Paušálne výdavky v roku 2017

V predošlom článku som živnostník a mám málo nákladov sme poukázali z praktického hľadiska v akých profesiách vznikajú najmenšie výdavky spojené s podnikaním. V tomto článku poukážeme na zmeny v uplatňovaní pomocou ktorých môžu živnostníci a autori ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Čo sú to paušálne výdavky:

Paušálne výdavky sú jedným zo spôsobov uplatnenia daňových výdavkov pre živnostníkov, ktorí pri prevádzkovaní svojich živností nevytvárajú veľa výdavkov a generujú vysokú pridanú hodnotu. Tento spomínaný spôsob uplatňovania výdavkov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Novelou zákona o dani z príjmov  v roku 2017 nastala v uplatňovaní paušálnych výdavkov významná zmena v prospech podnikateľov na Slovensku. Je to aj opatrenie proti rapidnému znižovaniu počtu živnostníkov na Slovensku.

Od roku 2017 sa zvýšila percentuálna sadzba paušálnych výdavkov zo 40 % na 60 % z úhrnu príjmov. Sumy paušálnych výdavkov sa zvýšili z 5 040 € na 20 000 €/ročne. Ďalšou zmenou je aj zrušenie mesačného limitu (420 €), ak podnikateľ uplatňuje paušálne výdavky a podniká len časť zdaňovacieho obdobia (môže podnikať len 1 mesiac a uplatniť si paušálne výdavky na celý rok 2017).

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2017:

  • živnostník, ak nebol celý rok platiteľom DPH v roku 2017
  • živnostník, ak neuplatňuje skutočné preukázateľné výdavky
  • osoba, ktorá nemá príjem len z prenájmu.

Praxi často dochádza počas roka k zmene neplatiteľa DPH na platiteľa, pričom podľa zákona takýto daňovník si môže uplatniť paušálne výdavky za celý rok.

 Výhody paušálnych výdavkov v roku 2017:

Uplatňovanie paušálnych výdavkov má svoje výhody, ktoré ale nie každému podnikateľovi (daňovníkovi) musia vyhovovať. Najvýznamnejšie výhody sú

  • menšie administratívne zaťaženie
  • nižší rozsah daňového priznania
  • možnosť uplatňovania aj na príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu

Účtovná agenda SZČO pri paušálnych výdavkov:

Počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je podnikateľ povinný viesť:

  • evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane, vrátane prijatých dokladov, ktoré spľnajú náležitosti účtovných dokladov.
  • evidenciu o zásobách a pohľadávkach

Konečné rozhodnutie má prísť na konci účtovného obdobia prakticky v januári a vo februári. Preto odporúčame viesť účtovníctvo priebežne a na konci roku na základe účtovníctva sa rozhodnúť pre lepšiu variantu. Vedením účtovníctva podnikateľ nemôže nič pokaziť a pri prechode z preukázateľných výdavkov na paušálne nebude mať žiadny problém.

K paušálnym výdavkom sa pripočítavajú aj preukázateľne zaplatené poistné do SP a ZP. Ak živnostník (SZČO) je zamestnávateľom, tak k jeho výdavkom poistné za zamestnancov sa nepripočítavajú.

Príklady na uplatňovanie paušálnych výdavkov:

Zmenené výhody v paušálnych výdavkoch ocenia najviac živnostníci, ktorí dosahujú ročné príjmy vyššie ako 12 600 € . Táto suma predstavuje hranicu príjmov, ktorou sa dosiahol strop paušálnych výdavkov v roku 2016 (5 040 €). Od roku 2017 sa hraničná suma posúva na 33 333,34 €.

1. príklad:

Živnostník začal podnikať od 01.01.2017, do konca roka 31.12.2016 bol zamestnanec. 1. rok živnostníkovi vzniká povinnosť platiť si zdravotné odvody v minimálnej výške 61,81€ mesačne. V našom prípade si živnostník nastavil príkaz na úhradu, aby platil odvody v aktuálnom mesiaci. Náš živnostník bude mať ku dňu 31.12.2017 zaplatené všetky odvody za rok 2017.

Tento živnostník podniká v oblasti IT a má pasívny príjem z licenčnej zmluvy vo výške 10 000 €. Ako autor sa dohodol s platiteľom príjmu, že mu nezrazí zrážkovú daň 19%. Základom dane v takomto prípade bude príjem znížený o príspevok do umeleckého fondov.

V tabuľke č. 1 môžete vidieť ako bude vyzerať zdaňovanie príjmov živnostníka pri delení príjmov zo živnosti a autorských honorárov. Na vyčísľovanie daňového a odvodového zaťaženia si vyčíslime aj odvody do zdravotnej poisťovne, ktorá často prekvapí živnostníkov s ročným zúčtovaním a vysokým nedoplatkom.

Druhy príjmov Príjmy zo živnosť podľa (§ 6 ods. 2) Príjmy zo použitia diela (§ 6 ods. 4 )
Počet mesiacov podnikania 12 12
Príjmy v roku 2017 33 000,00 € 10 000,00 €
 Suma paušálnych 60% výdavkov v € 19 800,00 € 6 000,00 €
Zaplatené poistné v roku 2017 (SP,ZP) 741,72 € fond 2 % = 200€
Nezdaniteľná časť na daňovníka v € 3 803,33 € 0,00 €
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť v € 8 654,95 € 3 800,00 €
Daň z príjmov v € 1 644,44 € 722,00 €
– Preplatok  + nedoplatok na ZP  +501,89 € 0,00 €
Celkové daňové a odvodové zaťaženie 1 884,27€ 922,00 €

tabuľka č.1 (vlastné spracovanie)

Výsledkom sú veľmi variabilné možnosti zdanenia autorských honorárov od 1.1.2016. Zvýšením paušálnych výdavkov od roku 2017 to poskytuje autorom/umelcom široké možnosti legálnej optimalizácie daňového a odvodového zaťaženia. Celkové odvodové a daňové zaťaženie máme vo výške 2 806,27 €

Výpočet odvodov do ZP:

Základ dane: 12 458,28
Zaplatené poistné v roku 2017 (SP,ZP) 741,72 €
Vymeriavací základ: 8 882,90 €
Odvody 14%: 1 243,60 €
Zaplatené poistné v roku 2017 (SP, ZP) 741,72 €
Výsledok RZ: 501,88 €

tabuľka č.2 (vlastné spracovanie)

Podľa aktuálnej legislatívy zákona o zdravotnom poistení, vymeriavací základ sa počíta nasledovne: ZD + odvody do SP a ZP sa delia koeficientom 1,486. Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a koeficientu 1,486.

2. príklad:

Ak by si ten istý živnostník nerozdelil príjmy, odvodové a daňové zaťaženie by vyzeralo nasledovne. Rozdiel je vo výške dani z príjmov ako aj vo výške odvodov.

Druhy príjmov Príjmy zo živnosť podľa (§ 6 ods. 2)
Počet mesiacov podnikania 12
Príjmy v roku 2017 43 000,00 €
 Suma paušálnych 60% výdavkov v € 25 800,00 €
Zaplatené poistné v roku 2017 (SP,ZP) 741,72 €
Nezdaniteľná časť na daňovníka v € 3 803,33 €
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť v € 12 654,95 €
Daň z príjmov v € 2 404,44 €
Preplatok nedoplatok na ZP 878,74 €
Celkové daňové a odvodové zaťaženie 4 024,90 €

tabuľka č.3 (vlastné spracovanie)

3. príklad:

Živnostník ktorý podniká už 4. rok v roku 2017 zaplatil nedoplatok na poistnom do SP v celkovej sume 5 400 €. Celkové príjmy živnostníka za rok 2017 sú vo výške 13 400 € a rozhodne sa uplatniť paušálne výdavky. V takomto prípade si môže živnostník uplatniť daňové výdavky len do výšky príjmov, nakoľko pri uplatnení paušálnych výdavkov nie je možné vykázať daňovú stratu.

Druhy príjmov Príjmy zo živnosť podľa (§ 6 ods. 2)
Počet mesiacov podnikania 12
Príjmy v roku 2017 13 400,00 €
 Suma paušálnych 60% výdavkov v € 8 040,00 €
Zaplatené poistné v roku 2017 (SP,ZP) 7 898,28 €
 Zaplatené poistné v roku 2017 do SP 7 156,56 €
Zaplatené poistné v roku 2017 do ZP 741,72 €
Nezdaniteľná časť na daňovníka v € 0,00 €
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť v € 0,00 €
Daň z príjmov v € 0,00 €
Preplatok nedoplatok na ZP -236,74 €
Celkové daňové a odvodové zaťaženie 2 261,54 €

tabuľka č.4 (vlastné spracovanie)

Odporúčanie:

Pri rozhodovaní akú formu uplatňovania daňových výdavkov zvoliť, odporúčame konzultovať situáciu odborníkom, ktorý vie poradiť podľa konkrétnych čísel a situácie ako sa rozhodnúť. Ideálne je viesť jednoduché účtovníctvo počas celého roka a podľa dosiahnutých výsledkov sa rozhodnúť. Ďalej nezabudnúť pri uplatňovaní daňového bonusu na splnenie podmienok pretože by bola škoda prísť o daňový bonus len pre vykazovanie minimálnej daňovej straty.

Ak budete potrebovať pomôcť pri spracovaní jednoduchého účtovníctva, alebo s podávaním daňového priznania za rok 2017, neváhajte nás kontaktovať, pričom máte možnosť sa zúčastniť Seminára na tému Paušálne výdavky živnostníkov v roku 2017.