Registrácia pri zásielkovom predaji do Maďarska

Obchodovanie v susedných krajinách je čím ďalej zaujímavejšie pre slovenské firmy, ktorým nestačí len slovenský trh, a preto exportujú do zahraničia. Takouto krajinou je aj Maďarsko so svojím obchodným trhom. Do tejto krajiny veľa slovenských firiem predáva cez internetové obchody formou zásielkového predaja rôzny tovar. O zásielkovom predaji sme už písali, kde sme sa venovali najmä obchodovaniu z hľadiska zákona DPH.

Pri zásielkovom predaji je potrebné si uvedomiť, že je povinnosťou daňovníka si sledovať obrat za každú krajinu zvlášť, do ktorej firma predáva (dodáva tovar).

V tabuľke nižšie môžete vidieť v jednotlivých krajinách výšku limitu pre dodanie tovarov.

Členský štát EÚ

Národná mena

Euro ekvivalent

Belgicko 35.000 EUR
Bulharsko 70.000 BGN 35.791 EUR
Česká republika 1.140.000 CZK 43.420 EUR
Dánsko 280.000 DKK 37.551 EUR
Nemecko 100.000 EUR
Estónsko 550.000 EEK 35.151 EUR
Grécko 35.000 EUR
Španielsko 35.000 EUR
Francúzsko 100.000 EUR
Írsko 35.000 EUR
Taliansko 35.000 EUR
Cyprus 35.000 EUR
Lotyšsko 24.000 LVL 34.433 EUR
Litva 125.000 LTL 36.203 EUR
Luxembursko 100.000 EUR
Maďarsko
8.800.000 HUF
34.671 EUR
Malta 35.000 EUR
Holandsko 100.000 EUR
Rakúsko 100.000 EUR
Poľsko 160.000 PLN 40.000 EUR
Portugalsko 35 000 EUR
Rumunsko 118 000 RON 32.702 EUR
Slovinsko 35.000 EUR
Slovenská republika 35.000 EUR
Fínsko 35.000 EUR
Švédsko 320.000 SEK 33.869 EUR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska
70.000 GBP 79.465 EUR

Pri prekročení týchto limitov v danej krajine vzniká na základe zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) povinnosť sa registrovať v danej krajine pre účely dodania tovarov. Tieto hranice sú určené v rámci EÚ z dôvodu, aby DPH zostávala v krajine kam sa predáva.

Ak vaša spoločnosť obchoduje alebo predáva do Maďarska služby alebo tovar, váš obrat za kalendárny rok nemôže presiahnuť hranicu 35 195 € bez registrácie. Ak prekročíte túto hranicu tak dňom prekročenia tejto hranice vám vzniká registračná povinnosť a to na DAŇOVOM RIADITEĽSTVE V BUDAPEŠTI.

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO V BUDAPEŠTI

Túto registračnú povinnosť máte možnosť si vybaviť osobne v Budapešti alebo poštovou zásielkou na adresu daňového riaditeľstva.

Postup registrácie pre pridelenie DIČ v Maďarsku:

  • Korektné vyplnenie tlačív a ich príloh pod označením 15T201
  • Prílohy:
    1. Potvrdenie z daňového úradu o postavení slovenskej spoločnosti
    2. Podpisový vzor – overený notárom
    3. Plná moc ak to vybavuje iná osoba ako konateľ

Od pridelenia maďarského DIČ bude povinne firma podávať daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie do 20. kalendárneho dňa v nasledujúcom mesiaci do Maďarska. Prvý rok je povinnosť podávať mesačné daňové priznania, ktoré sa podávajú na tlačive typu 1565.

Elektronické podávanie mesačných výkazov je možné len po registrácii spoločnosti cez registračný formulár typu A5T180, kde spoločnosť udeľuje právo fyzickej osobe konať v mene spoločnosti pri podávaní výkazov.Táto osoba musí mať pridelené osobné daňové identifikačné číslo.

Po úspešnej registrácií slovenská firma bude môcť podávať priznania aj elektronicky.

Aj keď sa zdá registrácia na prvý pohľad jednoduchá, musím potvrdiť, že maďarské zákony a legislatíva je omnoho zložitejšia ako naša, a preto odporúčam obrátiť sa pri registrácií na odborníkov resp. na účtovníkov, ktorí ovládajú maďarský jazyk na odbornej úrovni. Tím si ušetríte nie len čas, ale aj financie a nervy.

Ak by ste potrebovali kompletnú registráciu vašej spoločnosti neváhajte nás kontaktovať, aktuálne informácie nájdete v článku registrácia pri zásielkovom predaji do Maďarska v roku 2016.