Návrh na zápis údajov do obchodného registra

Nadäzujeme na predchádzajúci článok, ktorý sa týkal registrácie údajov v obchodnom registri. Pred vykonaním zápisu musí registrový súd vykonať formálnu kontrolu, či sú splnené všetky podmienky zápisu a teda preverí nasledovné:

1. či navrhovateľ, ktorý podal návrh na zápis je oprávnenou osobou na podanie tohto návrhu

2. či je návrh na zápis úplný

3. či navrhovateľ spolu s návrhom na zápis predložil všetky prílohy ustanovené zákonom a či ich predložil v zákonom ustanovenej forme

4. či údaje uvedené v návrhu na zápis sa zhodujú s údajmi v predložených prílohách

5. či bol zaplatený súdny poplatok

Na čo si dať pozor pri podaní návrhu na zápis? 

Pozor si treba dať lebo registrový súd urobí aj materiálnu kontrolu predovšetkým zakladateľských dokumentov a preverí, či navrhovateľ splnil ustanovené hmotnoprávne podmienky. Z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby či už zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva mali všetky náležitosti vyžadované zákonom, inak registrový súd zápis odmietne. Povinnosť materiálnej kontroly sa vzťahuje na zápis všetkých obchodných spoločností okrem prvozápisu akciovej spoločnosti, družstva, európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, európskej spoločnosti a pod.

 

Pokiaľ registrový súd po vykonaní formálnej a materiálnej kontroly dospeje k záveru, že podmienky na vykonanie zápisu boli navrhovateľom splnené, v lehote najviac piatich pracovných dní vykoná ich zápis.

Pozor o vykonaní zápisu registrový súd nevydá žiadne rozhodnutie. Navrhovateľovi sa doručí iba písomné potvrdenie, v ktorom sa dozvie obsah vykonaného zápisu. Samozrejme po zápise vydá registrový súd výpis z obchodného registra, ktorý zašle navrhovateľovi.

 

Proti vykonanému zápisu nie je možné podať opravný prostriedok. Nakoľko sa na vykonanom zápise nevyznačuje právoplatnosť registrácie, je dôležité vedieť rozlíšiť deň vykonania zápisu a deň, ku ktorému zápis vykonávame.

Pozor deň kedy dôjde k potvrdeniu zápisu navrhovaných údajov v systéme registrového súdu je dňom vykonania zápisu. Týmto dňom je registrácia ukončená. Deň, kedy zapísané údaje nadobúdajú platnosť alebo deň, ktorým sa platnosť údajov končí je dňom, ku ktorému zápis vykonávame.

 

V prípade, ak navrhovateľom podaný návrh na zápis nespĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na zápis do obchodného registra, registrový súd zápis nevykoná. Navrhovateľ bude o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu.

Pozor navrhovateľ má možnosť podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu a to do 15 dní od doručenia alebo od vydania oznámenia o odmietnutí zápisu.

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *