Ručenie za DPH v roku 2019

Známe klišé, že neznalosť zákona neospravedlňuje v tomto prípade platí dva krát. Ak poctivo podnikáte a plníte všetky svoje daňové povinnosti, môže sa stať, že budete musieť zaplatiť DPH aj za svojho obchodného partnera.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty z roku 2016 zaviedla zákon, ktorý má slúžiť na zníženie daňových únikov a vyčistenie podnikateľského prostredia. Avšak treba si dať pozor, aby to nebolo práve na váš úkor.

Cieľom finančnej správy je zamedzenie daňových únikov na DPH v prípadoch, kedy je na strane odberateľa uplatnená DPH na vstupe a u dodávateľa buď nie je uplatnená na výstupe alebo je uplatnená a nie je uhradená.

Koho sa týka ručenie na dani z pridanej hodnoty?

Ak prijímate tovar alebo službu na Slovensku od dodávateľa v určitej výške, tak práve do výšky dane z pridanej hodnoty na faktúre ručíte aj vy. V prípade, že váš dodávateľ daň neodviedol alebo sa stal neschopným zaplatiť daň v danom zdaňovacom období a vy ako odberateľ ste o tom vedeli alebo vedieť mali, tak sa stávate zodpovedným ručiteľom. Preto je dobré si premyslieť alebo preveriť s kým obchodujete.

Kedy sa stávate ručiteľom za DPH?

Ručiteľom sa stávate vtedy ak ste o tom mohli vedieť, vedeli alebo mali vedieť, že DPH nebude odvedená a to v týchto prípadoch:

1. Protihodnota za plnenie k cene na faktúre je príliš vysoká alebo príliš nízka bez ekonomického opodstatnenia,
2. Ak odberáte tovar alebo služby od dodávateľa, u ktorého nastali dôvody na zrušenie platcovstva DPH a bol uverejnený v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom,
3. Ak bol členom štatutárneho orgánu dodávateľa aj odberateľa.

Splnené musia byť dve podmienky, aby mohlo byť uplatnené ručenie za DPH dodávateľa, a to DPH nebola zaplatená a je naplnená aspoň jedna domnienka, že odberateľ mal vedieť o tom, že nebude zaplatená.

Čo to znamená pre podnikateľov?

Ak nechcete odviesť DPH za svojho obchodného partnera, vždy si dobre preverte, či náhodu nemá nedoplatky na daniach, v sociálnej alebo zdravotnej poisťovni. Môžete tak ľahko zistiť, či nemá naozaj nedoplatky aj na DPH. Keďže toto ručenie sa týka len dani z pridanej hodnoty netreba sa báť, že by si niekto nárokoval ručenie inou daňou.

Ak sa takýto priestupok zistí a budú splnené obe podmienky, tak daňový úrad vydá rozhodnutie odberateľovi a povinnosti uhradiť nezaplatenú daň. Táto nezaplatená daň bude splatná do 8 dní od doručenia rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať, avšak nedôjde k odkladu povinnosti.