Najčastejšie chyby v podvojnom účtovníctve

Najčastejšie chyby v podvojnom účtovníctve

Keďže už máme polovicu roka 2019 za sebou, tak odporúčame prekontrolovať doterajší stav vášho účtovníctva.

Mnohí z nás nájdu drobné, ale aj závažnejšie nedostatky, ktoré bude treba odstrániť. Rozhodli sme sa vám to o trošku zjednodušiť a dali sme na papier niektoré chyby, ktoré sa vyskytujú v podvojnom účtovníctve. Ubehol polrok, a preto si odporúčame skontrolovať správne zaúčtovanie účtovných prípadov, ktoré ovplyvňujú celkový výsledok hospodárenia spoločnosti.

Myslíme si, že je jednoduchšie skontrolovať pol rok späť ako na konci roka rozmýšľať čo sme robili v januári. Odporúčame prekontrolovať aj vzájomné vzťahy jednotlivých účtovných kníh s hlavnou knihou, kde môžeme veľmi jednoducho nájsť chyby a nedostatky.

Najčastejšie chyby v podvojnom účtovníctve:

 1. Zle nastavená analytika a predkontácie
 2. Stav neuhradených faktúr v knihe prijatých a vystavených faktúr nesedí so stavom v hlavnej knihe na účtoch 321 a 311
 3. Stav pokladničnej knihy sa nerovná so sumou v hlavnej knihe na účte 211
 4. Stav v knihe banky k rovnakému dátumu nesedí so stavom v hlavnej knihe, účet 221
 5. Zaúčtovanie jednej operácie viackrát (duplicita)
 6. Použitie nesprávneho účtu 518xxx (chybná analytika)
 7. Duplicitné účtovanie zálohových faktúr účet 314
 8. Zaúčtovanie chybnej čiastky alebo meny EUR, HUF, USD
 9. Chybne vypočítaná alikvotná čiastka pri uplatnení 80% PHM – pripočítateľná čiastka
 10. Zle zaradený majetok do odpisovej skupiny

Postup opravy:

 1. Vytlačiť hlavnú knihu analyticky a všetky účtovné knihy
 2. Porovnať konečné zostatky na jednotlivých účtoch
 3. Fyzicky poprechádzať účtovné doklady a ich zaúčtovanie
 4. Chyby na jednotlivých účtoch je dobre hľadať v hlavnej knihe na strane MD a DAL
 5. Skontrolovať zaúčtovanie dokladov a ich likvidáciu
 6. Po odstránení chýb vytlačiť hlavnú knihu zaúčtovania

Na priebežnú revíziu účtovníctva odporúčame nájsť si dostatok času alebo osloviť účtovníka, ktorý vie poradiť a pozrieť sa na veci z iného pohľadu. Dokážete tak predchádzať zhonu na konci roka a je to vždy lacnejšie ako platiť pokuty za neskoré opravy alebo odhalené chyby pri daňovej kontrole.