Mzdy a personalistika

Či už podnikáte ako živnostník alebo vlastníte obchodnú spoločnosť a vaše podnikanie sa rozbieha, zamýšľate sa akou formou zamestnávať nové pracovné sily. Zákonník práce umožňuje zamestnávať ľudí na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Pri zamestnávaní je povinnosť vyplácať mzdu podľa dohodnutých podmienok v pracovnej zmluve. So zamestnávaním vznikajú mnohé legislatívne povinnosti, ktoré je potrebné splniť. Dochádza tak ku komunikácii s daňovým úradom aj s poisťovňami. Aby ste mali všetko v poriadku, musíte včas zaslať všetky potrebné výkazy. Kto má skúsenosti so spracovaním miezd vie, že to vyžaduje spoľahlivý a dôsledný prístup.

Ak si nie ste istý ako správne vypočítať mzdu pre svojich zamestnancov, poslať výkazy, odviesť povinné sociálne a zdravotné odvody, urobiť ročné zúčtovanie dane a mnoho iného, tak sa obráťte na nás. Máme vybavenú elektronickú komunikáciu pre všetkých klientov, s ktorými spolupracujeme, a preto dokážeme efektívne vybavovať všetky povinnosti týkajúce sa miezd a personalistiky.

Cenník mzdovej agendy

Registrácia zamestnávateľa SP a ZP 50,00 ,- €
Registrácia zamestnanca SP a ZP 9,50 ,- €
Zhotovenie výplatnej pásky 12,00 ,- €
Odhlásenie zamestnanca 9,50 ,- €
Štvrťročný prehľad 10,00 ,- €
Ročné hlásenie 15,00 ,- €
Ročné zúčtovanie dane 8,80 ,- €

Druhy pracovných pomerov

Trvalý pracovný pomer alebo dohoda o vykonávaní práce je vymedzená v slovenskej legislatíve ako pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Vytvárať pracovné miesta môže fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní oznamovacie povinnosti a vytvorí vhodné prostredie pre výkon pracovnej pozície. Musí pri tom dodržiavať zákonom stanovené obmedzenia týkajúce sa vytvorenia pracovných podmienok, uzatvorenia zmluvy, nahlasovacích povinností, ale aj mzdových podmienok. Zamestnávateľ musí poznať legislatívnu úpravu odmeňovania zamestnancov.

Pracovný pomer

Pracovný pomer ustanovuje Zákonník práce podľa, ktorého sa riadi pracovný vzťah zamestnávateľa a zamestnanca. Ide o zmluvný vzťah v rámci, ktorého sa bude vykonávať pracovná náplň zamestnancom pre zamestnávateľa za vopred dohodnutých podmienok. Zákon definuje tento vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca.

Odo dňa nástupu zamestnanca do pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu v termíne vopred určenom, vytvárať podmienky na výkon práce a dodržiavať pracovné podmienky ustanovené legislatívou. Zamestnávateľ a personálne oddelenie musí dbať, aby postupovalo vždy podľa aktuálnej legislatívy, ktorá sa často upravuje a mení. Osoba zodpovedná za zamestnávanie musí byť pravidelne školená, pretože nesprávne postupovanie a výpočty môžu mať vplyv na podnik ako aj na zamestnancov.

Slovenská legislatíva pozná aj špecifické pracovné pomery, ako je:

  • Pracovný pomer na kratší pracovný čas,
  • Delené pracovné miesto,
  • Domáca práca,
  • Telepráca.

Dohoda

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi výnimočne zamestnať fyzickú osobu mimo pracovného pomeru, a to na dohodu ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Pracovný čas na dohodu počas jedného dňa nesmie presiahnuť 12 hodín. Dohoda musí mať písomnú formu a musí spĺňať náležitosti pracovnej zmluvy. Pracovná zmluva sa uzatvára najneskôr deň pred nástupom na výkon práce. Musí byť obojstranne podpísaná, inak je neplatná. Pred vznikom pracovnej pozície je zamestnávateľ povinný nahlásiť nástup zamestnanca na príslušné úrady.

Medzi dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru patria:

  • Dohoda o vykonávaní práce – počas roka môže zamestnanec odpracovať maximálne 350 hodín práce na dohodu o vykonávaní práce, a to v sumáre ak vykonáva práce na dohodu aj pre iného zamestnávateľa.
  • Dohoda o brigádnickej práci študentov – môže vykonávať študent, ktorý je žiakom strednej školy alebo žiakom dennej formy vysokej školy, a to maximálne do dovŕšenia 26 roka. Brigádnická práca študenta môže byť vykonávaná maximálne 20 hodín týždenne a dohoda môže byť uzatvorená maximálne na dobu 12 mesiacov.
  • Dohoda o pracovnej činnosti – môže byť vykonávaná v maximálnom rozsahu 10 hodín týždenne.