Registrácia údajov v obchodnom registri

Návrh na zápis údajov do obchodného registra je upravený v zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, ktorý po prvýkrát nadobudol svoju účinnosť 1. 2. 2004, čím došlo ku zásadnej zmene v úprave problematiky obchodného registra vrátane jeho vedenia, či v postupe súdu a účastníkov konania pri zapisovaní údajov do obchodného registra. Jednoznačnú právnu úpravu registrácie údajov máme obsiahnutú v § 352a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, podľa ktorého, citujem: „Súd vykonáva zápis údajov do obchodného registra, zmenu zapísaných údajov, výmaz zapísaných údajov a ukladá listiny do zbierky listín podľa osobitného zákona.“.

 

Čoho sa treba pridŕžať…

Návrh na zápis údajov do obchodného registra

Návrh na zápis údajov do obchodného registra ako aj návrh na zápis zmeny zapísaných údajov, či návrh na výmaz zapísaných údajov podáva navrhovateľ, ktorým je buď zapísaná osoba alebo osoba oprávnená podľa osobitného zákona.

POZOR kým zapísaná osoba môže podať ktorýkoľvek vyššie uvedený návrh na zápis, osoba oprávnená podľa osobitného zákona môže podať iba návrh na zápis údajov do obchodného registra. Osobitný zákon stanovuje, ktoré osoby sú oprávnené tak urobiť.

 

Nesmieme opomenúť, že návrh na zápis môžeme podať len na tlačive ustanovenom osobitným predpisom a musí byť doložený listinami, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa tohto zákona preveriť.

POZOR ak nepodáme návrh na zápis na predpísanom tlačive, považuje sa tento návrh zo zákona za neúplný návrh, ktorý spôsobí, že návrh navrhovateľa na zápis bude neúspešný, nakoľko registrový súd nemôže zápis vykonať ani v takom prípade, že ostatné podmienky potrebné na zápis by boli navrhovateľom splnené.

 

V § 5 zákona o obchodnom registri je ďalej ustanovené, že

  • ak navrhovateľ uvádza v návrhu na prvý zápis viacero predmetov podnikania alebo činností, uvedie na prvom mieste ten predmet podnikania alebo tú činnosť, ktorú považuje za hlavnú.
  • pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, musí byť osvedčená. Osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak návrh na zápis podáva orgán verejnej moci na základe osobitného zákona.
  • späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.
  • fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov.
  • fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje a doložiť ho listinami, ktorých obsah zodpovedá skutočnému stavu.

Odpoveď na “Registrácia údajov v obchodnom registri

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *