Klasifikácia budov v účtovníctve

Odpisovanie budov od roku 2015 spôsobuje mnoho nejasností, a to z toho dôvodu, že sa rozdelilo ich odpisovanie do dvoch odpisových skupín. Pôvodne boli budovy zaradené do odpisovej skupiny 4 a odpisovali sa 20 rokov. Po novom sa budovy rozdelili do skupiny 5 a 6. Je veľký záujem zo strany podnikateľov o zaradenie budovy do správnej odpisovej skupiny lebo je rozdiel, či budeme budovu odpisovať 20 alebo 40 rokov najmä z pohľadu daňovo uplatniteľných výdavkov. Rozhodli sme sa napísať článok, kde budú vysvetlenia k jednotlivých klasifikáciám budov.

 

Malo by to podnikateľom a nám účtovníkom uľahčiť určenie využitia budovy a jej následné zaradenie do odpisovej skupiny.

 

V dávnejšom článku o zmene odpisovania budov sme uviedli dôležité zmeny a klasifikáciu budov, ktorá však nie je dostatočná pre presnejšie zaradenie budovy. Taktiež netreba zabúdať na pravidlo, že budova sa zaradí do odpisovej skupiny podľa jej využitia a pri viacerých činnostiach rozhoduje tá, ktorá zaberá najväčšiu úžitkovú plochu. Definovanie budov upravuje opatrenie, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb – Opatrenie č. 128/2000 Z. z.

Klasifikácia bytových a nebytových budov

1 BUDOVY
11 Bytové budovy
111   Jednobytové budovy
1110   Jednobytové budovy
– oddelené domy, ako sú rodinné domy, horské chaty, poľnohospodárske bodovy určené na bývanie, vidiecke domy, letné sídla, víkendové sídla atď.
– polooddelené a terasovité domy, kde každý byt má vlastný vchod priamo z prízemia.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– nebytové poľnohospodárske budovy 1271.
112   Dvojbytové a viacbytové budovy
1121   Dvojbytové budovy
– oddelené domy, polooddelené domy a terasovité domy s dvoma bytmi so spoločným vchodom.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– polooddelené domy a terasovité domy, kde každý byt má vlastný vchod priamo z prízemia 1110.
1122   Trojbytové a viacbytové budovy
– ostatné bytové budovy, ako sú rodinné domy s tromi bytmi, nájomné domy a apartmánové domy s tromi alebo viacerými bytmi v osobnom vlastníctve.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– verejné bytové budovy 1130,
– hotely 1211,
– internáty, dovolenkové kempingy a bungalovy 1212.
113   Ostatné budovy na bývanie
1130   Ostatné budovy na bývanie
– ostatné bytové budovy spolu s bytmi a opatrovateľskými domami pre starších, so študentskými domami, s detskými útulkami a zariadeniamy pre ostatné sociálne skupiny, ako sú domy pre dôchodcov, internáty, robotnícke hotely, bratské domy, detské domovy, útulky pre bezdomovcov atď.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– nemocnice a kliniky 1264,
– zdravotnícke zariadenia so zdravotníckou alebo s lekárskou pomocou 1264,
– väznice, kasárne 1274.

 

12   Nebytové budovy
121   Hotely a podobné budovy
1211 Hotelové budovy
– hotely, motely, hostince, penzióny a podobné ubytovacie zariadenia bez reštauračných zariadení alebo s reštauračnými zariadeniami.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
– oddelené reštaurácie a bary.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– reštauračné zariadenia v bytových budovách 1122,
– mládežnícke hotely, horské chaty, kempingy, bungalovy 1212,
– reštauračné zariadenia integrované v nákupných strediskách 1230.
1212 Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty
– turistické chaty pre mládež, horské chaty, detské a prázdninové tábory, bungalovy, dovolenkové a oddychové sídla a ďalšie ubytovacie zariadenia pre dovolenkujúcich, i.n.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– hotely a podobné ubytovacie zariadenia 1211,
– zábavné a oddychové parky 2412.
122   Budovy pre administratívu
1220  Budovy pre administratívu
– budovy na obchodné účely, na úradnícke a administratívne účely, napríklad banky, pošty, mestské úrady, vládne budovy, cirkevné úrady atď.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
– konferenčné a kongresové centrá, súdy, parlamentné budovy.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– úrady integrované v budovách na iný účel.
123   Budovy pre obchod a služby
1230  Budovy pre obchod a služby
– obchodné centrá, obchodné kluby, obchodné domy, oddelené obchody a butiky, výstavnícke a aukčné haly, tržnice, autoservisy (čerpacie stanice).
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– obchody integrované v bytových budovách.
124   Budovy pre dopravu a telekomunikácie
1241 Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovy
– budovy a zariadenia pre civilné a vojenské letiská, železničné stanice, autobusové stanice, prístavy, lanovkové a sedačkové stanice,
–  budovy na rádiové a televízne vysielanie, budovy telefónnych ústrední, telekomunikačné centrá.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
– hangáre pre lietadlá, signalizačné zariadenia, budovy pre rušňové a vozňové depá, strediská údržby ciest a diaľnic,
– telefónne búdky,
– majáky,
– budovy riadenia letovej prevádzky.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– autoservisy, čerpacie stanice 1230,
– nádrže, silá a sklady 1252,
– železnice a dráhy 212,
– pohybové, vybavovacie a manipulačné plochy 2130,
– diaľkové telekomunikačné siete a vedenia 2213,
– miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia 2224,
– stavby chemických zariadení 2303.
1242  Garážové budovy
– garáže podzemné aj nadzemné a kryté parkoviská.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
– bicyklové boxy.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– parkoviská v budovách používaných na iné účely,
– autoservisy (čerpacie stanice) 1230.
125   Priemyselné budovy a sklady
1251 Priemyselné budovy
– kryté budovy používané na priemyselnú výrobu, ako sú závody, dielne, bitúnky, pivovary, montážne haly atď.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– nádrže, silá a sklady 1252,
– nebytové poľnohospodárske budovy 1271,
– komplexné priemyselné stavby (energetických zariadení, rafinérie atď.) 230.
1252 Nádrže, silá a sklady
– nádrže a zásobníky,
– zásobníky na ropu a plyn,
– obilné silá, silá na cement alebo iné suché látky,
– chladiarenské boxy a špecializované sklady.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
– skladovacie priestory.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– silá a sklady, ktoré sú súčasťou poľnohospodárskeho subjektu 1271,
– vodojemy 2222,
– prekladiská ropných látok (uhľovodíkov) 2303.
126   Budovy na kultúrnu, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo
1261 Budovy na kultúrnu a verejnú zábavu
– kiná, koncertné haly, budovy pre opery, divadlá atď.,
– spoločenské domy a viacúčelové domy používané v prevažnej miere na verejnú zábavu,
– kasína, cirkusy, hudobné sály, tanečné sály a diskotéky, pódiá atď
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– múzeá, galérie a výstavné siene 1262,
– športové haly 1265,
– zábavné a oddychové parky 2412.
1262 Múzeá a knižnice
– múzeá, galérie a výstavné siene, knižnice a multimediálne centrá.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
– archívy.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– historické pamiatky 1273.
1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
– predškolské, školské a stredoškolské zariadenia (napr. zdravotnícke školy, materské školy, učilištia, gymnáziá, priemyslové školy atď.), oficiálne vzdelávacie centrá a hudobné školy,
– budovy používané na vyššie vzdelávanie a výskum, výskumné laboratóriá, centrá ďalšieho vzdelávania.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
– špeciálne školy pre postihnuté deti,
– ďalšie vzdelávacie odborné učilištia,
– meteorologické stanice a observatóriá.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– internáty, ktoré nie sú oddelené od základných škôl 1130,
– študentské domovy 1130,
– knižnice 1262,
– fakultné nemocnice 1264.
1264 Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia
– inštitúcie poskytujúce lekárske a operačné ošetrenie a zdravotnú starostlivosť chorým alebo poraneným,
– sanatóriá, lôžkové oddelenia a opatrovateľské domy, psychiatrické liečebne a jasle.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
– fakultné nemocnice, nemocnice nápravných zariadení, väzenské a vojenské nemocnice,
– budovy na termálne liečenie, talasoterapiu, funkčnú rehabilitáciu, krvné transfúzne stanice, zberateľské stanice materského mlieka, veterinárne stanice atď.,
– budovy s kombinovanými ubytovacími službami a opatrovateľské domy pre starších a telesne postihnutých atď.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
ostatné bytové budovy a domy sociálnej pomoci pre starých ľudí alebo pre telesne postihnutých 1130.
1265 Budovy na šport
– budovy na halové športy (basketbalové ihriská, bazény, telocvične, klziská, atď.) s miestami pre divákov (terasami, sedadlami) a miestnosťami pre účastníkov (šatňami a sprchami).
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– viacúčelové haly používané v prevažnej miere na iné účely 1261,
– športové ihriská, tenisové kurty, otvorené bazény atď. 2411.
127   Ostatné nebytové budovy
1271 Nebytové poľnohospodárske budovy
– poľnohospodárske budovy a stavby, poľnohospodárske sklady, stajne a maštale, ošipárne, ovčince, zariadenia na chov hydiny, zariadenia na chov rýb, dielne a iné poľnohospodárske budovy, pivnice, vínne pivnice (vinárne), veľké vinárske sudy, skleníky, silá, silážne žľaby, nádrže na hnojovicu, hnojiská.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– zoologické a botanické záhrady 2412,
obilné silá mimo poľnohospodárstva 1252.
1272 Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít
– kostoly, kaplnky, mešity, synagógy atď.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– cintoríny a pridružené budovy, pohrebné siene, krematóriá.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– sekulárne náboženské budovy používané ako múzeá 1262,
– historické pamiatky 1273.
1273 Historické alebo chránené pamiatky
– historické alebo chránené budovy akéhokoľvek druhu, ktoré sa nepoužívajú na iné účely.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
– chránené ruiny, archeologické vykopávky a historické objekty,
– pomníky a monumenty, umelecké alebo dekoratívne stavby,
– historické vodohospodárske diela (tajchy, jarky, nápustné alebo výpustné objekty),
– fontány, historické vodovody.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– múzeá 1262,
– cirkevné budovy 1272.
1274 Ostatné budovy, i.n.
– nápravné zariadenia, väznice a záchytné stanice, kasárne pre ozbrojené sily, políciu alebo požiarnikov.
Táto trieda ďalej zahŕňa:
– urbanistické vybavenie, ako sú autobusové prístrešky, verejné záchody, kúpeľné domy atď.
V tejto triede nie sú zahrnuté:
– telefónne búdky 1241,
– nemocnice nápravných zariadení a väzníc, vojenské nemocnice 1264,
– vojenské inžinierske objekty 2420.

 

Samozrejme rozsah budov je väčší, ale v článku uvádzame len prvú skupinu budov bežnejšiu pre podnikateľov. V druhej skupine sa nachádzajú inžinierske stavby. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ účtovnej spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu Mateja Bela so špecializáciou na malé a stredné podniky. Odborne sa venuje problematike účtovníctva. Je autorom mnohých článkov o daňovej problematike. Vo voľnom čase sa rád venuje športu.

5 odpovedí na “Klasifikácia budov v účtovníctve

 1. Prosím o radu do akej odpis.skupiny mám zaradiť samostatný prístrešok pre mechanizmy -kovová konštrukcia zakrytá o rozlohe 166,5 m2.
  dakujem

 2. Dobrý deň, prosím o radu, do akej skupiny zaradiť kovový prístrešok so strešnou krytinou podľa sekcie F, klasifikácie CPA? Ďakujem

 3. Dobrý deň, poprosím Vás o názor, do ktorej odp. Skupiny zaradiť podzemné garáže, ktore su súčasťou bytového domu, kt. Pôvodne boli stavané k bytom, no investor sa rozhodol zrealizovať verejné parkovisko a dovybavovať garážové státie o rampu a parkovacie hodiny. Otázka je aj na uvedené dovybavenie ,v ktorej
  odp. Skupine to zaradiť. Ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň,

   podľa JKSO sú podzemné garáže plošné zaradené v odpisovej skupine 5. Rampa a parkovacie hodiny sa musí určiť podľa stavebného povolenia, či sa považuje za súčasť stavby alebo ako drobná stavba, ktorá sa odpisuje v 3. odpisovej skupine.

   Ďakujeme

   Ing. Matej Sedliak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *