  Môže si teda SZČO uplatniť celoročnú nezdaniteľnú časť?
  Vďaka za odpoveď.

 135. Dobrý deň,
  chcem si preveriť, či bolo správne vykonané RZD 2015.
  Uplatnenie nezdaniteľnej časti ZD na manželku.
  (manželka od 1.1.2015 – 30.6.2015 PN, od 1.7.2015 do 30.9.2015 evidovaná na úrade práce, od 1.10.2015 do 31.12.2015 zamestnaná príjem 423,39).
  Poprosím o postup výpočtu. Dakujem. Cami

 136. Dobrý deň,
  poberám starobný dôchodok od 16.1.2018, ale naďalej pracujem v pôvodnom zamestnaní na trvalý pracovný pomer. Manželka je dlhodobo nezamestnaná, evidovaná na úrade práce, bez akéhokoľvek príjmu. Môžem si v daňovom priznaní za 2018 uplatniť nezdaniteľnú cast základu dane na manželku?
  Ďakujem.
  Marian

 137. Dobrý deň pán Hulitka,
  manžel je zamestnanec s príjmom nižším ako je 19 000 eur ročne, ja som do 31.12.2017 bola na RD od 1.1.2018 evidovaná na ÚP, od 1.2.2018 SZČO (kozmetické služby) s príjmom 900.- eur za rok 2018, od 1.2.2019 som opäť na RD, moje výdaje asi štvornásobne prekročili môj príjem, nakoľko som platila za vybavenie kozmetiky + výrobky ( financie som čiastočne čerpala z úveru, ktorý sme s manželom brali na kúpu domu), do ZP som zaplatila 704.- eura, daňové priznanie ešte nemám urobené ale počítam, že som v strate, môže si manžel, ako zamestnanec uplatniť odpočítateľnú položku 3830,02 eur, na mňa pri ročnom zúčtovaní dani ?
  Ešte by som sa chcela opýtať, keďže od 1.2.2019 som na RD ( materskú som nepoberala, nakoľko som neplatila odvody do SP),budem platiť nejakú alikvotnú čiastku do ZP alebo som oslobodená od platenia?
  Ďakujem.
  S pozdravom
  Mária

  • Dobrý deň pani Mária,

   podľa § 11 zákona o dani z príjmov nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

   – starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti; za vyživované dieťa sa považuje dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
   – v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   – bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
   – považuje za občana so zdravotným postihnutím
   – považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

   Vo Vašom prípade spĺňate podmienku keďže od 1.2.2019 ste na RD.

   Ak ste na RD ste poistencom štátu a tým pádom nemusíte platiť odvody do ZP.

   Mgr. Gábor Hulitka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *