Práva a povinnosti zamestnanca 2017

Pripravili sme krátky článok o právach a povinnostiach zamestnancov. Všetky informácie nájdete v aktuálnom Zákonníku práce pre rok 2017.

Základné povinnosti zamestnanca

Upravuje § 81 Zákonníka práce, v ktorom je zamestnanec povinný najmä:

 1. pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi; nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu,
 2. byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,
 3. dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol nimi riadne oboznámený,
 4. v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,
 5. hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,
 6. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám

Základné práva zamestnanca

1. Nárok na dovolenku

Podľa § 100 na základe odpracovaných dní alebo pomernú časť roka podľa veku zamestnanca. Základná výmera dovolenky je v kalendárnom roku je:

 • 4 týždne,
 • 5 týždňov pre zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku,
 • 8 týždňov pre pedagogického zamestnanca.
 • Dovolenka sa poskytuje v dňoch, prípadne v poldňoch, ak je nutné vypočítať zamestnancovi alikvotný nárok na dovolenku za čas trvania jeho pracovného pomeru voči zamestnávateľovi. Dovolenka sa neposkytuje v hodinách, pretože by to bolo v rozpore s účelom dovolenky.
 • Týždňom dovolenky sa podľa § 110 ods. 1 ZP rozumie 7 po sebe nasledujúcich dní. Je to bežný, nie kalendárny týždeň. Ide o týždeň bez ohľadu na to, ktorým dňom sa začína. Výnimkou je profesionálny športovec v pracovnoprávnom vzťahu voči zamestnávateľovi.
 • Dovolenka za odpracované dni: Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku

2. Nárok na materskú dovolenku

Ženy  ako aj iné osoby (poistenci) majú v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa nárok na materskú dovolenku v trvaní od 28 až 34 týždňov. Ak ide o osamelú ženu alebo inú osobu, patrí im materská dovolenka v trvaní 31 až 37 týždňov. Ak žena porodila zároveň dve deti alebo viac detí patrí jej materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa. Od 01.05.2017 je materský príspevok vo výške 75% z hrubej mzdy, ktorý maximálne  v 30-dňovom mesiaci teda bude 1 306,40 eura (75 % z 58,0603 x 30 dní),  pri 31-dňovom mesiaci 1 349,90 eura (75 % z 58,0603 x 31 dní).

V prípade zamestnanca , ktorý mám nového zamestnávateľa sa materské vypočíta z vymeriavacieho základu dosiahnutého v novom zamestnaní ak sa poistné v novom zamestnaní pred nástupom na materské zaplatilo najmenej za 90 kalendárnych dní (nepočítajú sa dni, za ktoré sa podľa § 140 ZSP poistné neplatí).

3. Nárok na jedno teplé jedlo

Zamestnanec má nárok na jedlo podľa   152 vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie vykonávať stravovacie služby. Nárok na teplé hlavné jedlo má zamestnanec, ktorý odpracoval viac ako štyri hodiny.

4. Nárok na mzdu za vykonanú prácu

Nárok na mzdu podľa § 118, za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, daňový bonus, náhrada príjmu pri PN.

5. Nárok na náhrady za neodpracované dni

Podľa § 136 až § 141a Zákonníka práce, a prekážky v práci na strane zamestnávateľa:

 • 1 -2 deň: na účasť na pohrebe rodiča, súrodenca, manžela súrodenca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb
 • pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas najviac na 7 dní v kalendárnom roku na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, a ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času a zamestnanec už vyčerpal pracovné voľno, za ktoré patrí náhrada mzdy. Do nevyhnutne potrebného času sa započíta nielen čas vlastného vyšetrenia alebo ošetrenia, ale aj cesta tam a späť, pokiaľ zasiahla do pracovného času.
 • pracovné voľno bez náhrady mzdy na 1 deň pri vlastnej svadbe zamestnanca
 • pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas najviac na 1 deň z dôvodu znemožnenia cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec ťažko zdravotne postihnutý
 • pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas pri nepredvídanom prerušení premávky alebo meškaní pravidelnej verejnej dopravy, ak nemohol zamestnanec dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným spôsobom
 • pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 1 deň pri sťahovaní zamestnanca v tej istej obci a najviac na 2 dni pri sťahovaní do inej obce. Ak sa zamestnanec sťahuje v záujme zamestnávateľa, poskytne sa pracovné voľno v uvedenom rozsahu s náhradou mzdy
 • Zamestnávateľ, ktorý umožní zamestnancovi zvýšiť si kvalifikáciu, poskytne zároveň tomuto zamestnancovi aj pracovné voľno s náhradou mzdy, a to v závislosti od druhu zvýšenia kvalifikácie nasledovne: od 1 do 40 dní. Poskytovanie pracovného voľna a náhrady mzdy pri ďalšom vzdelávaní zamestnanca nepatrí medzi právne povinnosti zamestnávateľa. Všetky náhrady sú poskytované len výlučne na pracovný pomer.

6. Nárok na voľno pri vybavovaní občianskych povinností

 • svedka, tlmočníka, znalca, iných osôb predvolaných na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne územnej samosprávy,
 • pri poskytnutí prvej pomoci,
 • pri povinných lekárskych prehliadkach,
 • pri opatreniach proti prenosným chorobám, pri iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti,
 • pri izolácii z dôvodov veterinárno-ochranných opatrení,
 • pri mimoriadnych udalostiach, v prípadoch keď je fyzická osoba povinná podľa osobitných predpisov poskytnúť osobnú pomoc,
 • pri povinnej účasti zamestnancov na rekondičných pobytoch.

                                                                                                                                                                            Zdroj obrázku: Designed by rosapuchalt / Freepik.

Všetky a práva a povinnosti patria pod oblasť pracovného práva, a preto odporúčam otázky ohľadom pracovných záležitostí stále konzultovať z vašim advokátom.

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

17 odpovedí na “Práva a povinnosti zamestnanca 2017

 1. Dňa 2.1.2017 som sa zamestnala pracovný pomer trval od 2-5. mája , citujem -Zmluva a dielo uzatvorená v zmysle paragrafu 631 a nasl. občianskeho zákonníka.predmetom tejto zmluvy je zdravotný dozor.Odmena za vykonanie práce vo výške 120 eur., pre túto zmluvu platia platia príslušné ustanovenia . Občianského zákonika najmä 631 až 643. Zaslala som poštou na ˇUrad práce kópiu zmluvy.napísali mi že v zmysle paragrafu 36 ods. 1 písm. 0(zákona o službách zamestnaní sa vyraďuje zo zamestnania..Chcem sa opýtať či ma mali vyradiť z evidencie ,ved môj zárobok nepresiahol 148 eur.
  Následne som sa zamestnala na zmluvu : Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená podľa paragrafu 6 yákon č. 406/2011 Zz o dobrovolníckej z a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami.maximálna paušálna náhrada pre dobrovoľníka je v pozícii zdravotníka v ŠvP je 23 E na deň. Ako dobrovoĺník som vykonávala činnos´t od 8-12.mája

  Od 15-19 mája som nepracovala ani nevykonávla činnostˇu žiadného zamestnávateľa .

  Od 22.5-do 26.5,od 29mája do 2. júna.2017 so opäť pracovala na zmluvu citujem:-Zmluva a dielo uzatvorená v zmysle paragrafu 631 a nasl. občianskeho zákonníka.predmetom tejto zmluvy je zdravotný dozor.Odmena za vykonanie práce vo výške 150 eur.,
  Od 5-9 júna,od 12-16 júna,od 19-do 23 júna od 26-29. júna mám pracovať taktiež na :Zmluva a dielo uzatvorená v zmysle paragrafu 631 a nasl. občianskeho zákonníka.predmetom tejto zmluvy je zdravotný dozor.Odmena za vykonanie práce vo výške 150 eur.,

  Chcem sa Vás opýtať od ktorého dňa ma mali vyradiť z evidencie uchádzačov o zamestnanie. z úradu práce
  Chcem sa opýtať mám nárok na dovolenku keď že môj pracovný pomer ma má trvať do 30.júna .
  Sú povinný platit mi dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie.

  Za odpoveď vopred ďakujem.P. Harčárov

  • Dobrý deň,
   pochopil som správne, že máte pracovný pomer od 02.01.12017 na základe pracovnej zmluvy?!
   Ak áno zmysle paragrafu 36 ods. 1 písm. odsek a) zákona o službách zamestnaní úrad Vás musela vyradiť, lebo ste splnili podmienku.

   Odpoveď:

   1. Vyradiť Vás mali od 02.01.12017 ak máte pracovnú zmluvu.
   2. Máte nárok na dovolenku podľa odpracovaných dní.
   3. Ak máte pracovnú zmluvu zamestnávateľ je povinný platiť sociálne aj zdravotne odvody za Vás

   S pozdravom

   Hulitka

 2. Dobrý deň,
  prosím Vás o radu. Som zamestnancom na TPP v jednej firme a mám ešte aj uzatvorenú dohodu o vykonaní práce v ďalšej firme. Môžem uzatvoriť dohodu o vykonaní práce ešte v tretej firme na ten istý rok a odpracovať tak ďalších maximálne 350 hodín? Ďakujem za odpoveď. Michal

  • Dobrý deň,

   od 1.5.2017 sa menia podmienky len pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce a nie pre každého dohodára. Teda áno, je možné, aby ste uzatvorili ďalšiu dohodu o vykonaní práce a súčasne aj dohodu o pracovnej činnosti. V zmysle § 226 Zákonníka práce môže dohodu o vykonaní práce uzatvoriť zamestnávateľ len s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Túto dohodu možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

   Dohoda o pracovnej činnosti môže byť uzatvorená v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

   S pozdravom

   Hulitka

 3. Dobrý večer, chcela by som sa informovať. 16.9 (sobota)sa vydávam. Mám nárok na nejaké voľno, keď 15.9 je štátny sviatok. No zároveň som 1.9nastupila do novej práce. Ďakujem

  • Dobrý deň,

   podľa zákonníka práce § 141 odsek 2 písm. e) máte nárok na platené voľno.

   Znenie:
   e) svadba; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe a pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca,

   Veľa šťastia v manželstve.

   S pozdravom

   Hulitka

 4. Mám fond pracovného času nepravidelný. V mesiaci júl som odpracoval úplný fond pracovného času a nadčase 5 hodín, už pred koncom mesiaca. Potom mi zomrel svokor a pohreb som aj vybavoval. Mám nárok na dva platené dni keď fond pracovného času som už pre úmrtím splnil ?
  Ďakujem za odpoveď.

 5. Dobrý deň. Chcem sa opýtať: 1.- či mám nárok na jeden deň voľna keď mi zomrel starý rodič. V práci mi tvdia že len keď sme žili v spoločnej domácnosti. 2.- pri darovaní krvi celý deň ( po odbere sa mi točí hlava). 3.- pri návšteve lekára mimo miesta trvalého bydliska je tiež nárok na celý deň voľna, a v mieste trvalého bydliska na cca 4 hodiny?

 6. Dobrý deň,
  má zamestnanec nárok na ďalších 7 dni na ošetrenie u druhého zamestnávateľa, ak v danom roku už vyčerpal 7 dni u prvého zamestnávateľa.
  ďakujem

 7. Dobrý deň,
  náš zamestnanec sa žení v sobotu, má nárok na platené voľno deň pred svadbou?
  Ďakujem za skorú odpoveď

  • Dobrý večer,

   podľa Zákona č. 311/2001 Z. z.Zákonníku práce § 141 odsek 2, písmeno e) postupuje nasledovne:

   – svadba; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe a pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca.

   S pozdravom

   Hulitka

 8. Dobrý večer,chcem sa opýtať, pracujem na TTP(osmičky),mám dohodu a chcela by som este vykonávať osobnú asistenciu na dohodu. Kolko môžem hodín ročne odrobiť na dohodu? 350hodin na kazdu dohodu alebo je to spolu za všetky dohody 350hodin.Dakujem

  • Dobrý deň,

   z Vášho komentára nie je jasné či teda pracujete na dohodu alebo na trvalý pracovný pomer. Osobná asistencia nie je príjem zo závislej činnosti na dohodu. Ide o iný druh príjmu podľa §6.

   Ďakujeme

   Ing. Matej Sedliak

 9. Dobrý deň, od januára som nastúpila v novom zamestnaní. Zamestnávateľ však odmietol uzatvoriť pracovnú zmluvu od 1.1.(sviatok), takže mám pracovnú zmluvu na dobu určitú 1 rok od 2.1.2019. Podľa ZP má zamestnanec nad 33 rokov nárok na 5 týždňov dovolenky za rok. Na výplatnej páske za 1/2019 mám uvedené, že mám dovolenku na rok 2019 iba 23 dní. Zamestnávateľ uviedol, že som neodpracovala celý január, preto údajne nemám nárok na pomernú časť dovolenky za január! Odpracovala som všetky pracovné dni, mala som aj nadčas. Som zamestnaná v jednosmennej prevádzke, 40 hod. /týž.. Ďakujem.

  • Dobrý deň,

   podľa § 100 – 102 zákona č. 311/2001 Z. z.Zákonník práce zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na:

   a) dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,

   b) dovolenku za odpracované dni,

   c) dodatkovú dovolenku,

   § 101

   Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.

   § 102

   Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

   S pozdravom

   Mgr. Gábor Hulitka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *