Ako účtovať zábezpeku?

V dnešnej dobe sa zábezpeka používa pri viacerých obchodných stykoch, je to forma majetkovej hodnoty na zaistenie plnenia pre stranu dodávateľa v budúcnosti a na preukázanie záujmu o uzavretie zmluvy zo strany objednávateľa.

Pri prenájmoch bytových a nebytových priestorov sa stretávame aj s pojmom kaucia alebo finančná zábezpeka pričom slovo zábezpeka sa používa aj pri DPH voči Finančnej správe SR.

Zábezpeku môžeme deliť na 2 skupiny, a to:

 1. Zábezpeka určená v zmluve podľa obchodného alebo občianskeho zákonníka.
 2. Zábezpeka určená priamo v zákone ako zákon o DPH, zákony o spotrebných daniach.

Zábezpeka určená v zmluve podľa obchodného zákonníka je na možnú vzniknutú škodu pri ukončení zmluvného vzťahu.  Takáto zábezpeka v tomto prípade nepodlieha DPH a zdaňovanie DPH sa určuje až v momente použitia. Nevystavuje sa daňový doklad len pri použití.

Uvedieme príklad:

Firma A prenajíma firme B obchodné priestory:

Mesačná suma prenájmu je vo výške 1.000€. Podľa zmluvy je dohodnutá výška zábezpeky troj mesačný nájom t.j. 3.000€.

Firma A účtuje:

Evidovanie prijatie platby od firmy B za zábezpeku ako záväzok, ktorý bude musieť vrátiť resp. vyrovnať na konci prenájmu a to buď vrátením zábezpeky, alebo započítaním nájomného resp. škody.

                                                                                                                             MD                       D

Úhrada zábezpeky v zmysle zmluvy                                                             221/211                    379

Firma B účtuje:

Vykoná úhrady zábezpeky a eviduje platbu do firmy A za zábezpeku ako záväzok, ktorý dostane späť na konci prenájmu alebo započítava sa s nájomným.

                                                                                                                             MD                       D

Úhrada zábezpeky v zmysle zmluvy                                                               378                        221/211

Účtovať finančnú zábezpeku môžete pod účtom:

 • podľa §55 Postupov účtovania pre podvojné účtovanie – 378 resp. 379
 • podľa § 49 ods. 5 Postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo účet 315 a 325

 Účtovanie zábezpeky pri obchodnom styku zo strany odberateľa (nevystavuje sa daňový doklad) :

                                                                                                                        MD                       D

 1. Úhrada zábezpeky v zmysle zmluvy                                                               378                        221/211
 2. Vrátenie zábezpeky po ukončení zmluvného vzťahu                                221/211                       378

Účtovanie zábezpeky pri obchodnom styku zo strany odberateľa (vystavuje sa daňový doklad) :

                                                                                                                         MD                       D

 1. Úhrada zábezpeky v zmysle zmluvy                                                                378                      221/211
 2. Faktúra za služby                                                                                              518, 343                    321
 3. Započítanie neuhradenej faktúry na služby so zábezpekou                        321                          378

Účtovanie zábezpeky pri obchodnom styku zo strany dodávateľa (nevystavuje sa daňový doklad) :

                                                                                                                         MD                       D

 1. Úhrada zábezpeky v zmysle zmluvy                                                             221/211                    379
 2. Vrátenie zábezpeky po ukončení zmluvného vzťahu                                   379                      221/211

Účtovanie zábezpeky pri obchodnom styku zo strany dodávateľa (vystavuje sa daňový doklad) :

                                                                                                                          MD                       D

 1. Úhrada zábezpeky v zmysle zmluvy                                                              221/211                    379
 2. Faktúra za služby                                                                                                  311                     602,343
 3. Započítanie neuhradenej faktúry na služby so zábezpekou                         379                          311

 

Ak budete potrebovať poradiť v oblasti účtovania zábezpeky, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo písomne na uctovnictvo@ekonoom.sk

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

40 odpovedí na “Ako účtovať zábezpeku?

 1. Ako sa správne zaúčtuje prijatá kaucia u dodávateľa s.r.o za nájomné?
  Je vystavená nájomná zmluva kde v bode 5 sa píše o platbe dvojmesačnej kaucií,ktorá bude použitá v prípade spôsobenia škody za prenajatý priestor,alebo zaplatenie nájomného vo výpovednej dobe. Prijatá kaucia je zaplatená cez príjmový doklad .Firma účtuje spôsobom B. Ďakujem za odpoveď Jurgová

  • Dobrý deň,

   pre firmu ktorá prijala kauciu je to záväzok, ktorý musí vrátiť ak nevznikne škoda a ani sa nezapočíta ako nájomné pri skončení zmluvy.
   Záväzok evidujete bud:

   – do vrátenia alebo
   – do započítania z daňovým dokladom ( FA za nájom alebo fa za škodu )

   Účtovanie:

   úhrada kaucie / prijem pokladňa 211/ 379
   Faktúra za služby 311 /602,343
   Započítanie neuhradenej faktúry na služby so zábezpekou 379/311

   S pozdravom

   Hulitka

 2. Dobrý deň,
  máme vystavenú nájomnú zmluvu, kde v bode 5 sa píše o platbe dvojmesačnej kaucie,ktorá bude použitá v prípade škody za prenajatý priestor, alebo započítaná na zaplatenie nájomného pred koncom nájomnej zmluvy. Zmluva je na 5 rokov a obe firmy sú platcami DPH. My sme na túto kauciu vystavili v roku 2016 faktúru aj s DPH (asi sme nemali). Kde máme takúto faktúru zaúčtovať?

  • Dobrý večer,

   ak ste uvideli do zmluvy ,, kauciu,, a ste fakturovali zálohu aj s DPH, tak by to nemalo byt v poriadku. Podľa zákona o DPH § 73 zákona o DPH by ste museli vystaviť faktúru k prijatej platbe do 15 dní.

   Túto faktúru by ste mohli uviesť ako dodanie buď služby alebo prenájmu.

   Ak by ste chceli ucelený postup zaúčtovania takýchto účtovných prípadov, stačí sa dohodnúť na vypracovaní postupu, ktorý by sme Vám vedeli vypracovať v rámci poradenstva.

   S pozdravom
   Hulitka

 3. Zdravím vás pán Hulitka.
  Ukončii sme nájomnú zmluvu na priestory a nájomca nám chce vrátiť zábezpeku na nájomné, ktorú sme zaplatili v roku 2007.
  Poslal nám, dobropis na vrátenú zábezpeku na nájomné z DPH v sadzbe 19% – faktura na túto zábezpeku bola vystavená v roku 2007 zo sadzbou DPH 19%.
  Prosím vás o odpoveď na otázky:
  Má byť byť k tomuto dobropisu pripočítané DPH?
  Ak áno, v akej sadzbe? 19%, alebo 20%?
  Ďakujem vám za odpoveď a želám vám príjemný deň, fašánok

 4. Dobrý deň prajem, naša spoločnosť uhradila kauciu za podanie námietok,pričom nám ÚVO námietku zamietol a tým pádom nám kauciu nevráti. Stáva sa tým pádom táto kaucia “pokutou” a nedaňovým nákladom? Ďakujem pekne za odpoveď

  • Dobrý deň,

   podľa zákona o zákon o verejnom obstarávaní som nikde nenašiel, že by išiel o pokutu po zamietnutí námietok.

   Kaucia vo výške podľa odsekov 2 až 8 je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky zamietnuté. Kaucia sa vo výške 35% z výšky kaucie podľa odsekov 2 až 8 stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení konania, ak navrhovateľ po začatí konania vzal späť podané námietky, a to aj vtedy, ak úrad súčasne zastaví konanie aj podľa § 174 ods. 1 písm. a) až c), f), h) alebo písm. j). Úrad vráti navrhovateľovi kauciu alebo jej časť, ktorá sa nestala príjmom štátneho rozpočtu, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia alebo do 30 dní odo dňa späť vzatia námietok, ak navrhovateľ vzal námietky späť pred začatím konania.

   Podľa môjho názoru neide o pokutu ale o poplatok, ktorý v plnom rozsahu by som uplatnil ako daňový výdavok resp. náklad.

   S pozdravom

   Hulitka

 5. Dobrý deň, naša firma si prenajala priestory, kde na začiatku sme museli zaplatiť kauciu. V zmluve je uvedené ” neúročnú kauciu vo výške sumy mesačného nájomného zvýšenú o zákonnú DPH, t.j. 1000 €.(suma vyčíslená s DPH)” Môžem si túto DPH uplatniť, aj keď nemám daňový doklad a kaucia sa platí na základe zmluvy? Ďakujem pekne za odpoveď a želám pekný deň

  • Dobrý deň,

   ak správne som pochopil DPH t.j. 20% máte len v zmluve, suma kaucie sa má rovnať jedno mesačného nájmu s DPH. Ak kaucia je zábezpeka, tak nemáte nárok na odpočet DPH ale až pri vystavení riadnej FA na konci nájmu. Kaucia sa najčastejšie zvykne zarátať z úhradou poslednej FA.

   S pozdravom

   Hulitka

 6. Dobrý deň,
  naša firma chce prenajímať tovar zákazníkom, pričom pri platbe vyžaduje aj určitú zábezpeku, ktorú si ponechá pri nevrátení tovaru. Bude v poriadku, ak budeme fakturovať napr. tovar 10 € + zábezpeku 20 €. A následne pri vrátení tovaru vystavíme dobropis na 20 €? Nie sme platcovia DPH. Ďakujem.

  • Dobrý deň,

   ak dobre som pochopil, tak fakturovanému tovaru na základe zmluvných podmienok budú platené aj zálohy formou zábezpeky. Podľa môjho názoru ak vystavíte FA na zábezpeku bude to ako dodanie tovaru. Sumy vstupujú do výnosov a do obratu DPH, pričom tieto čísla môžu skresľovať hospodársky výsledok ako aj obrat do DPH.
   Ja by som skôr zábezpeku evidoval cez účty 379 a keď sa Vám tovar nevráti klient, tak vystavíte riadnu faktúru, ktorú aj zároveň započítate. V tomto prípade je rozumné si nastaviť prenájom do konca roka 31.12 aby ste ku dňu UZ mali tie to sumy vysporiadané.

   Ak by ste mali ďalšie otázky, vieme sa Vám poradiť v rámci poradenstva.

   S pozdravom

   Hulitka

 7. Dobrý deň,
  chcela by som Vás poprosiť o pomoc.
  Naša firma prenajímala budovy, kde uhradená zábezpeka bola vo výške 2.000,- EUR a v zmluve 3-mesačná výpovedná lehota. Uzavreli sme dohodu o ukončení nájmu s tým, že keďže nebola dodržaná 3-mesačná výpovedná doba /na návrh podnájomcu/, tak zábezpeka sa nevráti a bude vyfakturovaná.
  Moja otázka znie, či máme túto zábezpeku vyfaktúrovať s DPH alebo bez DPH?
  Ďakujem vopred.

 8. Dobrý deň,
  naša organizácia uzatvorila zmluvu o dielo na stavebné práce, kde sa píše:
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ je oprávnený počas realizácie diela a po odovzdaní diela fakturovať maximálne 95 % celkovej ceny diela. Zvyšných 5 % celkovej ceny diela bude dodávateľ oprávnený faktúrovať až po uplynutí záručnej doby a po odstránení všetkých reklamovaných vád.
  2. Dodávateľ je oprávnený fakturovať zvyšných 5% ceny diela aj pred uplynutím záručnej doby v prípade, že zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr.bankovou zárukou.
  Prílohou zmluvy je notárska zápisnica o vyhlásení, že firma má zloženú peňažnú sumu v určitej čiastke ako peňažnú zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy ./ v zmluve sa píše o 5 ročnej záruke/.
  Firme sme zaplatili celých 100%.
  Prosím o radu či si mám v podsúvahovej evidencii sledovať túto peňažnú zábezpeku počas záručnej doby.
  Ďakujem pekne

 9. Dobrý deň,
  naša firma prenajala priestory na prevádzku reštaurácie a nájomca má podľa zmluvy zaplatiť trojmesačnú kauciu, čo je zároveň aj cena prenájmu na 3 mesiace. Mám to účtovať na 379/378 a potom po vystavení faktúry následne zúčtovať s 311/315? Nájomné bude bez dph, hoci sme platci dph, ale podľa zákona si môžme vybrať ak sme nájom ešte neúčtovali či s dph alebo bez. Ďakujem

  • Dobrý deň,

   V článku sa venujem zmluvám, kde sú vymedzené kaucie na započítanie nájmu. Odstupom času kaucia sa používa nie len na úhradu nezaplateného nájomného ale aj na prípadnú vzniknutú škodu, penále z omeškania, vyúčtovanie energií, atď. .
   Ak v zmluve kaucia nie je zadefinovaná na konkrétny účel napr. škoda, nájomné, atď v takomto prípade nemôžeme o kaucií účtovať ako o preddavku. V takomto prípade neide z pohľadu dane z príjmov ani z pohľadu účtovníctva o účte 314 resp 324. Je potrebné túto pohľadávku/záväzok časovo rozlíšiť vychádzajúc z nájomnej zmluvy.

   Ja odporúčam túto pohľadávku/ záväzok evidovať na účte 314 alebo 378 napr.: 315.400 – Platené kaucie a zábezpeky – krátkodobé.
   Celkové účtovne:

   221/315 – Prijatá kaucia na účet
   315/221 – Vrátenie kaucie na konci nájomnej zmluvy
   311/602 – Fa za nájom
   315/311 – Zápočet fa za nájomné alebo škodu

   S pozdravom

   Hulitka

 10. Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu ako mám zaúčtovať dané fa.
  Naša firmy ukončila zmluvu o nájme kde v roku 2012 bola vystavená fa. na kauciu 1100 Eur.
  Teraz nám prišla 1 faktúra, kde v texte je ukončenie nájmu a následného vyúčtovania kaucie dobropis k fa. č. z roku 2012
  základ dane mínus – 916,67, dph – 183,33, spolu – 1100 eur
  Následne prišla 2 faktúra opravná ako vyúčtovanie nákladov na služby spojené s nájmom:
  k úhrade preplatok mínus – 107,40, dph – 21,47, spolu – 128,87 eur
  Prosím ako mám zaúčtovať 1 a 2 fa. Ďakujem

  • Dobrý deň,

   ako prvé by som rozdelil faktúry podľa toho, na čo boli použité.

   Z praxe vieme, že takejto faktúry dochádza častému nesprávnemu zaúčtovaniu, pričom ja osobne by som odporúčal nasledovný postup.

   1. FA je z minulých období a preto by som hľadal jej zaúčtovanie, ktoré určite bolo vedene na analytickom účte.
   Ak firma platila/odpočítala DPH z prijatej/poskytnutej kaucie v roku 2012, tak je oprávnený dobropis, v opačnom prípade určite nie.
   Účtovanie by som dával na rovnaký účet 378,379,315,325, ktoré ste použili pri zaúčtovaní kaucie. S ukončením zmluvy a vyrovnaním kaucie, by zostatok na účte by mal byť nulový.

   2. Fa je za energie, takúto faktúru by sme mali účtovať na účte 315 voči 502.

   Zaúčtovanie:

   Preplatok za spotrebované energie ku dňu účtovnej závierky 315 / 502
   Úhrada preplatku 221/315

   Prosím dajte vedieť ako ste nakoniec zaúčtovali účtovný prípad.

   S pozdravom

   Hulitka

 11. Dobry den,prosim,poradte mi ,odberatel nam dlhuje najomne za 2 roky a teraz po urgenciách nam dal do zalohy/zábezpeky/ vyrobnu linku v tej hodnote,ako to mam zapisat,zauctovat alebo spisat nejaku zmluvu? dakujem

  • Dobrý deň,

   ak Vám nezaplatil je to Vaša pohľadávka ktorý by ste vedeli započítať zo zmluvou kde by bola rovnaká suma s výškou pohľadávok.

   Ak budete mať zmluvu spravíte len jednoduchý vzájomný zápočet.

   S pozdravom

   Hulitka

 12. Dobrý deň,
  ako zaúčtovať zábezpeku pri súťaži (podklady sú stanovené zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) v lesníckej činnosti. Zložil som zábezpeku napr. 100 eur ako ju mám zaúčtovať? V súťaži som neobstal. Ďakujem

 13. Dobrý deň pán Hulitka,
  chcela by som sa opýtať. Spoločnosť sa prihlásila do verejnej súťaže. Obstarávateľ požaduje zabezpečenie viazanosti ponuky zábezpekou. My ako uchádzač sme uhradili hodnotu zábezpeky na bankový účet obstarávateľa na základe zmluvy.
  Prosím Vás uhradenú sumu mám zaúčtovať 378/221 a ak vrátia zábezpeku 221/378 ?
  Ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň,

   účtovania zábezpeky je dôležité evidovať ako pohľadávku na príslušných účtoch. Ak zábezpeka sa nebude započítavať s nijakým záväzkom tak o zábezpeku nemôžeme účtovať ako o preddavku a preto by som odporúčal používať použiť účet 378.

   S pozdravom

   Hulitka

 14. Sme spoločnosť s.r.o., prenajímame priestory vo vlastnej budove, pričom v zmluve s nájomníkmi ja dohodnutá kaucia vo výške dvojmesačného nájmu, ktorá bude po ukončení nájmu vrátená, alebo započítaná s nedoplatkami na nájme, službách, škodách a pod. Jedná sa všetko o dlhodobé nájomné vzťahy, t.j. kaucia je náš dlhodobý záväzok. Na aký účet ju zaúčtovať, aby bola v účtovných výkazoch správne vykázaná? Môžem použiť účet 479 ? Ďakujem

  • Dobrý deň pani Moňoková,

   účtovania zábezpeky je dôležité evidovať ako pohľadávku na príslušných účtoch. Ak zábezpeka sa nebude započítavať s nijakým záväzkom tak o zábezpeku nemôžeme účtovať ako o preddavku a preto by som odporúčal používať použiť účet 378 resp. 379.

   S pozdravom

   Hulitka

 15. Dobrý deň
  Firma A prenajíma firmám B, C,D priestory nebytové aj bytové. Pri podpise zmluvy je vždy dohodnutá zábezpeka vo výške trojmesačného nájmu, ktorá sa pri ukončení nájomného vzťahu buď vráti, alebo použije na krytie škody spôsobenej nájomcom.
  Firma A – je FO účtuje jednoduchom účtovníctve. (Firmy – B,C, D,.. – aj FO aj PO)
  Ako sa zaúčtuje príjem zábezpeky vo firme, ktorá je FO a účtuje JU?
  Ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň,

   podľa § 5 postupov jednoduchého účtovníctva pohľadávky a záväzky účtujeme v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov:

   (1) V knihe pohľadávok sa účtujú pohľadávky z obchodných vzťahov za splnené dodávky výrobkov, tovaru a služieb napríklad voči odberateľom, pohľadávky z finančných vzťahov napríklad z úveru, pohľadávky voči zamestnancom napríklad z pracovnoprávnych vzťahov. V knihe pohľadávok sa účtujú aj pohľadávky z poskytnutých preddavkov.
   (2) V knihe pohľadávok sa účtujú pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou bez ohľadu na dobu ich splatnosti a zásoby omylom zaslané inej účtovnej jednotke s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.
   (3) V knihe záväzkov sa účtujú záväzky z obchodných vzťahov za uskutočnené dodávky výrobkov, tovaru a služieb voči dodávateľom, záväzky z finančných vzťahov napríklad z úveru, záväzky voči zamestnancom z pracovnoprávnych vzťahov. V knihe záväzkov sa účtujú aj záväzky z prijatých preddavkov.

   Ďalej ak ide a zábezpeku takáto pohľadávka nevstupuje ni pri JU ani pri PU do daňových výdavkov a príjmov.

   Daňový doklad s DPH sa vystavuje až pri reálnom použití zábezpeky.

   S pozdravom

   Hulitka

 16. Dobrý deň,

  majiteľ PO uzatvoril kúpnu zmluvu s FO nepodnikateľom na predaj automobilu. Vo februári zaplatil zápezpeku v hotovosti 4500 EUR, s tým, že predávajúci sa zaväzuje nepredať, neprepísať alebo nepoužiť vozidlo. Kupujúci sa zaviazal, že zaplatí kúpnu cenu 4500 EUR do 31.3.2018, v opačnom prípade zaplatená zábezpeka prepadá v prospech predávajúceho. Teraz som dostala od neho podklady, že aj kúpna cena bola zaplatená v hotovosti. Môže to takto byť? Pretože ja si myslím, že to malo byť prevodom na účet, pretože táto suma presiahla 5000, majiteľ mi vraví, že je to v poriadku, pretože kúpna cena bola nižšia ako 5000 EUR. Nevstupuje do obst. ceny aj zábezpeka?

 17. Kam sa pls. zauctovat bank. poplatky za bankovu zaruku k obstaraniu investicneho majetku?
  Je to len bank. popl., alebo to mozeme dat na ucet obstarania?
  Dakujem pekne.

  • Dobrý deň,

   keďže ste neuviedla konkrétny typ majetku odpoveď bude všeobecnejšieho charakteru.

   Podľa § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon o účtovníctve v § 25 ods. 6 písm. a) postupujem nasledovne.

   Obstarávaciu cenu definuje zákon o účtovníctve v § 25 ods. 6 písm. a) ako cenu, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.

   Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie sa do času uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním účtuje v podvojnom účtovníctve na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, v jednoduchom účtovníctve na základe účtovného dokladu do knihy dlhodobého majetku a jeho úhrada do výdavkov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov.

   S pozdravom

   Hulitka

 18. Dobrý deň,
  chcela by som vás veľmi pekne poprosiť o radu pri zaúčtovaní faktúry, v ktorej je uvedené jednomesačné nájomné vo výške 2550 eur + dph 510 eur a zároveň aj depozit vo výške jednomesačného nájomného 2550 eur + 510 eur dph. Depozit má byť podľa zmluvy použitý v prípade porušenia povinností nájomcu. (zmluva je na dobu neurčitú). Môžete mi prosím poradiť ako zaúčtovať túto faktúru, hlavne čo sa týka depozitu a dph?
  ďakujem veľmi pekne

  • Dobrý deň,

   depozit sa účtuje bez DPH.

   Ak máte záujem o postup účtovania, vieme Vám vypracovať písomné stanovisko zaúčtovania vrámci poradenstva, ktoré je však spoplatnené.

   Ďakujeme.

   Mgr. Gábor Hulitka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *