Kto musí mať účtovnú závierku overenú audítorom?

Čo uvádza zákon o povinnosti overenia účtovníctva audítorom?

Zákon uvádza jednoduché vymedzenie povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom, a to pre:

  • Obchodné spoločnosti a družstvá
  • Obchodné spoločnosti a družstvá, ktorých cenné papiere sú obchodovateľné na regulovanom trhu
  • Spoločnosti, ktorým túto povinnosť ukladá osobitný predpis
  • Spoločnosti podľa §17a zákona o účtovníctve, ako sú banky, poisťovne, správcovské spoločnosti a iné.

Vieme, že obchodná spoločnosť môže byť spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť, komanditná alebo akciová spoločnosť. Avšak prvou podmienkou pre povinnosť vykonávať audit je povinné vytváranie základného imania. Túto povinnosť majú len akciové spoločnosti, s.r.o. a družstvá. Komanditná a verejná obchodná spoločnosť nemá povinnosť vytvárať základné imanie, a preto sa na ne nevzťahuje povinnosť auditu účtovnej závierky.

Druhou podmienkou sú kritériá veľkosti, a to za dané účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Musia splniť aspoň dve z troch podmienok:

  • Celková suma majetku vyššia ako 1 000 000 EUR, pričom ide o majetok zistený zo súvahy v ocenení neupravenom o oprávky.
  • Čistý obrat vyšší ako 2 000 000 EUR vykonaný bežnou činnosťou účtovnej jednotky.
  • Priemerný prepočítaný počet zamestnancov nad 30.

Kedy musí byť audit účtovnej závierky vykonaný ?

Účtovná závierka sa vykonáva po účtovnom období, o ktorom sa účtovalo pričom podľa § 19 zákona o účtovníctve musí byť overené najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

Kto vykonáva audit?

Audit vykonáva znalec, ktorého úlohou je vykonať analýzu v podniku s cieľom vyjadriť názor na presnosť a pravdivosť účtovnej závierky v danej spoločnosti. Najčastejšie sa využíva audit ako externá služba, kedy ide o nezávislú osobu audítora.

Audítorom môže byť fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorov, ktorý vedie Úradu pre dohľad nad výkonom auditu a má licenciu na vykonávanie auditu. Audítorom môže byť právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností, ktorý vedie Úradu pre dohľad nad výkonom auditu a má licenciu. Audítor a audítorská spoločnosť sú pri výkone auditu nestranní a nezávislí od spoločnosti, v ktorej vykonávajú audit. To znamená, že nesmú vykonávať audit v podniku, ak nie sú od nej nezávislí.

Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ účtovnej spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu Mateja Bela so špecializáciou na malé a stredné podniky. Odborne sa venuje problematike účtovníctva. Je autorom mnohých článkov o daňovej problematike. Vo voľnom čase sa rád venuje športu.

Odpoveď na “Kto musí mať účtovnú závierku overenú audítorom?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *