Ako účtovať odmenu konateľa

V článku sa budeme venovať okrem vysvetleniu možných variant na odmien konateľov a spoločníkov aj účtovaniu takýchto príjmov. Ak ste alebo plánujete byť konateľom určite odporúčame nad možnosťami pouvažovať s vašou účtovníčkou. Zmluva o výkone funkcie   Zmluva o výkone funkcie je osobitným typom zmluvy uzatvorenej podľa § 66 ods. 3. Obchodného zákonníka, ktorý vyžaduje […]

Čítajte viac


Uchovávanie a archivácia dokladov

V tomto článku sa pokúsime jednoducho vysvetliť a objasniť ako správne uchovávať a archivovať účtovné a daňové doklady. Mnoho podnikateľov nemá jasno v dĺžke archivácie dokladov. O tom nám hovorí zákon o účtovníctve a zákon o archívoch a registratúrach.   Hlavnou úlohou podnikateľa pri archivácii je zabezpečiť, aby účtovné doklady boli chránené pred stratou, krádežou alebo pred zničením.   Počas podnikania sa stretávame denne s množstvom […]

Čítajte viac


Ako účtovať zábezpeku?

V dnešnej dobe sa zábezpeka používa pri viacerých obchodných stykoch, je to forma majetkovej hodnoty na zaistenie plnenia pre stranu dodávateľa v budúcnosti a na preukázanie záujmu o uzavretie zmluvy zo strany objednávateľa. Pri prenájmoch bytových a nebytových priestorov sa stretávame aj s pojmom kaucia alebo finančná zábezpeka pričom slovo zábezpeka sa používa aj pri DPH voči Finančnej správe SR. Zábezpeku môžeme deliť […]

Čítajte viac


Ako účtovať 321- dodávatelia

Účtovníci a podnikatelia, ktorí účtujú v podvojnom účtovníctve sa veľmi často stretnú s účtom 321. V článku si vysvetlíme použitie tohoto účtu. Účet 321 sa vychádza z účtovnej triedy 3 – zúčtovacie vzťahy. Účtovná trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy  Ako už označenie účtovnej triedy naznačuje, pôjde o zúčtovanie či už z obchodnými partnermi na strane […]

Čítajte viac


Základné funkcie účtovníctva

V tomto článku sa budeme venovať funkciám a zásadám účtovníctva. Účtovníctvo definujeme ako relatívne uzatvorený a vnútorne usporiadaný systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o jej výsledku. Účtovníctvo je podnikovou disciplínou, slúži ako nástroj riadenia podniku aj keď podľa mojej skúseností mikro a malé podniky nevenujú dostatočnú pozornosť účtovníctvu. Predmetom účtovníctva podľa Zákona […]

Čítajte viac