Spôsoby účtovania skladových zásob

Ste podnikateľ, ktorý  má predajňu alebo e-shop? Poznáte svoje povinnosti ohľadom skladovej evidencie? Častá otázka podnikateľa ako aj účtovníka, či je nutné viesť skladovú evidenciu počas roka. V článku sa venujeme definícií, vysvetleniu ako treba viesť skladovú evidenciu zásob.

Delenie skladových zásob

Podľa § 17 postupov účtovania v PÚ  zásoby sú súčasťou krátkodobého majetku účtovnej jednotky, ktorý sa člení na:

a) zásoby,

b) krátkodobý finančný majetok,

c) krátkodobé pohľadávky.

Zásobami sú:

a) materiál,

b) nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá,

c) tovar.

Materiál

Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly, hmotný majetok podľa § 13 ods. 7 postupov účtovania v PÚ, pričom:

1. ako suroviny sa účtujú hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,

2. ako pomocné látky sa účtujú hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu, napríklad lak na výrobky,

3. ako prevádzkové látky sa účtujú hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, čistiace prostriedky,

4. ako náhradné dielce sa účtujú predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu,

5. ako o obaloch sa účtuje, ak slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov; a ak nevratné obaly sa dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom.

Nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá

O nedokončenej výrobe sa účtuje, ak ide o produkty, ktoré už prešli jednou alebo niekoľkými výrobnými operáciami a nie sú už materiálom, ale nie sú ešte hotovým výrobkom. Medzi nedokončenú výrobu sa zahŕňajú tiež nedokončené výkony iných činností, pri ktorých nevznikajú hmotné produkty, napríklad služby súdnych exekútorov a architektov.

O polotovaroch vlastnej výroby sa účtuje, ak ide o oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a dokončia sa alebo skompletizujú do výrobkov v ďalšom výrobnom procese.

O výrobkoch sa účtuje, ak ide o predmety vlastnej výroby určené na predaj mimo účtovnej jednotky alebo na spotrebu vo vnútri účtovnej jednotky.

V zásobách sa účtujú aj zvieratá, ktorými sú mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm a psy.

Tovar

O tovare sa účtuje, ak sa nakupuje s cieľom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali (účtová skupina 62 – Aktivácia) a odovzdali do vlastných predajní účtovnej jednotky.

Spôsoby účtovania skladových zásob

Účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa môžu rozhodnúť, či chcú účtovať zásoby spôsobom A alebo spôsobom B. Spôsobom A musia účtovať účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom.

Pri spôsobe A účtovania skladových zásob sa obstaranie zásob účtuje na účet skladu (zvyšuje sa majetok), čo znamená, že pri obstaraní zásob nevzniká ešte náklad, ktorý by znížil základ dane. Náklad vzniká až pri vyskladnení zásob zo skladu, napr. z dôvodu predaja.

Pri spôsobe B účtovania skladových zásob vzniká náklad už v momente obstarania zásob (nákupu). Na konci účtovného obdobia sa zaúčtuje začiatočný stav zásob do nákladov a konečný stav zásob (zistený na základe inventúry a inventarizácie), ktorý vyjadruje, koľko zásob má účtovná jednotka na sklade. Zaúčtovaním konečného stavu zásob sa z účtovníctva odrátajú náklady, ktoré k danému účtovnému obdobiu neprislúchajú.

Spôsob A aj spôsob B účtovania zásob majú však rovnaký vplyv na výsledok hospodárenia, základ dane uvedený v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby a vyčíslenie majetku za dané účtovné obdobie a v účtovnej závierke.

Vedenie skladovej evidencie

Ustanovenie § 43 ods. 14 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve definuje, že  druhy materiálov účtovaných priamo do spotreby bez zaúčtovania na sklad sú uvedené vo vnútornom predpise účtovnej jednotky so zohľadnením toho, že spotreba materiálu vykázaná v účtovnej závierke zodpovedá skutočnej spotrebe materiálu.

Podľa internej smernice teda môže účtovná jednotka účtovať priamo do spotreby, t. j. nie na sklad. Analytická, resp. operatívna evidencia je špecifikovaná v § 45 opatrenia.

Slúži na identifikáciu zásob a obsahuje najmä:

– označenie,

– dátum obstarania,

– dátum vyskladnenia,

– ocenenie,

– údaje o množstve zásob.

Vedie sa podľa druhov alebo skupín zásob na skladových kartách alebo súborov dát z počítača.

Pri vedení skladu spôsobom B je vyslovene povinnosť uvedené zásoby sledovať aj počas roka (§ 43 ods. 6 opatrenia). Platí totiž, že ak sa použije spôsob B účtovania zásob, analytická evidencia sa vedie formou skladovej evidencie tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny zásob aj v priebehu účtovného obdobia. Avšak v prípade špecifického druhu zásob účtovaných priamo do spotreby platí, že analytická evidencia sa vedie v praxi skôr v prípade významných položiek.

Povinnosť viesť analytickú evidenciu stanovuje aj § 14 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Je tam uvedené, že ak to povaha majetku vyžaduje, vedie sa analytická evidencia aj v jednotkách množstva a obsahuje aj iné údaje pre potreby účtovnej jednotky.

Aj zásoby účtované priamo do spotreby sú zásobou. A ak je napr. povinnosť sledovať poskytnuté náradie, ochranné pomôcky podľa zamestnancov, ktorým sa pridelili, je nutné uvedené priebežne i inventarizovať, teda viesť v analytickej evidencii, aby účtovná jednotka mohla tieto údaje získať z nejakej zostavy (napr. z Excelu, resp. skladovej evidencie).    

Rada na záver:

Účtovaním priamo do spotreby sa majetok v hlavnej knihe nepremietne pričom spôsoby účtovania zásob majú však rovnaký vplyv na výsledok hospodárenia. Ak by ste počas roka nerobili priebežnú evidenciu skladových zásob by ste porušovali (§ 43 ods. 6 opatrenia) a mohli sa ocitnúť v nepríjemnej situácií pri daňovej kontrole zameranú na DPH alebo dane z príjmov.

Pre plnohodnotnú skladovú evidenciu odporúčame mať vypracovanú smernicu na vedenie skladovej evidencie ako aj presný analytický účtovný rozvrh, kde správca dane alebo kontrolór vie si jednoducho odkontrolovať inventúrny zostatok s hlavnou knihou podľa druhy zásob.

Pri vypracovaní smernice pre vedenie skladovej evidencie Vám vieme pomôcť v rámci poradenstva.

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *