Ako účtovať 321- dodávatelia

Účtovníci a podnikatelia, ktorí účtujú v podvojnom účtovníctve sa veľmi často stretnú s účtom 321. V článku si vysvetlíme použitie tohoto účtu. Účet 321 sa vychádza z účtovnej triedy 3 – zúčtovacie vzťahy.

Účtovná trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy 

Ako už označenie účtovnej triedy naznačuje, pôjde o zúčtovanie či už z obchodnými partnermi na strane dodávateľov alebo odberateľov, pohľadávky alebo záväzky voči zamestnancom, zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia, dotácie, dane, pôžičky, pohľadávky a záväzky z predaja podniku, a opravné položky. Účtovná skupina 32 slúži v podvojnom účtovníctve pre účtovanie záväzkov, kde sa evidujú krátkodobé záväzky, dlhodobé záväzky, prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov, krátkodobé zmenky na úhradu a krátkodobé rezervy.

Účet 321 – dodávatelia

Každej podskupine by sme mohli venovať v samostatnom článku, rozhodli sme sa však zamerať na účet 321. Na účte 321  sa evidujú záväzky voči dodávateľom pri vzniku záväzku (dodanie tovaru alebo služby). Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové záväzky. To znamená, že ako nakúpime tovar alebo prijmeme službu od nášho dodávateľa tak ju zaúčtujeme na príslušný nákladový účet oproti účtu 321. Následne pri úhrade záväzku bude znovu zúčtovací účet 321 oproti pokladni alebo bankovému účtu. Účet 321 sa takýmto spôsobom správa ako zúčtovací, a teda na jednej strane sa pripočítava a na strane druhej odpočítava.

O analytickom delení účtu 321 pojednáva postup účtovníctva § 4  – vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom. Analytické účty sa vytvárajú podľa jednotlivých dodávateľov alebo podľa mien, v ktorých sú záväzky vyjadrené. Podrobnejšia analytická evidencia je samozrejme na zvážení každého podnikateľa a účtovných okolností.

Pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňujú tieto hľadiská:

a) členenie majetku podľa druhu, hmotne zodpovedných osôb a miesta umiestnenia majetku; osobitne sa sleduje majetok poskytnutý účtovnej jednotke na zabezpečenie jej pohľadávky, cenné papiere v umorovacom konaní,
b) členenie majetku podľa doby použiteľnosti na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok,
c) členenie pohľadávok a záväzkov podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti,
d) členenie podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov,
e) členenie podľa jednotlivých veriteľov alebo rovnorodých skupín veriteľov,
f) členenie podľa jednotlivých mien podľa § 4 ods. 7 zákona,
g) členenie podľa položiek účtovnej závierky, a to vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok; členenie sa týka aj požiadaviek na zverejňovanie údajov z účtovnej závierky,

Na základe vyššieho delíme účet 321 podľa:

– dodávateľov

– krajiny dodávateľov

– podľa mien

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

2 odpovedí na “Ako účtovať 321- dodávatelia

  1. Zdravím, poraďte mi prosím, akým spôsobom preúčtovať krátkodobé záväzky z obchodného styku (321.AE krátkodobé) na dlhodobé záväzky z obchodného styku (321AE dlhodobé) pri účtovnej závierke?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *