Príjmy oslobodené od zdanenia v roku 2018

Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) prináša  viacero zmien pre podnikateľov, ktoré môžu pozitívne ale aj negatívne ovplyvniť podnikateľské prostredie na Slovensku.

V tomto článku sa budeme venovať zmenám v § 9  príjmoch  fyzických osôb, ktoré sú oslobodené od zdanenia a ani ich nemusíme uvádzať v daňovom priznaní za rok 2018.

Medzi príjmy oslobodené od dane v roku 2018 patria napríklad dávky nemocenského poistenia, materské dávky či suma daňového bonusu na dieťa, ale aj daňový bonus na zaplatené úroky.

Dávky, podpory a príspevky:

V roku 2018 sú podľa § 9 zákona o dani z príjmov oslobodené od dane tieto dávky, podpory a príspevky:

 1. dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, plnenia zo starobného dôchodkového sporenia (okrem sumy vyplatenej podľa osobitného predpisu) a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,
 2. dávka a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi (napr. rodičovský príspevok, príspevok na pohreb, prídavky na dieťa, rodičovský príspevok, materské a pod.), ďalšie sociálne dávky a plnenia rovnakého druhu z členských štátov EÚ a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 3. príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, príplatok k peňažnej pomoci v materstve a príplatok k dôchodku vrátane príplatku za výkon funkcie sudcu, sudcu ústavného súdu a prokurátora poskytované podľa osobitných predpisov,
 4. zamestnanecká prémia,
 5. daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky a plnenie rovnakého druhu z členských štátov EÚ a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 6. jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,
 7. dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a Slovenskej informačnej služby poskytované podľa osobitných predpisov. Od dane nie je oslobodený výsluhový príspevok, odchodné a rekreačná starostlivosť.

Príjmy súvisiace s predajom, nadobudnutím hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti:

K zmene došlo v definícií: v § 9 odsek  e) z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty 38) a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo pri splátkovom kalendári, ktoré sú vykonané podľa osobitného predpisu, 38) vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi; rovnako sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu 38b)

 1. príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku. Od dane nie je oslobodený príjem, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
 2. príjem z predaja nehnuteľnosti, na ktorý sa nevzťahuje oslobodenie podľa prvého bodu, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku. Taktiež aj tu platí, že od dane nie je oslobodený príjem, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti podľa prvého bodu,
 3. príjem z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku. V tomto prípade sa za hnuteľnú vec nepovažuje cenný papier,
 4. príjem z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, prijatý touto osobou,
 5. príjem z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo pri splátkovom kalendári, ktoré sú vykonané podľa osobitného predpisu. Patrí sem aj príjem z odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi a taktiež aj príjem z odpisu záväzkov u daňovníka, ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu,
 6. príjem získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnený byt alebo prijatá náhrada za uvoľnený byt užívateľom od oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť podľa osobitných predpisov alebo od dediča oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná táto nehnuteľnosť, v ktorej sa takýto byt nachádza,
 7. a ďalšie.

V prípade predaja nehnuteľností, ktoré sú uvedené v prvých dvoch odsekoch, sa do lehoty (5 rokov) započítava doba, počas ktorej bola takáto nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (ak ide o predaj nehnuteľností po zániku a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov).

Dary, výhry a ceny:

 1. vecné dary alebo peňažné dary poskytované príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, zamestnancom a členom hasičských jednotiek a fyzickým osobám pri záchrane života a majetku,
 2. výhry v lotériách a iných podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe vydaného povolenia a obdobné výhry zo zahraničia,
 3. prijaté ceny alebo výhry neuvedené v predchádzajúcom bode v hodnote, ktorá neprevyšuje sumu 350 € za cenu alebo výhru. Cenou alebo výhrou sa rozumie:
 4. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže. Od dane nie je oslobodená odmena, ktorá je zahrnutá do takejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny,
 5. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,
 6. cena zo športovej súťaže. Od dane nie je oslobodená cena zo športovej súťaže, ktorú prijal daňovník a ktorého športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou.

Náhrady oslobodené od dane v roku 2018:

Zmena nastala v definícií: v § 9 odsek y) nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí 37ab) určenom výhradne na vzdelávací účel a nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu; 59ia) za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním,

 1. prijaté náhrady škôd,
 2. náhrady nemajetkovej ujmy (okrem náhrady nemajetkovej ujmy uvedené v § 8 ods. 1 písm. n)),
 3. plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti (živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok),
 4. plnenia z poistenia majetku,
 5. plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu,
 6. nepeňažné plnenie poskytnuté lekárom formou stravy
 7. a ďalšie.

Príjmy oslobodené od dane najviac do výšky 500 €:

 1. príjem z prenájmu (podľa § 6 ods. 3) a príjem z príležitostných činností (podľa § 8 ods. 1 písm. a)).
 2. príjem (už znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7) z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z prevodu časti na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva (ak daňovník dosiahol aj súčasne príjmy podľa predošlého bodu – z prenájmu a príležitostných činností, tak príjem je oslobodený len najviac v úhrne 500 €),
 3. príjem (náhrada) za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,
 4. príjem (podiel) člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku. Limit 500 € sa považuje za príjem od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,
 5. a ďalšie.

Ostatné oslobodené príjmy:

Zmena nastala v definícií: v § 9 odsek n) suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti 57) (ďalej len „daňový bonus”) vyplatená daňovníkovi podľa § 33, suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie 57a) (ďalej len „daňový bonus na zaplatené úroky“) podľa § 33a a plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

 1. príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu a obdobné plnenie poskytované zo zahraničia,
 2. plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,
 3. úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane,
 4. úver a pôžička (podľa § 3 ods. 2 zákona),
 5. daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane (podľa § 3 ods. 2 zákona),
 6. iné príjmy uvedené v § 9 zákona o dani z príjmov.

 

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

4 odpovedí na “Príjmy oslobodené od zdanenia v roku 2018

  • Dobrý deň,

   všeobecne platí, že dar nie je predmetom dane z príjmu, ale výnimkou je ak vznikol v súvislosti s výkonom zamestnania alebo podnikania (napr. dar od zamestnávateľa).

   Ďakujeme

   Ing. Matej Sedliak

 1. Dobrý deň,
  Chcem sa spýtať či konateľka a zároveň spoločníčka s.r.o., ktorá nieje zamestnancom si musí platiť preddavky do ZP počas rodičovskej dovolenky?

  Za odpoveď ďakujem

  • Dobrý deň,

   rRodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Je upravený zákonom č. 571/2009 Z. z. rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“) Príjemcom rodičovského príspevku je tzv. „oprávnená osoba“, ktorou je za bežných okolností rodič dieťaťa. Rodičovský príspevok však môže poberať len jeden z nich podľa ich vzájomnej dohody. Podmienky nároku na rodičovský príspevok sú úplne odlišné od podmienok na materskú dávku. Pre poberanie rodičovského príspevku postačuje, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku.

   Ďalej podľa § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) je za fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok, platiteľom zdravotného poistenia štát.

   Nemusíte platiť ZP.
   S pozdravom

   Mgr. Gábor Hulitka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *