Daňové priznanie za rok 2018

V článku sa budeme venovať kto a pri akých podmienok musí a môže podať daňové priznanie  za zdaňovacie obdobie 2018.  Ak ste zvedavý kto je povinný, do kedy treba odovzdať priznanie, z čoho z platí daň a sa hradí daň čítajte ďalej. Ak máte účtovníka radšej si nechajte vypracovať daňové priznanie.

Kto je povinný podať daňové priznanie za rok 2018?

Podľa ustanovenia § 15 daňového poriadku musí podať daňové priznanie:

– každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov,

– ten koho vyzve správca dane,

– mal prijem viac ako 50% nezdanitelnej čiastky za rok 2018 t.j. 1.915,01€,

– mal príjem zo zahraničia,

– bol poberateľom starobného dôchodku a mali ste prijem menej ako 1.915,01€,

– mal príjem z prenájmu,

– mal príjem zo závislej činnosti/ zo zamestnania,

– mal príjem z umeleckého výkonu alebo športu,

– vykazuje za podnikanie daňovú stratu,

– mal podiel na zisku z obchodnej spoločnosti,

Pre fyzické osoby sú určené daňové priznania typu A a  B. Konkrétny vzor daňového priznania sa používa v závislosti od dosiahnutých príjmov v roku 2018.

Daňové priznanie typ A podávajú daňovému úradu len fyzické osoby, ktoré mali v roku 2018 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti  podľa § 5 zákona o dani z príjmov (zamestnanie).

V určitých prípadoch fyzická osoba nemusí podávať daňové priznanie. Mnoho daňovníkov si vysporiadajú daňovú povinnosť k dani z príjmov po skončení kalendárneho roka prostredníctvom ročného zúčtovania, ktoré im vykoná ich zamestnávateľ. Povinnosť vyplniť a podať daňové priznanie nevzniká napríklad ani vtedy, ak je zdaniteľný príjem nižší ako 1 915,01 €.

Daňové priznanie typ B podávajú daňovému úradu fyzické osoby, ktoré mali v roku 2018 príjmy zo živnosti, príjmy z poľnohospodárskej výroby, príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, príjmy (úroky) z poskytnutých pôžičiek, príjmy z predaja nehnuteľnosti alebo príjmy z predaja obchodného podielu vo firme.

Prílohy daňového priznania za rok 2018

K daňovým priznaniam sa prikladajú prílohy, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v daňovom priznaní. Prílohy k daňovým priznaniam sú rôzne a ich počet je individuálny.

Prílohy daňového priznania typu A a  B:

– potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti,

– rodný list,

– potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti najmenej 40 hodín,

– PRÍLOHA č. 1 – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona,

– PRÍLOHA č.2 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia,

– Čestné vyhlásenie,

Do kedy treba podať daňové priznanie za rok 2018?

Podľa ustanovenia  49 ods. 2 zákona o dani z príjmov daňové priznanie musíme podať do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za rok 2018 je to 01.04.2019 pondelok, keďže 31.03 je nedeľa.

Ako podať daňové priznanie?

– Priznanie v papierovej forme odovzdané osobne na pobočke daňového úradu

– Priznanie v elektronickej podobe cez portál Finančnej Správy

– Priznanie v papierovej forme podávané/posielané prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu daňového úrad

Podanie daňového priznania elektronicky cez portál FS

Povinnosť komunikovať elektronicky od 1.7.2018 sa bude týkať len fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ide o daňové subjekty, ktoré majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Podanie daňového priznania poštou

Ak nemáte čas alebo možnosť podať priznanie počas otváracích hodín daňových úradov, musíte si zvoliť túto formu, ktorá zostáva jedinou možnosťou, ak nemáte už spomínanú elektronickú komunikáciu. Posielanie daňových priznaní je odporúčané posielať formou doporučeného listu, kde pri kontrole dokážete preukázať podací lístok o podaní daňového priznania.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za 2018

Ak nemáte spravené daňové priznanie alebo účtovníctvo, je možnosť podať oznámenie o odklade do 01.04.2019. Odklad môže byť 3 až 6 mesiacov. V článku nestíham podať daňové priznanie? Aké je riešenie? sme už písali o môžnostiach.

Pri podávaní oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musí daňovník rešpektovať určité pravidlá:

– oznámenie o odklade daňového priznania musí daňovník podať do lehoty na podanie daňového priznania (väčšinou do konca marca nasledujúceho zdaňovacieho obdobia),

– oznámenie o odklade daňového priznania nemôže podať daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v konkurze alebo v likvidácii môže podať správcovi dane žiadosť o predĺženie lehoty (nie oznámenie) najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (väčšinou do konca marca). Správca dane rozhodne, či daňovníkovi v konkurze alebo v likvidácii povolí odklad daňového priznania,

– ak daňovník nemá zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, lehotu na podanie daňového priznania môže predĺžiť maximálne o tri mesiace (ak je lehota na podanie do konca marca, môže predĺžiť lehotu do konca júna),

– ak má daňovník aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, lehotu na podanie daňového priznania môže predĺžiť maximálne o šesť mesiacov (v prípade, že lehota na podanie je do konca marca, daňovník môže predĺžiť lehotu do konca septembra).

 

Ak by ste potrebovali poradiť alebo vypracovať daňové priznanie neváhajte nás kontaktovať na adrese uctovnictvo@ekonoom.sk

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *