Ako účtovať pôžičku konateľa (účet 365)

Zo skúsenosti vieme, že v podnikaní sa často stáva, kedy podnikateľ (štatutárny orgán) dotuje mínusovú pokladňu (účet 211) a firemný bankový účet (účet 221). Tento stav je bežný najmä u začínajúcich podnikateľov, kedy sú vyššie náklady a investuje sa do rozbehu podnikania.

Pozor zmena od 29. apríla 2015 už nemôžu konatelia alebo spoločníci poskytovať úver vlastnej firme v hotovosti, a preto nebudeme predkontovať do pokladne (účet 211).

Účet 365 v účtovnej osnove je definovaný ako Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom. Používa sa pri presne takých operáciách, kedy finančný majetok spoločnosti je nepostačujúci. Na tento účet účtujeme napr. pôžičky od spoločníkov obchodnej spoločnosti, záväzky z dôvodu úrokov zo splatených vkladov spoločníkov vo verejnej obchodnej spoločnosti, v komanditnej spoločnosti a v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Typ účtu 365 je pasívny a druh je súvahový čo znamená v praxi, že zostatky na tomto účte sa prejavujú aj v účtovnej závierke v časti súvaha na pasívnej strane.

Predkontácie súvisiace s týmto účtom môžu byť nasledovné:

701 /365 – Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh – ID

221/365 – Krátkodobé finančné výpomoci od spoločníkov a členov družstva – VBÚ

365/221 – Vrátenie krátkodobej výpomoci od spoločníkov a členov družstva – VBÚ

321/365 – Úhrada faktúry z osobného účtu konateľa – ID

562/365 – Úrok z prijatej pôžičky – ID

Ak by ste mali otázky ohľadom účtovania v jednoduchom alebo v podvojnom účtovníctve, tak dávame do pozornosti možnosť školenia pre majiteľov spoločností, kde sa môžete naučiť aj to ako správne viesť podvojné účtovníctvo. V prípade Vašich postrehov nás kontaktuje cez kontaktný formulár.

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

43 odpovedí na “Ako účtovať pôžičku konateľa (účet 365)

 1. Dobrý deň, mám tomu rozumieť tak, že keď dám vlastné peniaze na účet vlastnej s.r.o.-čky tak si musím vystaviť nejakú zmluvu o požičke? Ďakujem.

  • Dobrý deň pani Ľudmila,

   áno, ako píšete je potrebné dňom požičania peňazí podpísať Zmluva o pôžičke, podľa § 657 Občianskeho zákonníka.
   Do zmluvy je potrebné uviesť všetky náležitosti zmlúv takéhoto typu . Ak by sme mali záujem o vypracovanie Zmluvy, naša právnička Vám vie pripraviť zmluvu za poplatok.

   S pozdravom.

   Hulitka

   • Dobrý deň, taká poznámka, nevidíte v tom trochu problém, že konateľ sám sebe podpíše zmluvu o pôžičke medzi ním a firmou ? Pretože v podstate ju bude podpisovať iba on sám dva krát – raz za seba ako súkromnú osobu (veriteľa) a raz za zástupcu spoločnosti.

   • Dobrý deň, keď si konateľ s.r.o-čky vloží v hotovosti svoje peniaze na fir. účet, pričom tieto peniaze použije na zaplatenie zálohy na kúpu nového auta, tiež sa musí podpísať zmluva o pôžičke? Ďakujem.

   • Dobrý deň, môže konateľ-spoločník s.r.o. uzavrieť viac Zmlúv o pôžičke za účtovné obdobie každú na sumu do 5000,- Eur a splácať ich do pokladne
    v hotovosti? Ak áno, mám záujem o vypracovanie Zmluvy o pôžičke, podľa § 657 Obč. zák. za poplatok. Ďakujem, Margita

    • Dobrý deň,

     podľa môjho názoru pokiaľ spoločnosť nie je v režime krízy, tak nie je problém v tom, aby spoločnosť poskytla spoločníkovi pôžičku.

     Ak následne spoločník vráti pôžičku splatením do pokladne, tak je to podľa mňa tiež v poriadku a v súlade so zákonom, nakoľko § 121 ods.2 Občianskeho zákonníka hovorí len o opačnom prípade, kedy spoločník úveruje spoločnosť (samozrejme ak sa jedná o sumu do 5.000€ vrátane, suma nad 5.000€ by musela ísť bezhotovostne vždy). Ak teda poskytne spoločnosti úver či iné obdobné plnenie.

     S pozdravom

     Hulitka

 2. Pekný deň,

  prosím potrebovala by som súrne poradiť: konateľ s.r.o. kúpil mobilný tel. na splátky po roku ho predal živnostíkovi, ale ešte nebol celý uhradený, je tam dlh 250 ero. Čo s uvedeným záväzkom v účtovníctve?
  vopred Ďakujem.

  • Dobrý deň,

   predpokladá, že telefón bol k paušálu od operátora, kde bola podpísaná aj zmluva o pôžičke alebo o splátkach.
   Principiálne by sa mali zvlášť účtovať telekomunikačné služby od splátkach za mobil, ak je to uvedené na faktúrach.
   Záväzok sa eviduje naďalej, kým sa nelikviduje celkom, resp sa neuhradí.

   S pozdravom

   Hulitka

 3. Dobrý deň.
  Chcel by som sa informovať v takejto veci. Za akých podmienok bolo možné v roku 2010 vložiť do pokladne s.r.o. – čky sumu vo výške 700 000 euro ? Aké úkony k takémuto veľkému vkladu do pokladne spoločnosti boli v tom čase potrebné ?
  Veľmi pekne ďakujem.

  • Dobrý deň,

   podľa účtovného postupu podvojného účtovníctva na účte 211 – Pokladnica sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti, šekov prijatých namiesto hotových peňazí, poukážok na zúčtovanie, napríklad poukážky na odber tovaru a služieb. Súčasťou pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách, depozitá, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcovi. Stav peňazí v pokladnici sa nenahrádza potvrdenkami alebo úpismi. Peniaze v hotovosti zverené zamestnancom na použitie na vopred stanovené účely a šeky vydané na použitie, sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom alebo spoločníkom. Na analytických účtoch sa sleduje stav a pohyb valút, šekov, poukážok na zúčtovanie znejúcich na cudziu menu oddelene podľa jednotlivých mien. Na účte 211 nie je možné evidovať mínusový stav.

   Môj názor a rada je, že treba dotovať pokladňu cez výber (261) z bankového účtu alebo úhrady z pokladne (211) evidovať ako platby spoločníka cez účet 365.

   S pozdravom

   Hulitka

 4. Dobrý deň,
  môže konateľ-spoločník požičať od vlastnej sro v hotovosti 5000 eur z pokladne /na základe zmluvy o pôžičke spl. do 12 mes./?

  • Dobrý deň,

   Zákon č. 394/2012 Z. z.Zákon o obmedzení platieb v hotovosti hovorí o tom, že konateľ nemôže poskytnúť pôžičku spoločnosti v hotovosti ale v opačnom prípade je obmedzenie iba v hodnote 5 000 eur.

   K poskytnutej pôžičke musí s.r.o. vypracovať transferovú dokumentáciu, v ktorej zdôvodní výšku úroku, prípadne dôvody, pre ktoré nebol úrok dohodnutý (dohodol sa nulový úrok). Úrok (ak bol dohodnutý) je pre spoločnosť s ručením obmedzeným daňový výdavok a na strane spoločníka je zdaniteľným príjmom z kapitálového majetku.

   Finančné riaditeľstvo SR vydalo vo februári 2016 informáciu k úprave základu dane pri obchodných transakciách závislých osôb, v ktorej uviedlo príklad posúdenia bezúročnej pôžičky medzi spoločníkom a s.r.o. z pohľadu transferového oceňovania.

   S pozdravom

   Hulitka

 5. V prípade jednoosobovej s.r.o môže mínusovú pokladňu dotovať vkladom do pokladne napr. manželka konateľa (ak on sám nemôže) formou poskytnutia bezúročnej pôžičky?

  • Dobrý deň,

   podľa Obchodného zákonníka je jasné kto má zákaz poskytnúť pôžičky do sro v hotovosti, ak pôžičku poskytuje napríklad:

   spoločník,
   konateľ,
   zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa,
   tichý spoločník,
   osoba blízka uvedeným osobám alebo osoba konajúca na ich účet.

