Paušálne výdavky v roku 2017

V predošlom článku som živnostník a mám málo nákladov sme poukázali z praktického hľadiska v akých profesiách vznikajú najmenšie výdavky spojené s podnikaním. V tomto článku poukážeme na zmeny v uplatňovaní pomocou ktorých môžu živnostníci a autori ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Čo sú to paušálne výdavky:

Paušálne výdavky sú jedným zo spôsobov uplatnenia daňových výdavkov pre živnostníkov, ktorí pri prevádzkovaní svojich živností nevytvárajú veľa výdavkov a generujú vysokú pridanú hodnotu. Tento spomínaný spôsob uplatňovania výdavkov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Novelou zákona o dani z príjmov  v roku 2017 nastala v uplatňovaní paušálnych výdavkov významná zmena v prospech podnikateľov na Slovensku. Je to aj opatrenie proti rapidnému znižovaniu počtu živnostníkov na Slovensku.

Od roku 2017 sa zvýšila percentuálna sadzba paušálnych výdavkov zo 40 % na 60 % z úhrnu príjmov. Sumy paušálnych výdavkov sa zvýšili z 5 040 € na 20 000 €/ročne. Ďalšou zmenou je aj zrušenie mesačného limitu (420 €), ak podnikateľ uplatňuje paušálne výdavky a podniká len časť zdaňovacieho obdobia (môže podnikať len 1 mesiac a uplatniť si paušálne výdavky na celý rok 2017).

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2017:

 • živnostník, ak nebol celý rok platiteľom DPH v roku 2017
 • živnostník, ak neuplatňuje skutočné preukázateľné výdavky
 • osoba, ktorá nemá príjem len z prenájmu.

Praxi často dochádza počas roka k zmene neplatiteľa DPH na platiteľa, pričom podľa zákona takýto daňovník si môže uplatniť paušálne výdavky za celý rok.

 Výhody paušálnych výdavkov v roku 2017:

Uplatňovanie paušálnych výdavkov má svoje výhody, ktoré ale nie každému podnikateľovi (daňovníkovi) musia vyhovovať. Najvýznamnejšie výhody sú

 • menšie administratívne zaťaženie
 • nižší rozsah daňového priznania
 • možnosť uplatňovania aj na príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu

Účtovná agenda SZČO pri paušálnych výdavkov:

Počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je podnikateľ povinný viesť:

 • evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane, vrátane prijatých dokladov, ktoré spľnajú náležitosti účtovných dokladov.
 • evidenciu o zásobách a pohľadávkach

Konečné rozhodnutie má prísť na konci účtovného obdobia prakticky v januári a vo februári. Preto odporúčame viesť účtovníctvo priebežne a na konci roku na základe účtovníctva sa rozhodnúť pre lepšiu variantu. Vedením účtovníctva podnikateľ nemôže nič pokaziť a pri prechode z preukázateľných výdavkov na paušálne nebude mať žiadny problém.

K paušálnym výdavkom sa pripočítavajú aj preukázateľne zaplatené poistné do SP a ZP. Ak živnostník (SZČO) je zamestnávateľom, tak k jeho výdavkom poistné za zamestnancov sa nepripočítavajú.

Príklady na uplatňovanie paušálnych výdavkov:

Zmenené výhody v paušálnych výdavkoch ocenia najviac živnostníci, ktorí dosahujú ročné príjmy vyššie ako 12 600 € . Táto suma predstavuje hranicu príjmov, ktorou sa dosiahol strop paušálnych výdavkov v roku 2016 (5 040 €). Od roku 2017 sa hraničná suma posúva na 33 333,34 €.

1. príklad:

Živnostník začal podnikať od 01.01.2017, do konca roka 31.12.2016 bol zamestnanec. 1. rok živnostníkovi vzniká povinnosť platiť si zdravotné odvody v minimálnej výške 61,81€ mesačne. V našom prípade si živnostník nastavil príkaz na úhradu, aby platil odvody v aktuálnom mesiaci. Náš živnostník bude mať ku dňu 31.12.2017 zaplatené všetky odvody za rok 2017.

Tento živnostník podniká v oblasti IT a má pasívny príjem z licenčnej zmluvy vo výške 10 000 €. Ako autor sa dohodol s platiteľom príjmu, že mu nezrazí zrážkovú daň 19%. Základom dane v takomto prípade bude príjem znížený o príspevok do umeleckého fondov.

V tabuľke č. 1 môžete vidieť ako bude vyzerať zdaňovanie príjmov živnostníka pri delení príjmov zo živnosti a autorských honorárov. Na vyčísľovanie daňového a odvodového zaťaženia si vyčíslime aj odvody do zdravotnej poisťovne, ktorá často prekvapí živnostníkov s ročným zúčtovaním a vysokým nedoplatkom.

Druhy príjmov Príjmy zo živnosť podľa (§ 6 ods. 2) Príjmy zo použitia diela (§ 6 ods. 4 )
Počet mesiacov podnikania 12 12
Príjmy v roku 2017 33 000,00 € 10 000,00 €
 Suma paušálnych 60% výdavkov v € 19 800,00 € 6 000,00 €
Zaplatené poistné v roku 2017 (SP,ZP) 741,72 € fond 2 % = 200€
Nezdaniteľná časť na daňovníka v € 3 803,33 € 0,00 €
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť v € 8 654,95 € 3 800,00 €
Daň z príjmov v € 1 644,44 € 722,00 €
– Preplatok  + nedoplatok na ZP  +501,89 € 0,00 €
Celkové daňové a odvodové zaťaženie 1 884,27€ 922,00 €

tabuľka č.1 (vlastné spracovanie)

Výsledkom sú veľmi variabilné možnosti zdanenia autorských honorárov od 1.1.2016. Zvýšením paušálnych výdavkov od roku 2017 to poskytuje autorom/umelcom široké možnosti legálnej optimalizácie daňového a odvodového zaťaženia. Celkové odvodové a daňové zaťaženie máme vo výške 2 806,27 €

Výpočet odvodov do ZP:

Základ dane: 12 458,28
Zaplatené poistné v roku 2017 (SP,ZP) 741,72 €
Vymeriavací základ: 8 882,90 €
Odvody 14%: 1 243,60 €
Zaplatené poistné v roku 2017 (SP, ZP) 741,72 €
Výsledok RZ: 501,88 €

tabuľka č.2 (vlastné spracovanie)

Podľa aktuálnej legislatívy zákona o zdravotnom poistení, vymeriavací základ sa počíta nasledovne: ZD + odvody do SP a ZP sa delia koeficientom 1,486. Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a koeficientu 1,486.

2. príklad:

Ak by si ten istý živnostník nerozdelil príjmy, odvodové a daňové zaťaženie by vyzeralo nasledovne. Rozdiel je vo výške dani z príjmov ako aj vo výške odvodov.

Druhy príjmov Príjmy zo živnosť podľa (§ 6 ods. 2)
Počet mesiacov podnikania 12
Príjmy v roku 2017 43 000,00 €
 Suma paušálnych 60% výdavkov v € 25 800,00 €
Zaplatené poistné v roku 2017 (SP,ZP) 741,72 €
Nezdaniteľná časť na daňovníka v € 3 803,33 €
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť v € 12 654,95 €
Daň z príjmov v € 2 404,44 €
Preplatok nedoplatok na ZP 878,74 €
Celkové daňové a odvodové zaťaženie 4 024,90 €

tabuľka č.3 (vlastné spracovanie)

3. príklad:

Živnostník ktorý podniká už 4. rok v roku 2017 zaplatil nedoplatok na poistnom do SP v celkovej sume 5 400 €. Celkové príjmy živnostníka za rok 2017 sú vo výške 13 400 € a rozhodne sa uplatniť paušálne výdavky. V takomto prípade si môže živnostník uplatniť daňové výdavky len do výšky príjmov, nakoľko pri uplatnení paušálnych výdavkov nie je možné vykázať daňovú stratu.

Druhy príjmov Príjmy zo živnosť podľa (§ 6 ods. 2)
Počet mesiacov podnikania 12
Príjmy v roku 2017 13 400,00 €
 Suma paušálnych 60% výdavkov v € 8 040,00 €
Zaplatené poistné v roku 2017 (SP,ZP) 7 898,28 €
 Zaplatené poistné v roku 2017 do SP 7 156,56 €
Zaplatené poistné v roku 2017 do ZP 741,72 €
Nezdaniteľná časť na daňovníka v € 0,00 €
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť v € 0,00 €
Daň z príjmov v € 0,00 €
Preplatok nedoplatok na ZP -236,74 €
Celkové daňové a odvodové zaťaženie 2 261,54 €

tabuľka č.4 (vlastné spracovanie)

Odporúčanie:

Pri rozhodovaní akú formu uplatňovania daňových výdavkov zvoliť, odporúčame konzultovať situáciu odborníkom, ktorý vie poradiť podľa konkrétnych čísel a situácie ako sa rozhodnúť. Ideálne je viesť jednoduché účtovníctvo počas celého roka a podľa dosiahnutých výsledkov sa rozhodnúť. Ďalej nezabudnúť pri uplatňovaní daňového bonusu na splnenie podmienok pretože by bola škoda prísť o daňový bonus len pre vykazovanie minimálnej daňovej straty.

Ak budete potrebovať pomôcť pri spracovaní jednoduchého účtovníctva, alebo s podávaním daňového priznania za rok 2017, neváhajte nás kontaktovať, pričom máte možnosť sa zúčastniť Seminára na tému Paušálne výdavky živnostníkov v roku 2017.

 

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

9 odpovedí na “Paušálne výdavky v roku 2017

 1. Dobrý deň,

  uvádzate, že len nad 10000€ sa oplatí si uplatnit paušálne výdavky. Ak mám príjem pod 10000€ a nemám žiadne výdavky sa mi oplatí si uplatnit paušálne výdavky aj tak. Či nie?! Čo ak som inv. dôchodca, aké budem mat odvodové a daňové zaťaženie?! Ďakujem .

  • Dobrý deň,

   v takomto prípade by sme museli skúmať aj výšku nezdaniteľnej čiastky aj odvody do SP a ZP.

   NČ: – Ak by ste poberali dôchodok od 01.01. tak nemáte nárok na NČ alebo ak by dôchodok by bol sumárne za celý rok nižší ako suma nezdanitelnej čiastky tak na rozdiel Vám vzniká nárok. Ak by ste boli poberateľom len v časti roka tak máte nárok na celú sumu NČ.

   Odvody SP: Zákon o sociálnom poistení v tom, či živnostníkovi vznikne alebo nevznikne povinnosť platiť sociálne poistenie, nerozlišuje či je aj dôchodcom pričom poberatelia starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku neplatia odvody na invalidné poistenie vo výške 6 %.

   Odvody ZP: Pre invalidného dôchodcu-živnostníka je výška zdravotných odvodov polovičná,len 7 %.

   Na základe týchto údajov daňovník si vie presne vypočítať daňové a odvodové zaťaženie.

   Ak by ste potrebovali vypracovať daňové priznanie s konkrétnymi číslami neváhajte nás kontaktovať.

   S pozdravom

   Hulitka

 2. Dobry den, chcel by som vas poprosit o informaciu, ci aj naklady za zamestnanca su zahrnute v pausalnych vydavkoch alebo sa to rata extra, taktiez su odvody SZCO zahrnute v pausalnych vydavkoch? Dakujem

  • Dobrý deň,

   ak ste SZČO a si chcete uplatniť paušálne výdavky tak postupujete nasledovne.

   Príjmy x 60% + zaplatené odvody do SP a ZP budú Vaše uplatnitelné výdavky v daňovom priznaní.

   S pozdravom

   Hulitka

 3. Dobrý deň, ako je to so živnostníkom, ktorý nemal žiaden príjem za rok 2017, platil iba odvody do poisťovní a keĎže uplatňuje paušálne výdavky, nemôže vykázať daňovú stratu, ako vyplniť danové priznanie. Ďakujem

  • Dobrý deň,

   odporúčame podať daňové priznanie a vykázať daňovú stratu. V ďalšom zdaňovacom období potom budete mať nárok uplatniť si daňovú stratu. Ak ste ak potrebujete vypracovať daňové priznanie, neváhajte nás kontaktovať.
   S pozdravom Hulitka

 4. Živnostník od 16.3.2017, podáva DP k 30.6.2018. Aké odvody vykáže? 9×61,81 alebo ten marec treba deliť na dni. Aké uvádza do VI. oddielu riadok 10 stlpec 2 a preukázateľne zaplatené poistné? A aké do prílohy č. 3 riadok 13 a 14.
  Ďakujem pekne

  • Dobrý deň,

   uvádzajú sa odvody preukázateľne zaplatené v období roku 2017, pričom mali byť uhradené aj čiastočné za marec. Ak uhradené neboli príde ročné zúčtovanie a živnostník ich doplatí v roku 2018. V prílohách sa uvádzajú odvody, ktoré boli zaplatené v roku 2017 za obdobie roku 2017 a tiež celkové zdravotné odvody, kde môžu byť pripočítané aj uvedené nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

   Ďakujeme

   Ing. Matej Sedliak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *