Uzávierkové operácie za rok 2018

Ste účtovníčka a riešite vyčíslenia hospodárskeho výsledku ako aj daňovej povinnosti u svojho klienta? Uzávierkové operácie patria medzi najnáročnejším operáciám pred samotným  zostavením účtovnej závierky. Nasledujúce rady a postupy môžu slúžiť ako pomôcka pre účtovníkov.
Pred samotnými uzávierkovými operáciami odporúčame naštudovať aktuálne legislatívne zmeny v roku 2018 alebo za ktoré idete vypracovať účtovnú závierku.

,,My osobne si stále preštudujeme aktuálne vydanie ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE!!!“

Dôležité legislatíva pre účtovnú závierku:

– zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
– Opatrenia MF SR,
– Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
Podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) sa zostavuje účtovná závierka ktorá je výsledok celoročnej účtovnej práci.
Predtým, než dôjde k uzavretiu účtovných kníh za rok 2018 sa vykonáva vo firme inventarizácia, vďaka ktorej sa skontroluje vecná správnosť účtovníctva. Pri inventarizácii sa zisťuje skutočný stav majetku a záväzkov a porovná sa s účtovným stavom.
Inventarizácia pomáha udržiavať firemné účtovníctvo v súlade s jeho základnou zásadou – zásadou pravdivého zobrazenia.

Odporúčame najmä pri väčších účtovných jednotkách vykonať nasledujúce práce:

1. Určenie dátumu do ktorej budú účtovné zápisy podľa dokladov a do ktorej budú podľa odhadov,
2. Určenie dátumu do ktorej je nutné odovzdať všetky relevantné informácie na spracovanie UZ,
3. Určenie postupu inventarizácie (zmysle internej smernice)

1. Inventúra a inventarizácia

Podľa § 30 zákon o účtovníctve skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje fyzickou a dokladovou inventúrou a to najmä:
1. Zásoby,
2. Majetok,
3. Pohľadávky a záväzky,
4. Peňažné prostriedky,
Postup inventarizácie k 31.12.2018
1. Kontrola odpisovaného majetku – účet 082
2. Inventúra majetku – účty 021 a 022
3. Inventúra pokladne – účty 211 a 221 a 25 (virtuálna mena)
4. Vyčíslenie materiálu a tovaru na sklade – účty 112 a 132

,,Odporúčame aktualizovať účtovnú osnovu a internú smernicu o použité syntetické a analytické účty“

2. Kontrola bilančnej kontinuitu a prevod zostatkov účtov z 2017.

Zásada bilančnej kontinuitu vyplýva z § 16 zákon o účtovníctve, podľa ktorého konečné zostatky musia zhodovať so začiatočnými stavmi týchto účtov k 1. dňu bezprostredne  nasledujúceho účtovného obdobia.
Postup kontroly:
1. Kontrola zaúčtovanie straty alebo zisku z minulých období – účty 428,429,431,
2. Spárovanie koncových stavov – účty 311,321,211,221,379,378, 365,314,324,345

,,Tieto kontroly sa vykonávajú najlepšie cez hlavnú a pomocné knihy“

3. Kontrola a doúčtovanie bežného roka:

Knihy pohľadávok k 31.12.2018
Knihy zväzkov k 31.12.2018
Knihu bankových účtov k 31.12.2018
Pokladničnú knihu k 31.12.2018
Knihu prijatých a vydaných zálohových faktúr k 31.12.2018
Kontrola mzdových nákladov s Mzdovými listami k 31.12.2018
Kontrola uhradených odvodov na salde SP a ZP k 31.12.2018
Vyčíslovanie nedaňových nákladov 501999, ( PHM) , 518999, nezaplatené služby do 31.12.2018
Vyčíslenie výšky dane z príjmov a zaúčtovanie na 591/341
Vygenerovanie UZ a kontrolovanie strany Aktív  – Pasív
Vyčíslenie dodaných a prijatých služieb od blízkych ľudí (Kúpa a predaj DHM, prijate a dodané služby blízkym osobám)
Vygenerovanie tabuľky na zaplatené daňové licencie a daňové straty z minulých období)
Vyhotovenie poznámok k UZ (poznámky k účtovnej závierke sa zostavujú v rozsahu podľa veľkosti účtovnej jednotky)
Vypracovanie daňové priznania právnickej osoby
Kontrolovanie v UZ a DP výsledku hospodárenia
Podanie účtovnej závierky a daňového priznania

Typ na záver:

Pri vypracovaní účtovnej závierky a podaní daňového priznania nezabudnúť na schválenie účtovnej závierky prostredníctvom valného zhromaždenia. Zákon  prikazuje, aby sa valné zhromaždenie s.r.o. konalo aspoň raz ročne. Schválenie účtovnej závierky je zákonný dôvod na usporiadanie valného zhromaždenia alebo rozhodnutia jediného spoločníka. 
V prípade jednoosobovej spoločnosti podpis jediného spoločníka musí byť úradne overený, ak spoločník v pôsobnosti valného zhromaždenia prijíma niektoré z rozhodnutí podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) alebo podľa § 125 ods. 2 obchodného zákonníka.