   Pričom chcem upozorniť na status manželky, ide o závislú osobu.

   Závislou osobou je blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba. Za blízku osobu sa podľa ustanovení Občianskeho zákonníka považuje príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

   Závislou osobou sa pre účely transferového oceňovania od 1. 1. 2015 považuje aj tuzemská fyzická, ako aj tuzemská právnická osoba, ktoré vykonávajú kontrolované transakcie (obchodné vzťahy vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery).

   Ekonomickým alebo personálnym prepojením sa myslí účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy podiel.

   S pozdravom

   Hulitka

 6. Dobrý deň,ak má s.r.o. mínusovú pokladňu, môže ju dotovať na základe bezúročnej pôžičky iná osoba, ktorá nie je prepojená s danou s.r.o.? A do akej sumy?

  • Dobrý deň,

   podľa Obchodného zákonníka je zákaz poskytnutia pôžičky spoločnosti s ručením obmedzeným v hotovosti, ak pôžičku poskytuje napríklad:

   – spoločník,
   – konateľ,
   – zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa,
   – tichý spoločník,
   – osoba blízka uvedeným osobám alebo osoba konajúca na ich účet.

   S pozdravom

   Hulitka

 7. Dobrý deň,
  nezávislá osoba poskytla s.r.o. finančný dar na základe darovacej zmluvy.
  Je tento peňažný dar predmetom dane z príjmu pre s.r.o.?
  Vopred ďakujem

  • Dobrý deň,

   podľa zákona o dani z príjmov predmetom dane z príjmov nie je príjem fyzickej osoby získaný darovaním nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 alebo § 6.

   – Dary prijaté zamestnancom od svojho zamestnávateľa, pokiaľ nie sú od dane oslobodené, sú zdaniteľným príjmom bez možnosti uplatnenia výdavkov.
   – Dary prijaté v súvislosti s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu sú zdaniteľnými príjmami fyzickej osoby.
   – Príjem právnickej osoby získaný darovaním nie je predmetom dane. Obdobne ako u fyzickej osoby však predmetom dane sú príjmy plynúce z prijatého daru.
   – Dary zaúčtované na účte 543, resp. 546 (u nepodnikateľských subjektov) nie sú uznanými daňovými výdavkami.
   – Spôsob účtovania poskytnutého daru v jednoduchom účtovníctve závisí od toho, či ide o peňažný alebo nepeňažný dar.

   S pozdravom

   Hulitka

 8. Dobry den, pisete, ze ak podnikatel nakupi tovar zo svojich vlastnych penazi, tak ma k tomu vytvorit zmluvu. To ma za kazdy takyto nakup vytvarat samostatne zmluvy? Napr. sa casto stava, ze takto nakupi drobny material – kanc. papiere, sruby a pod. Dakujem za radu.

  • Dobrý deň,

   v praxi to funguje nasledovne:

   Konateľ alebo zamestnanec nakúpi za vlastné peniaze tovar firmy cez svoju platobnú kartu, takéto nákupy by sa nemali účtovať cez pokladňu ale cez účty záväzkov, ktoré budú zlikvidované cez pokladňu.

   S pozdravom

   Hulitka

 9. Dobrý deň,
  konateľ firmy s.r.o. 5 rokov priebežne počas roka dotuje na základe zmluvy mínusovú pokladňu na účet 365, len malá časť fin.prostriedkov sa mu vráti. Na účte 365 má 16.000 € môže ich preúčtovať ako dar firme ? Aké účty použije a treba to zdaniť ? Alebo ako konateľ bude hradiť z účtu 365 mzdy zamestnancom a nákup tovaru v hotovosti, účtované ID? Prosím poraďte, ďakujem.

 10. Dobrý deň, chcem sa opýtať k téme z 24.04.2017
  písali ste odpoveď:

  v praxi to funguje nasledovne:

  Konateľ alebo zamestnanec nakúpi za vlastné peniaze tovar firmy cez svoju platobnú kartu, takéto nákupy by sa nemali účtovať cez pokladňu ale cez účty záväzkov, ktoré budú zlikvidované cez pokladňu.
  Chcem sa opýtať cez aký účet mám použiť záväzok voči konateľovi, ktorý nakúpil za vlastné peniaze, či už v hotovosti alebo cez jeho súkromnú kartu. Aby som to vedela cez ID zaúčtovať
  Ďakujem
  S pozdravom

 11. Dobrý deň prajem, chcela by som sa opýtať ako postupovať v prípade, ak bola konateľom poskytnutá pôžička v hotovosti na vyrovnanie mínusovej pokladne a bola už zaúčtovaná cez účet 365.

 12. Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu. Preberám účtovníctvo, a zistila som, že bývalá účtovníčka účtovala v 2017 cez interné doklady pôžičku spoločníka 211/365 . Samozrejme, že nesedí hlavná kniha na pokladňu. Čo s tým? ďakujem

  • Dobrý deň pani Zuzana,

   takéto preklepli sa stávajú dosť často.

   Keďže ide o chybu, ktorá nemá vplyv na výsledok hospodárenia a teda ani na základ dane, daňovník nemá povinnosť podať dodatočné daňové priznanie. Odporúčam túto chybu odstrániť k 01.01.2017 resp. 01.01.2018

   S pozdravom

   Hulitka

 13. Dobrý deň.
  môže spoločník, ktorý poskytol sro bezuročnú požičku netrvať na jej splatení resp. svoju pohladávku na základe darovacej zmluvy daruje sro?
  Ako účtovat požičku od konatela sro( nie je spoločnik) na 249 alebo 365?

  Vopred dakujem za odpoved

  • Dobrý deň,

   tu sa jedná o (odpustenie) odpisu záväzku:

   K odpisu záväzku účtovná jednotka pristupuje najmä vtedy, ak na základe skutočnosti zistí, že záväzok nebude platiť, že veriteľ svoju pohľadávku už nebude vymáhať. Tieto dôvody môžu byť rôzne, napríklad:

   – uplynula zákonná lehota, po ktorej už pohľadávky nemožno vymáhať,
   – veriteľ sa s dlžníkom dohodol, že upúšťa od vymáhania svojej pohľadávky,
   – právoplatne ukončené konkurzné konanie, na základe ktorého boli pohľadávky veriteľov vysporiadané čiastočne,
   – právoplatne ukončená reštrukturalizácia, v ktorej boli pohľadávky veriteľov uspokojené čiastočne,
   – prevzatie záväzku iným subjektom na základe zmluvy o prevzatí dlhu.

   Záväzok, ktorý účtovná jednotka nemusí zaplatiť, predstavuje pre účtovnú jednotku majetkový prospech a účtuje sa do výnosov na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

   Poznámka:
   V prípade, že bude daňovník upravovať základ dane o neuhradené záväzky z dôvodu § 17 ods. 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o tejto skutočnosti nebude v účtovníctve účtovať, záväzky bude v účtovníctve naďalej vykazovať.

   S pozdravom

   Hulitka

 14. Dobrý večer… Chcem sa opýtať ak spoločník požičal do svojej s. r. o peniaze na 365 po roku nechce vrátiť pôžičku chce ju darovať svojej s.r.o musí ju zdaniť.. rozmýšľam ci je v poriadku ako to dám 365/648 čo myslíte je to v poriadku… Ďakujem

 15. Dobrý deň,
  ak konateľ nakúpi kancelárske potreby do firmy za súkromné financie, je zaúčtovanie v PU predpisom 501/365 korektné?

  Ďakujem

 16. Dobrý deň,

  chcem sa opýtať, musí konateľ firmy vyhotoviť transferovú dokumentáciu, ak v rámci jedného mesiaca si previedol z firemného účtu na osobný účet peňažné prostriedky a v tom istom mesiaci ich aj vrátil – bezúročne.

 17. Je takto zaúčtovaná pôžička správne?

  Výplata pôžičky – VNZD, splátka pôžičky – PNZD, úrok – ostatné príjmy, ovplyvňujúce ZD.

  V podvojnom: výplata pôžičky – 378/221, splátka pôžičky – 221/378, (úrok 221/662 = nesprávne) správne 378/662-predpis úroku

  Ďakujem za radu

 18. Dobrý deň,
  ako postupovať v prípade spoločníka a konateľa (ktorý nie je vo firme prihlásený ako zamestnanec) ak mu bola poskytnutá z firemných prostriedkov bezúročná pôžička.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *